en en

Sankcia pre spoločnosť PREFATEMPO, a.s. (emitent cenných papierov)

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom uložil spoločnosti PREFATEMPO, a.s. so sídlom Ulica Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 31 561 721 pokutu 33 500 eur a opatrenie na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov – do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia predložiť Národnej banke Slovenska písomný návrh povinnej ponuky na prevzatie akcií spoločnosti PREFATEMPO, a.s.

Táto sankcia bola spoločnosti PREFATEMPO, a.s., uložená za to, že po ukončení obchodovania s cennými papiermi emisie ISIN CS0009012356 na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. nepredložila do 10 pracovných dní od vypracovania znaleckého posudku, t.j. do 14.2.2011, písomný návrh povinnej ponuky na prevzatie Národnej banke Slovenska, ako jej to vyplýva zo zákona o cenných papieroch.

Spoločnosť PREFATEMPO, a.s. povinnosť uloženú právoplatným a vykonateľným rozhodnutím Národnej banky Slovenska, t.j. predložiť Národnej banke Slovenska na schválenie návrh povinnej ponuky na prevzatie nesplnila.

tlačové a edičné oddelenie NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.