en en

Situačná správa o menovom vývoji v SR za apríl 2008

1. Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,3%. Medziročné tempo rastu celkovej inflácie dosiahlo 3,7%. Jadrová inflácia (bez cien energií a nespracovaných potravín) dosiahla medziročnú dynamiku 3,9%.

2. Spotrebiteľské ceny merané CPI sa v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,2%. Medziročná miera celkovej inflácie dosiahla 4,3% a jadrovej inflácie 4,6%.

3. Menový agregát M3 (v metodike ECB) v marci medzimesačne poklesol o 8,5 mld. Sk, pričom jeho medziročné tempo rastu sa v porovnaní s februárom znížilo na 10,5%.

4. Celkový objem pohľadávok PFI voči rezidentom (vrátane cenných papierov emitovaných klientmi v držbe sektora PFI, v metodike ECB) zaznamenal v marci medzimesačný pokles o 4,8 mld. Sk, pričom sa ich medziročný rast spomalil o 1,9 percentuálneho bodu na 16,9%.

5. Priemerná úroková miera z nových úverov nefinančným spoločnostiam sa v marci znížila o 0,09 percentuálneho bodu na 5,70% a z nových úverov domácnostiam sa znížila o 0,23 percentuálneho bodu na 12,27%. Priemerná úroková miera z nových vkladov nefinančných spoločností za rovnaké obdobie sa zvýšila o 0,01 percentuálneho bodu na 2,13% a z nových vkladov domácností sa zvýšila o 0,12 percentuálneho bodu na 1,18%.

6. Hospodárenie štátneho rozpočtu sa ku koncu apríla skončilo prebytkom 7,7 mld. Sk.

7. Devízové rezervy NBS (v bežnom kurze) v apríli dosiahli hodnotu 19,8 mld. USD. Ich stav ku koncu mesiaca zodpovedal 3,2-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za prvé tri mesiace roka 2008. Krytie priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb (platieb za dovoz tovarov a služieb získaných z údajov bankovej štatistiky) oficiálnymi devízovými rezervami predstavovalo k ultimu marca 4,2-násobok priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb do SR za prvé tri mesiace roka 2008.

8. Národná banka Slovenska nevykonala v apríli žiadnu devízovú intervenciu.

9. Podľa predbežných údajov bežný účet platobnej bilancie za február 2008 skončil prebytkom 5,1 mld. Sk a kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil prebytkom 15,1 mld. Sk. Bežný účet platobnej bilancie za január až marec dosiahol deficit 3,0 mld. Sk, pričom prebytok obchodnej bilancie predstavoval 10,4 mld. Sk.

10. Celková priemerná denná sterilizačná pozícia NBS v apríli v porovnaní s marcom stúpla takmer o 1 mld. Sk na 372,17 mld. Sk.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.