en en

SITUAČNÁ SPRÁVA O MENOVOM VÝVOJI V SR ZA AUGUST 2008 - CELKOVÉ ZHRNUTIE

1. Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížili o 0,1%. Medziročné tempo rastu celkovej inflácie dosiahlo 4,4%. Jadrová inflácia (bez cien energií a nespracovaných potravín) dosiahla medziročnú dynamiku 4,2%.

2. Spotrebiteľské ceny merané CPI sa v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,2%. Medziročná miera celkovej inflácie dosiahla 5,0% a jadrovej inflácie 5,3%.

3. Reálny hrubý domáci produkt vzrástol v 2. štvrťroku 2008 o 7,6%.

4. Menový agregát M3 (v metodike ECB) v júli medzimesačne vzrástol o 10,3 mld. Sk, pričom jeho medziročné tempo rastu sa v porovnaní s júnom zvýšilo na 9,6%.

5. Celkový objem pohľadávok PFI voči rezidentom (vrátane cenných papierov emitovaných klientmi v držbe sektora PFI, v metodike ECB) zaznamenal v júli medzimesačný nárast o 18,1 mld. Sk, pričom sa ich medziročný rast spomalil o 0,2 percentuálneho bodu na 14,0%.

6. Priemerná úroková miera z nových úverov nefinančným spoločnostiam sa v júli nezmenila a zotrvala na 5,95% a z nových úverov domácnostiam sa zvýšila o 0,03 percentuálneho bodu na 11,93%. Priemerná úroková miera z nových vkladov nefinančných spoločností za rovnaké obdobie sa zvýšila o 0,01 percentuálneho bodu na 2,60% a z nových vkladov domácností sa zvýšila o 0,04 percentuálneho bodu na 1,18%.

7. Hospodárenie štátneho rozpočtu sa ku koncu augusta skončilo prebytkom 5,1 mld. Sk.

8. Devízové rezervy NBS (v bežnom kurze) v auguste dosiahli hodnotu 18,8 mld. USD. Ich stav ku koncu mesiaca zodpovedal 2,7-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za prvých sedem mesiacov roka 2008. Krytie priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb (platieb za dovoz tovarov a služieb získaných z údajov bankovej štatistiky) oficiálnymi devízovými rezervami predstavovalo k ultimu júla 3,8-násobok priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb do SR za prvých sedem mesiacov roka 2008.

9. Národná banka Slovenska nevykonala v auguste žiadnu devízovú intervenciu.

10. Podľa predbežných údajov bežný účet platobnej bilancie za jún 2008 skončil deficitom 27,5 mld. Sk a kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil prebytkom 46,6 mld. Sk. Bežný účet platobnej bilancie za január až júl dosiahol deficit 75,1 mld. Sk, pričom deficit obchodnej bilancie predstavoval 8,3 mld. Sk.

11. Celková sterilizačná pozícia NBS v auguste v porovnaní s júlom stúpla o necelé 4,0 mld. Sk na 381,0 mld. Sk.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.