en en

Situačná správa o menovom vývoji v SR za december 2007 - Celkové zhrnutie

1. Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,3%. Medziročné tempo rastu celkovej inflácie dosiahlo 2,5%. Jadrová inflácia (bez cien energií a nespracovaných potravín) dosiahla medziročnú dynamiku 2,8%.

2. Spotrebiteľské ceny merané CPI sa v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,3%. Medziročná miera celkovej inflácie dosiahla 3,4% a jadrovej inflácie 4,2%.

3. Menový agregát M3 (v metodike ECB) v novembri medzimesačne vzrástol o 1,4 mld. Sk, pričom jeho medziročné tempo rastu sa v porovnaní s októbrom znížilo na 12,3%.

4. Celkový objem pohľadávok PFI voči rezidentom (vrátane cenných papierov emitovaných klientmi v držbe sektora PFI, v metodike ECB) zaznamenal v novembri medzimesačný nárast o 16,6 mld. Sk, pričom sa ich medziročný rast zrýchlil o 1 percentuálny bod na 17,2%.

5. Priemerná úroková miera z nových úverov nefinančným spoločnostiam sa v novembri znížila o 0,3 percentuálneho bodu na 5,71% a z nových úverov domácnostiam sa zvýšila o 0,11 percentuálneho bodu na 12,15%. Priemerná úroková miera z nových vkladov nefinančných spoločností za rovnaké obdobie sa znížila o 0,17 percentuálneho bodu na 2,19% a z nových vkladov domácností sa znížila o 0,02 percentuálneho bodu na 1,01%.

6. Hospodárenie štátneho rozpočtu sa ku koncu decembra skončilo deficitom 23,5 mld. Sk.

7. Devízové rezervy NBS (v bežnom kurze) v decembri dosiahli hodnotu 19,0 mld. USD. Ich stav ku koncu mesiaca zodpovedal 3,5-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za prvých jedenásť mesiacov roka 2007. Krytie priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb (platieb za dovoz tovarov a služieb získaných z údajov bankovej štatistiky) oficiálnymi devízovými rezervami predstavovalo k ultimu novembra 4,6-násobok priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb do SR za prvých jedenásť mesiacov roka 2007.

8. Národná banka Slovenska nevykonala v decembri žiadnu devízovú intervenciu.

9. Podľa predbežných údajov bežný účet platobnej bilancie za január až október 2007 skončil deficitom 74,4 mld. Sk a kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil prebytkom 156,4 mld. Sk. Bežný účet platobnej bilancie za január až november dosiahol deficit 80,1 mld. Sk, pričom deficit obchodnej bilancie predstavoval 11,4 mld. Sk.

10. Celková priemerná denná sterilizačná pozícia NBS v decembri v porovnaní s novembrom klesla o 7,7 mld. Sk na 368,3 mld. Sk.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.