en en

Situačná správa o menovom vývoji v SR za december 2008 - Celkové zhrnutie

1. Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížili o 0,1%. Medziročné tempo rastu celkovej inflácie dosiahlo 3,5%. Jadrová inflácia (bez cien energií a nespracovaných potravín) dosiahla medziročnú dynamiku 3,8%.

2. Spotrebiteľské ceny merané CPI sa v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížili o 0,2%. Medziročná miera celkovej inflácie dosiahla 4,4% a jadrovej inflácie 3,3%.

3. Menový agregát M3 (v metodike ECB) v novembri medzimesačne vzrástol o 11,8 mld. Sk, pričom jeho medziročné tempo rastu sa v porovnaní s októbrom zvýšilo na 6,1%.

4. Celkový objem pohľadávok PFI voči rezidentom (vrátane cenných papierov emitovaných klientmi v držbe sektora PFI, v metodike ECB) zaznamenal v novembri medzimesačný nárast o 19,9 mld. Sk, pričom ich medziročný rast sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenil (13,6%).

5. Priemerná úroková miera z nových úverov nefinančným spoločnostiam v novembri poklesla o 0,51 percentuálneho bodu na 5,24% a z nových úverov domácnostiam sa zvýšila o 0,61 percentuálneho bodu na 12,89%. Priemerná úroková miera z nových vkladov nefinančných spoločností za rovnaké obdobie sa znížila o 0,47 percentuálneho bodu na 1,71% a z nových vkladov domácností zotrvala nezmenená na úrovni 1,38%.

6. Hospodárenie štátneho rozpočtu sa ku koncu decembra skončilo deficitom 21,2 mld. Sk.

7. Devízové rezervy NBS (v bežnom kurze) v decembri dosiahli hodnotu 18,8 mld. USD. Ich stav ku koncu mesiaca zodpovedal 2,7-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za prvých jedenásť mesiacov roka 2008. Krytie priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb (platieb za dovoz tovarov a služieb získaných z údajov bankovej štatistiky) oficiálnymi devízovými rezervami predstavovalo 3,5-násobok priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb do SR za prvých jedenásť mesiacov roka 2008.

8. Národná banka Slovenska nevykonala v decembri žiadnu devízovú intervenciu.

9. Podľa predbežných údajov bežný účet platobnej bilancie za november 2008 skončil deficitom 18,0 mld. Sk a za január až november dosiahol deficit 114,5 mld. Sk, pričom deficit obchodnej bilancie predstavoval 12,0 mld. Sk.

10. Celková sterilizačná pozícia NBS v decembri v porovnaní s novembrom poklesla o 2,9 mld. Sk na 383,9 mld. Sk.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.