en en

Situačná správa o menovom vývoji v SR za február 2007

1. Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,1%. Medziročné tempo rastu celkovej inflácie dosiahlo 2,0%. Jadrová inflácia (bez cien energií a nespracovaných potravín) dosiahla medziročnú dynamiku 1,8%.

2. Spotrebiteľské ceny merané CPI sa vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,2%. Medziročná miera celkovej inflácie dosiahla 2,7% a  jadrovej inflácie 2,5%.

3. Reálny hrubý domáci produkt vzrástol v roku 2006 o 8,3%.

4. Menový agregát M3 (v metodike ECB) v januári medzimesačne vzrástol o 2,6 mld. Sk, pričom jeho medziročné tempo rastu sa v porovnaní s decembrom zvýšilo na 16,5%.

5. Celkový objem pohľadávok PFI voči rezidentom (vrátane cenných papierov emitovaných klientmi v držbe sektora PFI, v metodike ECB) zaznamenal v januári medzimesačný pokles o 8,2 mld. Sk, pričom sa ich medziročný rast zrýchlil o 2,8 percentuálneho bodu na 15,4%.

6. Priemerná úroková miera z nových úverov nefinančným spoločnostiam sa v  januári znížila o 0,14 percentuálneho bodu na 6,21% a z nových úverov domácnostiam sa zvýšila o 0,27 percentuálneho bodu na 12,85%. Priemerná úroková miera z nových vkladov nefinančných spoločností za rovnaké obdobie sa znížila o  0,12 percentuálneho bodu na 2,58% a z nových vkladov domácností sa znížila o  0,02 percentuálneho bodu na 1,16%.

7. Hospodárenie štátneho rozpočtu sa ku koncu februára skončilo deficitom 8,5 mld. Sk.

8. Devízové rezervy NBS (v bežnom kurze) vo februári dosiahli hodnotu 14,1 mld. USD. Ich stav ku koncu mesiaca zodpovedal 3,3-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za dvanásťmesačné obdobie február 2006 až január 2007. Krytie priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb (platieb za dovoz tovarov a služieb získaných z údajov bankovej štatistiky) oficiálnymi devízovými rezervami predstavovalo k ultimu februára 4,6–násobok priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb do SR za dvanásťmesačné obdobie február 2006 až január 2007.

9. Národná banka Slovenska nevykonala vo februári žiadnu devízovú intervenciu.

10. Podľa predbežných údajov bežný účet platobnej bilancie za január až december 2006 skončil deficitom 135,6 mld. Sk a kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil prebytkom 32,4 mld. Sk. Bežný účet platobnej bilancie za január dosiahol prebytok 7,7 mld. Sk, pričom prebytok obchodnej bilancie predstavoval 4,0 mld. Sk.

11. S účinnosťou od 19. 3 . 2007 bola zrevalvovaná centrálna parita koruny voči euru. Jej hodnota bola stanovená na úrovni 1 euro = 35,4424 Sk. Spodná hranica pre povinné intervencie je 30,1260 SKK/EUR a horná hranica je 40,7588 SKK/EUR.

Jana Kováčová
oddelenie komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.