en en

Situačná správa o menovom vývoji v SR za február 2008

1. Spotrebiteľské ceny merané harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,3%. Medziročné tempo rastu celkovej inflácie dosiahlo 3,4%. Jadrová inflácia (bez cien energií a nespracovaných potravín) dosiahla medziročnú dynamiku 3,5%.

2. Spotrebiteľské ceny merané CPI sa vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,4%. Medziročná miera celkovej inflácie dosiahla 4,0% a jadrovej inflácie 4,3%.

3. Reálny hrubý domáci produkt vzrástol v roku 2007 o 10,4%.

4. Menový agregát M3 (v metodike ECB) v januári medzimesačne poklesol o 0,1 mld. Sk, pričom jeho medziročné tempo rastu sa v porovnaní s decembrom znížilo na 12,6%.

5. Celkový objem pohľadávok PFI voči rezidentom (vrátane cenných papierov emitovaných klientmi v držbe sektora PFI, v metodike ECB) zaznamenal v januári medzimesačný pokles o 3,6 mld. Sk, pričom sa ich medziročný rast zrýchlil o 0,6 percentuálneho bodu na 18,1%.

6. Priemerná úroková miera z nových úverov nefinančným spoločnostiam sa v januári zvýšila o 0,26 percentuálneho bodu na 5,88% a z nových úverov domácnostiam sa zvýšila o 0,21 percentuálneho bodu na 12,33%. Priemerná úroková miera z nových vkladov nefinančných spoločností za rovnaké obdobie sa zvýšila o 0,55 percentuálneho bodu na 2,38% a z nových vkladov domácností sa zvýšila o 0,11 percentuálneho bodu na 1,10%.

7. Hospodárenie štátneho rozpočtu sa ku koncu februára skončilo prebytkom 1,5 mld. Sk.

8. Devízové rezervy NBS (v bežnom kurze) vo februári dosiahli hodnotu 19,6 mld. USD. Ich stav ku koncu mesiaca zodpovedal 3,6-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za dvanásťmesačné obdobie február 2007 až január 2008. Krytie priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb (platieb za dovoz tovarov a služieb získaných z údajov bankovej štatistiky) oficiálnymi devízovými rezervami predstavovalo k ultimu januára 4,6-násobok priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb do SR za dvanásťmesačné obdobie február 2007 až január 2008.

9. Národná banka Slovenska nevykonala vo februári žiadnu devízovú intervenciu.

10. Podľa predbežných údajov bežný účet platobnej bilancie za január až december 2007 skončil deficitom 98,8 mld. Sk a kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil prebytkom 183,9 mld. Sk. Bežný účet platobnej bilancie za január 2008 dosiahol deficit 0,3 mld. Sk, prebytok obchodnej bilancie predstavoval 6,6 mld. Sk.

11. Celková priemerná denná sterilizačná pozícia NBS vo februári v porovnaní s januárom klesla o 400 mil. Sk na 371,2 mld. Sk.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.