en en

Situačná správa o menovom vývoji v SR za január 2007

1. Spotrebiteľské ceny merané CPI sa v januári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 1%. Medziročná miera celkovej inflácie dosiahla 3,0% a  jadrovej inflácie 2,9%.

2. Menový agregát M3 (v metodike ECB) v decembri medzimesačne vzrástol o 31,7 mld. Sk, pričom jeho medziročné tempo rastu sa v porovnaní s novembrom znížilo na 15,3%.

3. Celkový objem pohľadávok PFI voči rezidentom (vrátane cenných papierov emitovaných klientmi v držbe sektora PFI, v metodike ECB) zaznamenal v decembri medzimesačný rast o 10,1 mld. Sk, pričom sa ich medziročný rast spomalil o 1,2 percentuálneho bodu na 12,6%.

4. Priemerná úroková miera z nových úverov nefinančným spoločnostiam sa v  decembri zvýšila o 0,09 percentuálneho bodu na 6,35% a z nových úverov domácnostiam sa znížila o 0,24 percentuálneho bodu na 12,58%. Priemerná úroková miera z nových vkladov nefinančných spoločností za rovnaké obdobie sa zvýšila o  0,01 percentuálneho bodu na 2,70% a z nových vkladov domácností sa zvýšila o  0,05 percentuálneho bodu na 1,18%.

5. Hospodárenie štátneho rozpočtu sa ku koncu januára skončilo prebytkom 2,9 mld. Sk.

6. Devízové rezervy NBS (v bežnom kurze) v januári dosiahli hodnotu 14,0 mld. USD. Ich stav ku koncu mesiaca zodpovedal 3,4-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za rok 2006. Krytie priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb (platieb za dovoz tovarov a služieb získaných z údajov bankovej štatistiky) oficiálnymi devízovými rezervami predstavovalo k ultimu januára 4,2–násobok priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb do SR za rok 2006.

7. Národná banka Slovenska nevykonala v januári žiadnu devízovú intervenciu.

8. Podľa predbežných údajov bežný účet platobnej bilancie za január až november 2006 skončil deficitom 122,2 mld. Sk a kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil prebytkom 7,7 mld. Sk. Bežný účet platobnej bilancie za január až december dosiahol deficit 129,6 mld. Sk, pričom deficit obchodnej bilancie predstavoval 92,1 mld. Sk.

Jana Kováčová
oddelenie komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.