en en

Situačná správa o menovom vývoji v SR za január 2008

1. Spotrebiteľské ceny merané CPI sa v januári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 1,3%. Medziročná miera celkovej inflácie dosiahla 3,8% a jadrovej inflácie 4,1%. Údaje o inflácii meranej HICP budú Štatistickým úradom SR zverejnené 29. februára 2008.

2. Menový agregát M3 (v metodike ECB) v decembri medzimesačne vzrástol o 41,4 mld. Sk, pričom jeho medziročné tempo rastu sa v porovnaní s novembrom zvýšilo na 13,0%.

3. Celkový objem pohľadávok PFI voči rezidentom (vrátane cenných papierov emitovaných klientmi v držbe sektora PFI, v metodike ECB) zaznamenal v decembri medzimesačný nárast o 15,3 mld. Sk, pričom sa ich medziročný rast zrýchlil o 0,3 percentuálneho bodu na 17,5%.

4. Priemerná úroková miera z nových úverov nefinančným spoločnostiam sa v decembri znížila o 0,09 percentuálneho bodu na 5,62% a z nových úverov domácnostiam sa znížila o 0,03 percentuálneho bodu na 12,12%. Priemerná úroková miera z nových vkladov nefinančných spoločností za rovnaké obdobie sa znížila o 0,36 percentuálneho bodu na 1,83% a z nových vkladov domácností sa znížila o 0,02 percentuálneho bodu na 0,99%.

5. Hospodárenie štátneho rozpočtu sa ku koncu januára skončilo prebytkom 13,0 mld. Sk.

6. Devízové rezervy NBS (v bežnom kurze) v januári dosiahli hodnotu 19,0 mld. USD. Ich stav ku koncu mesiaca zodpovedal 3,5-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za dvanásť mesiacov roka 2007. Krytie priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb (platieb za dovoz tovarov a služieb získaných z údajov bankovej štatistiky) oficiálnymi devízovými rezervami predstavovalo k ultimu decembra 4,6-násobok priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb do SR za dvanásť mesiacov roka 2007.

7. Národná banka Slovenska nevykonala v januári žiadnu devízovú intervenciu.

8. Podľa predbežných údajov bežný účet platobnej bilancie za január až november 2007 skončil deficitom 88,5 mld. Sk a kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil prebytkom 170,3 mld. Sk. Bežný účet platobnej bilancie za január až december dosiahol deficit 97,9 mld. Sk, pričom deficit obchodnej bilancie predstavoval 19,7 mld. Sk.

9. Celková priemerná denná sterilizačná pozícia NBS v januári v porovnaní s decembrom stúpla o 3,4 mld. Sk na 371,6 mld. Sk.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.