en en

SITUAČNÁ SPRÁVA O MENOVOM VÝVOJI V SR ZA JÚL 2008 - CELKOVÉ ZHRNUTIE

1. Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom stagnovali. Medziročné tempo rastu celkovej inflácie dosiahlo 4,4%. Jadrová inflácia (bez cien energií a nespracovaných potravín) dosiahla medziročnú dynamiku 4,2%.

2. Spotrebiteľské ceny merané CPI sa v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,1%. Medziročná miera celkovej inflácie dosiahla 4,8% a jadrovej inflácie 5,1%.

3. Menový agregát M3 (v metodike ECB) v júni medzimesačne poklesol o 13,5 mld. Sk, pričom jeho medziročné tempo rastu sa v porovnaní s májom znížilo na 6,6%.

4. Celkový objem pohľadávok PFI voči rezidentom (vrátane cenných papierov emitovaných klientmi v držbe sektora PFI, v metodike ECB) zaznamenal v júni medzimesačný nárast o 21,20 mld. Sk, pričom sa ich medziročný rast zrýchlil o 0,2 percentuálneho bodu na 14,2%.

5. Priemerná úroková miera z nových úverov nefinančným spoločnostiam sa v júni zvýšila o 0,20 percentuálneho bodu na 5,95% a z nových úverov domácnostiam sa znížila o 0,08 percentuálneho bodu na 11,89%. Priemerná úroková miera z nových vkladov nefinančných spoločností za rovnaké obdobie sa zvýšila o 0,26 percentuálneho bodu na 2,59% a z nových vkladov domácností sa zvýšila o 0,02 percentuálneho bodu na 1,14%.

6. Hospodárenie štátneho rozpočtu sa ku koncu júla skončilo deficitom 0,6 mld. Sk.

7. Devízové rezervy NBS (v bežnom kurze) v júli dosiahli hodnotu 19,8 mld. USD. Ich stav ku koncu mesiaca zodpovedal 2,9-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za prvých šesť mesiacov roka 2008. Krytie priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb (platieb za dovoz tovarov a služieb získaných z údajov bankovej štatistiky) oficiálnymi devízovými rezervami predstavovalo k ultimu júna 3,9-násobok priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb do SR za prvých šesť mesiacov roka 2008.

8. Národná banka Slovenska nevykonala v júli žiadnu devízovú intervenciu.

9. Podľa predbežných údajov bežný účet platobnej bilancie za máj 2008 skončil deficitom 8,7 mld. Sk a kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil prebytkom 3,6 mld. Sk. Bežný účet platobnej bilancie za január až jún dosiahol deficit 47,6 mld. Sk, pričom deficit obchodnej bilancie predstavoval 1,7 mld. Sk.

10. Celková sterilizačná pozícia NBS v júli v porovnaní s júnom stúpla približne o 2,6 mld. Sk na 377,1 mld. Sk.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.