en en

Situačná správa o menovom vývoji v SR za jún 2008

1. Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,4%. Medziročné tempo rastu celkovej inflácie dosiahlo 4,3%. Jadrová inflácia (bez cien energií a nespracovaných potravín) dosiahla medziročnú dynamiku 4,1%.

2. Spotrebiteľské ceny merané CPI sa v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,4%. Medziročná miera celkovej inflácie dosiahla 4,6% a jadrovej inflácie 4,8%.

3. Menový agregát M3 (v metodike ECB) v máji medzimesačne vzrástol o 17,3 mld. Sk, pričom jeho medziročné tempo rastu sa v porovnaní s aprílom znížilo na 9,8%.

4. Celkový objem pohľadávok PFI voči rezidentom (vrátane cenných papierov emitovaných klientmi v držbe sektora PFI, v metodike ECB) zaznamenal v máji medzimesačný nárast o 2,8 mld. Sk, pričom sa ich medziročný rast spomalil o 3 percentuálne body na 14,0%.

5. Priemerná úroková miera z nových úverov nefinančným spoločnostiam sa v máji zvýšila o 0,06 percentuálneho bodu na 5,75% a z nových úverov domácnostiam sa zvýšila o 0,15 percentuálneho bodu na 11,97%. Priemerná úroková miera z nových vkladov nefinančných spoločností za rovnaké obdobie sa zvýšila o 0,20 percentuálneho bodu na 2,33% a z nových vkladov domácností sa znížila o 0,04 percentuálneho bodu na 1,12%.

6. Hospodárenie štátneho rozpočtu sa ku koncu júna skončilo deficitom 4,1 mld. Sk.

7. Devízové rezervy NBS (v bežnom kurze) v júni dosiahli hodnotu 19,9 mld. USD. Ich stav ku koncu mesiaca zodpovedal 3,0-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za prvých päť mesiacov roka 2008. Krytie priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb (platieb za dovoz tovarov a služieb získaných z údajov bankovej štatistiky) oficiálnymi devízovými rezervami predstavovalo k ultimu mája 4,0-násobok priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb do SR za prvých päť mesiacov roka 2008.

8. Národná banka Slovenska nevykonala v júni žiadnu devízovú intervenciu.

9. Podľa predbežných údajov bežný účet platobnej bilancie za apríl 2008 skončil deficitom 14,0 mld. Sk a kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil prebytkom 11,6 mld. Sk. Bežný účet platobnej bilancie za január až máj dosiahol deficit 25,6 mld. Sk, pričom prebytok obchodnej bilancie predstavoval 2,0 mld. Sk.

10. Celková sterilizačná pozícia NBS v júni v porovnaní s májom stúpla približne o 400 mil. Sk na 374,5 mld. Sk.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.