en en

Situačná správa o menovom vývoji v SR za marec 2008 - celkové zhrnutie

1. Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa v marci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,3%. Medziročné tempo rastu celkovej inflácie dosiahlo 3,6%. Jadrová inflácia (bez cien energií a nespracovaných potravín) dosiahla medziročnú dynamiku 3,7%.

2. Spotrebiteľské ceny merané CPI sa v marci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,3%. Medziročná miera celkovej inflácie dosiahla 4,2% a jadrovej inflácie 4,5%.

3. Menový agregát M3 (v metodike ECB) vo februári medzimesačne vzrástol o 10,8 mld. Sk, pričom jeho medziročné tempo rastu sa v porovnaní s januárom znížilo na 12,2%.

4. Celkový objem pohľadávok PFI voči rezidentom (vrátane cenných papierov emitovaných klientmi v držbe sektora PFI, v metodike ECB) zaznamenal vo februári medzimesačný nárast o 8,7 mld. Sk, pričom sa ich medziročný rast zrýchlil o 0,7 percentuálneho bodu na 18,8%.

5. Priemerná úroková miera z nových úverov nefinančným spoločnostiam sa vo februári znížila o 0,09 percentuálneho bodu na 5,79% a z nových úverov domácnostiam sa znížila o 0,12 percentuálneho bodu na 12,50%. Priemerná úroková miera z nových vkladov nefinančných spoločností za rovnaké obdobie sa znížila o 0,26 percentuálneho bodu na 2,12% a z nových vkladov domácností sa znížila o 0,04 percentuálneho bodu na 1,06%.

6. Hospodárenie štátneho rozpočtu sa ku koncu marca skončilo prebytkom 3,4 mld. Sk.

7. Devízové rezervy NBS (v bežnom kurze) v marci dosiahli hodnotu 20,0 mld. USD. Ich stav ku koncu mesiaca zodpovedal 3,3-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za prvé dva mesiace roka 2008. Krytie priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb (platieb za dovoz tovarov a služieb získaných z údajov bankovej štatistiky) oficiálnymi devízovými rezervami predstavovalo k ultimu februára 4,3-násobok priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb do SR za prvé dva mesiace roka 2008.

8. Národná banka Slovenska nevykonala v marci žiadnu devízovú intervenciu.

9. Podľa predbežných údajov bežný účet platobnej bilancie za január 2008 skončil deficitom 1,1 mld. Sk a kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil deficitom 4,2 mld. Sk. Bežný účet platobnej bilancie za január až február dosiahol prebytok 7,7 mld. Sk, pričom prebytok obchodnej bilancie predstavoval 15,5 mld. Sk.

10. Celková priemerná denná sterilizačná pozícia NBS v marci v porovnaní s februárom klesla o 66 mil. Sk na 371,17 mld. Sk.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.