en en

Situačná správa o menovom vývoji v SR za november 2008

Celkové zhrnutie

1. Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,1%. Medziročné tempo rastu celkovej inflácie dosiahlo 3,9%. Jadrová inflácia (bez cien energií a nespracovaných potravín) dosiahla medziročnú dynamiku 4,0%.

2. Spotrebiteľské ceny merané CPI sa v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,2%. Medziročná miera celkovej inflácie dosiahla 4,9% a jadrovej inflácie 4,1%.

3. Reálny hrubý domáci produkt vzrástol v 3. štvrťroku 2008 o 7,0%.

4. Menový agregát M3 (v metodike ECB) v októbri medzimesačne poklesol o 12,8 mld. Sk, pričom jeho medziročné tempo rastu sa v porovnaní so septembrom znížilo na 5,1%.

5. Celkový objem pohľadávok PFI voči rezidentom (vrátane cenných papierov emitovaných klientmi v držbe sektora PFI, v metodike ECB) zaznamenal v októbri medzimesačný nárast o 22,1 mld. Sk, pričom sa ich medziročný rast spomalil o 0,6 percentuálneho bodu na 13,6%.

6. Priemerná úroková miera z nových úverov nefinančným spoločnostiam v októbri poklesla o 0,05 percentuálneho bodu na 5,75% a z nových úverov domácnostiam sa znížila o 0,17 percentuálneho bodu na 12,28%. Priemerná úroková miera z nových vkladov nefinančných spoločností za rovnaké obdobie sa znížila o 0,01 percentuálneho bodu na 2,18% a z nových vkladov domácností sa zvýšila o 0,14 percentuálneho bodu na 1,38%.

7. Hospodárenie štátneho rozpočtu sa ku koncu novembra skončilo prebytkom 9,6 mld. Sk.

8. Devízové rezervy NBS (v bežnom kurze) v novembri dosiahli hodnotu 17,1 mld. USD. Ich stav ku koncu mesiaca zodpovedal 2,5-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za prvých desať mesiacov roka 2008. Krytie priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb (platieb za dovoz tovarov a služieb získaných z údajov bankovej štatistiky) oficiálnymi devízovými rezervami predstavovalo 3,3-násobok priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb do SR za prvých desať mesiacov roka 2008.

9. Národná banka Slovenska nevykonala v novembri žiadnu devízovú intervenciu.

10. Podľa predbežných údajov bežný účet platobnej bilancie za október 2008 skončil deficitom 2,0 mld. Sk a za január až október dosiahol deficit 94,9 mld. Sk, pričom deficit obchodnej bilancie predstavoval 3,1 mld. Sk.

11. Celková sterilizačná pozícia NBS v novembri v porovnaní s októbrom narástla o necelé 4,0 mld. Sk na 386,7 mld. Sk.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.