en en

SITUAČNÁ SPRÁVA O MENOVOM VÝVOJI V SR ZA OKTÓBER 2008 - CELKOVÉ ZHRNUTIE

1. Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,3%. Medziročné tempo rastu celkovej inflácie dosiahlo 4,2%. Jadrová inflácia (bez cien energií a nespracovaných potravín) dosiahla medziročnú dynamiku 4,1%.

2. Spotrebiteľské ceny merané CPI sa v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,4%. Medziročná miera celkovej inflácie dosiahla 5,1% a jadrovej inflácie 4,9%.

3. Menový agregát M3 (v metodike ECB) v septembri medzimesačne poklesol o 7,6 mld. Sk, pričom jeho medziročné tempo rastu sa v porovnaní s augustom znížilo na 6,4%.

4. Celkový objem pohľadávok PFI voči rezidentom (vrátane cenných papierov emitovaných klientmi v držbe sektora PFI, v metodike ECB) zaznamenal v septembri medzimesačný nárast o 11,6 mld. Sk, pričom sa ich medziročný rast spomalil o 0,7 percentuálneho bodu na 14,2%.

5. Priemerná úroková miera z nových úverov nefinančným spoločnostiam v septembri poklesla o 0,16 percentuálneho bodu na 5,80% a z nových úverov domácnostiam sa znížila o 0,19 percentuálneho bodu na 12,45%. Priemerná úroková miera z nových vkladov nefinančných spoločností za rovnaké obdobie sa znížila o 0,22 percentuálneho bodu na 2,19% a z nových vkladov domácností sa zvýšila o 0,02 percentuálneho bodu na 1,24%.

6. Hospodárenie štátneho rozpočtu sa ku koncu októbra skončilo prebytkom 7,9 mld. Sk.

7. Devízové rezervy NBS (v bežnom kurze) v októbri dosiahli hodnotu 17,1 mld. USD. Ich stav ku koncu mesiaca zodpovedal 2,5-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za prvých deväť mesiacov roka 2008. Krytie priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb (platieb za dovoz tovarov a služieb získaných z údajov bankovej štatistiky) oficiálnymi devízovými rezervami predstavovalo 3,3-násobok priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb do SR za prvých deväť mesiacov roka 2008.

8. Národná banka Slovenska nevykonala v októbri žiadnu devízovú intervenciu.

9. Podľa predbežných údajov bežný účet platobnej bilancie za september 2008 skončil deficitom 4,1 mld. Sk a za január až september dosiahol deficit 84,0 mld. Sk, pričom deficit obchodnej bilancie predstavoval 2,8 mld. Sk.

10. Celková sterilizačná pozícia NBS v októbri v porovnaní so septembrom mierne poklesla o necelých 0,4 mld. Sk na 382,8 mld. Sk.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.