en en

SITUAČNÁ SPRÁVA O MENOVOM VÝVOJI V SR ZA SEPTEMBER 2008 - CELKOVÉ ZHRNUTIE

1. Spotrebiteľské ceny, merané harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,4%. Medziročné tempo rastu celkovej inflácie dosiahlo 4,5%. Jadrová inflácia (bez cien energií a nespracovaných potravín) dosiahla medziročnú dynamiku 4,3%. 2. Spotrebiteľské ceny merané CPI sa v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,7%. Medziročná miera celkovej inflácie dosiahla 5,4% a jadrovej inflácie 5,5%. 3. Menový agregát M3 (v metodike ECB) v auguste medzimesačne vzrástol o 8,6 mld. Sk, pričom jeho medziročné tempo rastu sa v porovnaní júlom znížilo na 8,2%. 4.

Celkový objem pohľadávok PFI voči rezidentom (vrátane cenných papierov emitovaných klientmi v držbe sektora PFI, v metodike ECB) zaznamenal v auguste medzimesačný nárast o 14,9 mld. Sk, pričom sa ich medziročný rast zrýchlil o 0,9 percentuálneho bodu na 14,9%. 5. Priemerná úroková miera z nových úverov nefinančným spoločnostiam v auguste vzrástla o 0,01 percentuálneho bodu na 5,95% a z nových úverov domácnostiam sa zvýšila o 0,71 percentuálneho bodu na 12,64%. Priemerná úroková miera z nových vkladov nefinančných spoločností za rovnaké obdobie sa znížila o 0,19 percentuálneho bodu na 2,41% a z nových vkladov domácností sa zvýšila o 0,04 percentuálneho bodu na 1,22%. 6.

Hospodárenie štátneho rozpočtu sa ku koncu septembra skončilo prebytkom 4,3 mld. Sk. 7. Devízové rezervy NBS (v bežnom kurze) v septembri dosiahli hodnotu 18,5 mld. USD. Ich stav ku koncu mesiaca zodpovedal 2,7-násobku priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb SR za prvých osem mesiacov roka 2008. Krytie priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb (platieb za dovoz tovarov a služieb získaných z údajov bankovej štatistiky) oficiálnymi devízovými rezervami predstavovalo k ultimu augusta 3,8-násobok priemerného mesačného dovozu tovarov a služieb do SR za prvých osem mesiacov roka 2008. 8. Národná banka Slovenska nevykonala v septembri žiadnu devízovú intervenciu. 9.

Podľa predbežných údajov bežný účet platobnej bilancie za júl 2008 skončil deficitom 17 mld. Sk a kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil prebytkom 26,5 mld. Sk. Bežný účet platobnej bilancie za január až august dosiahol deficit 82,6 mld. Sk, pričom deficit obchodnej bilancie predstavoval 7,7 mld. Sk. 10. Celková sterilizačná pozícia NBS v septembri v porovnaní s augustom vzrástla o necelé 2,2 mld. Sk na 383,2 mld. Sk.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.