en en

Slovenská ekonomika smeruje do recesie s následným dynamickým oživením (otázky a odpovede)

Otázky a odpovede Národnej banky Slovenska

Prečo scenáre a nie štandardná predpoveď?

 • Mimoriadna situácia si vyžaduje netradičné prístupy. Spôsob prezentovania výsledkov úvah Národnej banky Slovensky odzrkadľuje neistotu spojenú s budúcim vývojom.
 • Neistota budúceho vývoja aj šírenia vírusu a vplyvu na ekonomiku je obrovská.
 • V mimoriadnych časoch sa zlomovo mení správanie ľudí, firiem a finančných trhov.
 • Vláda prijíma núdzové opatrenia. Tie budú istý čas fungovať a ich efekty a dopady sú iné v krízovej situácii než za normálnych okolností.
 • V týchto podmienkach postupy založené na dátach a súvislostiach z minulosti, štandardne používané pri predpovediach, neumožňujú dosiahnuť zmysluplné výsledky.

Má zmysel robiť kresliť za týchto okolností scenáre?

 • Áno, bezpochyby – je dôležité odbornej aj laickej verejnosti jasne a zrozumiteľne komunikovať charakter a závažnosť aktuálnej situácie. Táto komunikácia pomôže jednotlivcom, rodinám, podnikateľom a verejným funkcionárom sa lepšie a strategickejšie rozhodovať

Čo čakať v tomto a budúcom roku?

 • Prepadu ekonomiky v tomto roku sa nevyhneme.
 • Zásadnou otázkou je, ako hlboký tento prepad bude a ako dlho bude trvať.
 • Aktuálne scenáre NBS ukazujú pokles ekonomiky v tomto roku medzi 1,4 percenta a 9,4 percenta.
 • Hrozí, že koncom roka bude mať prácu približne o 75 až 130 tisíc ľudí menej ako na konci roku 2019.
 • Aj keby vláda neprijala dodatočné podporné opatrenia, môžu tieto výpadky v ekonomike spôsobiť výrazný nárast miery zadlženosti krajiny.
 • Náklady na potrebné opatrenia nebudú malé a ďalej zhoršia mieru zadlženosti, no sú jedným z kľúčových predpokladov rýchlejšieho reštartu ekonomiky.
 • Na základe monitoringu aktuálneho vývoja situácie u  obchodných partnerov Slovenska a na finančných trhoch v čase prípravy výpočtu to vyzerá, že prepad bude skôr v horšej polovici odhadovaného pásma.

Odkiaľ prišli čísla v scenároch NBS?

 • Scenáre sa líšia predovšetkým v predpokladoch vývoja u obchodných partnerov Slovenska.
 • Pre slovenskú otvorenú, exportne-orientovanú ekonomiku je veľmi dôležité hladké fungovanie medzinárodných dodávateľsko-odberateľských vzťahov v priemysle. Tie sú však dnes narušené.
 • Otázka je, ako dlho bude táto situácia pretrvávať.
 • Prezentované scenáre zachytávajú rôznu mieru a dĺžku trvania narušenia týchto vzťahov.
 • Čo sa týka domácich zdrojov poklesu, pre slovenský sektor služieb na očakávame trvanie mimoriadnej situácie po dobu dvoch mesiacov. To sa odzrkadlí vo forme výpadku spotreby vo vybraných oblastiach počas tohto obdobia.
 • Samozrejme, na spotrebu ľudí bude vplývať aj výpadok príjmov a pokles zamestnanosti v dôsledku nižšej produkcie na export.

Môže to byť ešte lepšie, alebo sú riziká len smerom k horšiemu?

 • Situácia je veľmi neistá, no je potrebné triezvo nazerať na to čo nás čaká. Práve preto teraz prezentujeme videnie NBS ako tri rozdielne scenáre možného vývoja a nie ako detailné predpovede vývoja s konkrétnymi očakávanými strednými hodnotami.
 • Ak by nás vírus prekvapil rýchlym ústupom, napríklad aj vďaka opatreniam v každodennom živote alebo rýchlym výsledkom práce výskumníkov, oživenie ekonomiky by mohlo začať skôr. Za tých okolností by sme mohli skončiť iba s jemným prepadom okolo 2-3 percent.
 • Udalosti uplynulých týždňov nás naučili opatrnosti. Videli sme, že aj nepredstaviteľné scenáre zatvárania hraníc napríklad sú dnes realitou.

Nebojíte sa, že ľudia spanikária, keď uvidia zlé správy?

 • Ľudia si vedia spočítať dve a dve. Sledujú dianie u nás a vo svete.. Napriek tomu je nemožné, aby mali všetky informácie, ktoré má k dispozícii NBS. Ich pohľad je preto zákonite neúplný.
 • NBS disponuje veľkým množstvom dát a expertízy, na základe ktorých vyhodnocuje situáciu a modeluje budúce scenáre. Dáva čísla a vývoj do kontextu.
 • Dôležitá informácia napríklad je, že zároveň očakávame solídne oživenie ekonomiky počnúc koncom tohto roka, ale najmä v roku 2021. Budúci rok by mal byť rokom návratu práce, výroby a spotreby stratenej v tomto roku počas krízy. To svetlo na konci tunela je dôležité práve pre upokojenie.

Dosiahne výroba a spotreba na Slovensku predkrízovú úroveň?

 • Veríme, že predkrízovú úroveň ekonomika dosiahne už v priebehu budúceho roka.

Nebude v ekonomike trvalá ujma v dôsledku tejto krízy?

 • Isté trvalé následky zrejme budú, nielen u nás ale takmer všade vo svete.
 • Bez krízy by bola svetová ekonomika v budúcom roku, ale aj v tých ďalších pravdepodobne ďalej.
 • Aj keď budú opatrenia vlád veľmi účinné, niektoré projekty zrejme neprežijú, podnikateľské väzby a zamestnanecké vzťahy sa prerušia, pretvoria a niektoré sa už nemusia neobnoviť.
 • S týmto musí každá ekonomika rátať. Podľa našich prepočtov by sa toto malo udiať len v obmedzenej miere a to je dobrá správa.
 • Dlhotrvajúce následky a hlboké zárezy do fungovania ekonomiky, aké spôsobila finančná kríza v roku 2009, nepredpokladáme.

Priority vlády v tejto situácii? Čomu je potrebné venovať prioritnú pozornosť

 • Prvoradé sú kapacity v zdravotníctve a opatrenia na obmedzenie šírenia nákazy.
 • Výpadky, ktoré týmto spôsobia v ekonomike, sú investíciou do ľudí, do odvrátenia odvrátiteľných úmrtí. Teraz nie je čas počítať straty, ale sústrediť sa na riešenia.
 • Dôležité sú teraz aj opatrenia, ktoré zabezpečia, aby ľudia alebo firmy v dôsledku dočasného výpadku príjmov, nemuseli robiť drastické opatrenia.
 • Ľudia nesmú živoriť, lebo potrebujú peniaze na splátky úverov a hypotéky.
 • Nájsť také podporné riešenia, aby firmy nemuseli prepúšťať zamestnancov, na ktorých stojí úspech ich projektu.
 • Pre budúci rast je životne dôležité, aby firmy nerušili sľubné investičné plány, lebo cudzie zdroje ich financovania zrazu vyschli a vlastnými úsporami kryjú výpadky z príjmov.
 • Rýchlosť návratu na predkrízové úrovne produkcie, ako aj miera dlhodobých strát závisí práve od toho, ako účinné tieto opatrenia budú.

Čo robí konkrétne Národná banka Slovenska pre to, aby kríza bola čo najmenej bolestivá?

 • Národná banka Slovenska prijala mimoriadne opatrenia, aby za každých okolností vedela zabezpečiť hladký platobný styk na Slovensku a bezproblémové zásobovanie bánk hotovosťou.
 • NBS spoločne s ostatnými centrálnych bánk Eurosystému prijala zásadné a strategické opatrenia, ktoré pomôžu upokojiť situáciu na finančných trhoch. Je to akési uvoľňovanie stresu, potrebné na lepšie zvládanie krízového obdobia.
 • Aby banky a iné finančné inštitúcie naďalej poskytovali ekonomike „mazivo“ v podobe úverov domácnostiam, firmám, ale aj vládam, za podmienok, ktoré by boli platné za (relatívne) normálnych okolností bez vírusovej krízy.
 • Toto napomôže upokojiť nálady v ekonomike a zabrániť tomu, aby ľudia, firmy či  banky prijímali z dočasnej núdze drastické opatrenia s trvalými následkami.
 • Aj tu však platí že pre čo najmenej bolestivý a najkratší priebeh vedia najviac urobiť vlády.

Budú scenáre NBS aktualizované?

 • Scenáre plánuje NBS aktualizovať.
 • Na dennej báze dostávame nové relevantné údaje a ako budú prichádzať nové informácie, v dôsledku ktorých budeme považovať za nutné náš interval dopadov výraznejšie posunúť a/alebo zúžiť, pripravíme nový materiál.
 • Štandardnú predikciu plánujeme zverejniť až v júni tohto roku.

oddelenie komunikácie NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.