en en

Slovensko vydáva najmenej povolení na prechodný pobyt cudzincov na milión obyvateľov spomedzi krajín V4

Počas medzinárodného dňa migrantov, ktorému patrí v kalendári 18. december, si pripomíname medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a ich rodín. Slovensko čelí rapídnemu starnutiu a okrem zvýšenia pôrodnosti je kladná čistá migrácia jediným kľúčovým nástrojom, ako tento trend zmierniť.

Migrácia nepredstavuje iba prechod hraníc z jednej krajiny do inej. Ide o komplexný proces a záleží len od prístupu k nemu, či bude pre Slovensko predstavovať príležitosť na rast, alebo to bude zdroj problémov a napätia. Pri dobre nastavených inštitúciách a procese integrácie je migrácia zdrojom pracovnej sily, ktorá obsadí nízko kvalifikované pracovné miesta, o ktoré nie je medzi domácim obyvateľstvom záujem. Alebo naopak, môže predstavovať zdroj vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí prinesú na Slovensko nové postupy, know-how a technológie. Úspešná návratová politika zároveň privedie naspäť ľudí, ktorí odišli do iných krajín za prácou, skúsenosťami alebo vzdelaním.

Najčastejšou príčinou príchodu cudzincov na Slovensko je zamestnanie. Na Slovensku vzrástol od roku 2017 najmä počet povolení na pobyt z dôvodu zamestnania. Tie v roku 2021 predstavovali viac ako 75 % všetkých udelených povolení. Výrazne pomalšie rastú povolenia z dôvodu zlúčenia rodiny alebo štúdia; a povolenia z ostatných dôvodov dokonca klesajú. Covidový rok 2020 bol spojený s výrazne nižšou migráciou, no napriek tomu bol nárast udelených povolení z dôvodu zamestnania takmer 4-násobný oproti roku 2015.

Graf 1 Počet priznaných prvých povolení na prechodný pobyt podľa účelu (počet osôb)

Slovensko vydáva najmenej povolení na prechodný pobyt cudzincov na milión obyvateľov spomedzi krajín V4
Zdroj: Eurostat, výpočty NBS

Spomedzi krajín V4 najviac povolení na prechodný pobyt v prepočte na 1 milión obyvateľov udeľuje Poľsko, naopak najmenej udeľuje Slovensko. V Poľsku bol enormný nárast počtu povolení v roku 2021, keď sa mohol kompenzovať pokles z covidového roku  2020. Tento efekt sa však prejavil vo všetkých krajinách, no v Poľsku je nárast jednoznačne najväčší.

Graf 2 Počet priznaných povolení na pobyt v krajinách V4 (počet osôb / mil. obyvateľov)

Slovensko vydáva najmenej povolení na prechodný pobyt cudzincov na milión obyvateľov spomedzi krajín V4
Zdroj: Eurostat, výpočty NBS

Slovensko počas roku 2022 zažíva z pohľadu migrácie bezprecedentný rok spojený s príchodom ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Od začiatku invázie požiadalo o dočasné útočisko na Slovensku takmer 104 tisíc odídencov z Ukrajiny. Prichádzali nárazovo najmä v prvom mesiaci vojnovej agresie. Do konca marca 2022 prišlo na Slovensko viac ako 59 tisíc odídencov z Ukrajiny, čo predstavovalo 57% všetkých, ktorí doteraz na Slovensko prišli. Medzi nimi prevládajú najmä ženy v produktívnom veku 18-60 rokov, ktorých je takmer polovica (44 %), čo je približne 4-krát viac ako mužov v produktívnom veku. Prichádzali najmä s deťmi vo veku do 18 rokov, ktorých podiel je 36 %. Seniorov nad 61 rokov je 8 %.

Viac ako 44 % všetkých odídencov v produktívnom veku už pracuje. K 10. decembru 2022 bolo zamestnaných takmer 26 tisíc odídencov z Ukrajiny.Zamestnávajú sa prevažne na dlhodobo neobsadené pracovné pozície. Viac ako polovica z nich bola sústredená iba v dvoch oblastiach, buď v administratívnych činnostiach alebo v priemyselnej výrobe. V kategóriách pomocných síl, nekvalifikovaných pracovníkov alebo operátorov a montérov strojov ich je zamestnaných viac ako dve tretiny.

V polovici septembra nastúpilo do škôl približne 10,5 tisíc detí do 18 rokov. Z celkového počtu 33,5 tisíc detí, ktoré dovtedy na Slovensku požiadalo o dočasné útočisko, to predstavuje takmer 30 %. To však neznamená, že 70 % detí sa vôbec nevzdeláva. Nezriedka pokračujú štúdiom na pôvodnej škole na Ukrajine formou online výučby.

Graf 3 Kumulatívny počet odídencov z Ukrajiny podľa veku a pohlavia

Slovensko vydáva najmenej povolení na prechodný pobyt cudzincov na milión obyvateľov spomedzi krajín V4
Zdroj: Hraničná polícia SR, výpočty NBS

Demografia a s ňou spojené témy ako migrácia, starnutie obyvateľstva a udržateľnosť verejných financií je aj jednou z výziev našej krajiny, ktorú identifikovala správa NBS:


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.