en en

Solventnosť II

SOLVENTNOSŤ II OŽÍVA

  • Z nového režimu na báze rizika budú mať prospech všetci aktéri, vrátane spotrebiteľov.
  • Solventnosť II predstavuje moderný, pevný a proporčný rámec dohľadu.

Frankfurt, 4. január 2016 – Od 1. januára 2016 je účinný nový európsky rámec dohľadu nad poistením na základe rizík – Solventnosť II.

Solventnosť II prinesie vzorový posun v prístupe finančných spoločností k riziku. Sektor poisťovníctva bude vďaka kapitálovo dobre vybaveným poisťovniam odolnejší voči neočakávaným otrasom. Solventnosť II podporovaním dobrej správy a riadenia rizika zvýši ochranu spotrebiteľov poistných produktov. Harmonizované oznamovanie a zverejňovanie informácií poskytne orgánom dohľadu kľúčové informácie a umožní im včas reagovať. Tento nový režim však vďaka svojim zásadám proporcionality nezaťaží menšie finančné spoločnosti.

Gabriel Bernardino, predseda EIOPA, povedal: „Bez prístupu na báze rizika by európsky dohľad nad poisťovníctvom zaostával za medzinárodnými trendmi. So Solventnosťou II sa teraz bude uplatňovať moderný, stabilný a proporčný režim dohľadu. Je to veľký krok vpred smerom k lepšej ochrane poistníkov a k jednotnému európskemu poistnému trhu.

Solventnosť II je výsledkom viacročných plodných politických a legislatívnych rokovaní Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Európskej rady. Je však aj výsledkom práce rady orgánov dohľadu EIOPA, ktorá vždy udržiavala tempo svojej práce, aby sa prípravy na Solventnosť II uskutočňovali načas. Vďaka úsiliu príslušných vnútroštátnych orgánov sa teraz Solventnosť II stáva skutočnosťou v každom členskom štáte.

Tvrdo pracovali aj poisťovne a zaisťovne a vysoká úroveň pripravenosti na Solventnosť II je prejavom aj ich úspešnosti.

Avšak ešte nemáme dôvod na spokojnosť. Končí sa regulačná fáza a EIOPA sa teraz vydáva na novú cestu, ktorá vedie k dôslednému a konvergentnému vykonávaniu Solventnosti II v celej Európe“.

Na internetovej stránke EIOPA bola vytvorená nová sekcia Solvency II – going live!, v ktorej sa vysvetľujú výhody tohto nového rámca pre občanov Európy aj pre hospodárstvo EÚ.

Poznámka pre editorov:

Účelom Solventnosti II je zabezpečiť finančnú stabilituzvýšiť ochranu spotrebiteľov na poistnom trhu.

Hlavné výhody Solventnosti II:

  • Finančné spoločnosti môžu lepšie pochopiť a účinnejšie zmierňovať riziká prostredníctvom konzistentného oceňovania aktív a pasív na hospodárskom trhu.
  • Stabilné riadenie rizika prostredníctvom medzinárodne osvedčených postupov hodnotenia vlastného rizika a solventnosti a kapitálových požiadaviek na základe rizika.
  • Pevná správa v rámci finančných spoločností prostredníctvom jasného vymedzenia hlavných funkcií.
  • Vyššia ochrana spotrebiteľov prinášajúca harmonizované transparentné oznamovanie informácií.
  • Primerané informácie umožňujúce včasný zásah orgánov dohľadu.
  • Harmonizované oznamovanie a zverejňovanie informácií umožňujúce porovnateľnosť údajov v celej Európskej únii.

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) bol zriadený 1. januára 2011.

EIOPA je súčasťou európskeho systému finančného dohľadu pozostávajúceho z troch európskych orgánov dohľadu, vnútroštátnych orgánov dohľadu a Európskeho výboru pre systémové riziká. Je to nezávislý poradný orgán Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

Medzi základné zodpovednosti EIOPA patrí podpora stability finančného systému, transparentnosti trhov a finančných produktov, ako aj ochrana poistníkov, účastníkov dôchodkového systému a oprávnených osôb.

https://eiopa.europa.eu/Publications/Press%20Releases/2016-01-04%20Solvency%20II%20implementation.pdf

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.