en en

Spoločná tlačová správa o revidovaných usmerneniach 3L3 pre hodnotenie dopadu vplyvu - upozornenie

Výbor Európskych bankových dohľadov (CEBS, Výbor orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a zamestnaneckými dôchodkovými fondami (CEIOPS) a Výbor európskych regulátorov cenných papierov (CESR) dnes spoločne zverejňujú praktický nástroj ako pomôcť zabezpečiť efektívne použitie hodnotenia dopadu (IA) v rámci troch výborov tretej úrovne Lamfalussyho procesu (CESR, CEBS a CEIOPS). Je v súlade
s prístupom Európskej komisie týkajúcim sa lepšej regulácii a najmä v  súlade s vlastnými smernicami Európskej komisie pre IA (hodnotenie dopadu), hoci je prispôsobený tak, aby odrážal špeciálnu povahu stratégie finančných služieb a konkrétnych okolností, za ktorých sa v rámci EÚ vyvíjal. Pri svojej činnosti v oblasti IA budú výbory brať do úvahy aj prácu na IA, ktorú vykoná Komisia, alebo iný subjekt. Zámerom je vyhnúť sa zbytočnej duplicite činností a zabezpečiť to, aby táto činnosť znamenala prínos.

Viac na stránke: http://www.c-ebs.org/press/20080430IAGL.htm

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.