en en

Spoločné stanovisko členov Výboru európskych bankových dohľadov (CEBS)

Spoločné stanovisko členov Výboru európskych bankových dohľadov (CEBS) zastupujúcich orgány dohľadu z členských štátov krajín strednej a východnej Európy (CEE) k varovaniam súvisiacim s hodnotením CEE regiónu a jeho finančných systémov

Orgány dohľadu členských štátov CEE (Českej republiky, Slovenska, Poľska, Rumunska, Bulharska a Maďarska) vyjadrujú svoje znepokojenie v súvislosti s verejne publikovanými iniciatívami, upozorňujúce na riziká bánk zo starých členských štátov EÚ, vyplývajúce z veľkých expozícií v krajinách CEE. Takéto iniciatívy predstavujú vysoké reputačné riziko nielen pre orgány dohľadu, ale predovšetkým pre finančné systémy, ktoré dohliadajú. Zverejnene informácie sprevádzajúce tieto iniciatívy sú často zjednodušené a zavádzajúce, čo môže mať negatívne dopady na banky, ktoré pôsobia v týchto krajinách. Takéto vlastný záujem sledujúce špekulácie úplne znevažujú základný ekonomický vývoj v krajinách CEE a vytvárajú nesprávne predstavy, ktoré by mohli samozrejme byť škodlivé pre CEE región a celú Európu.

Každá z členských krajín CEE má svoju vlastnú špecifickú ekonomickú a finančnú situáciu a tieto krajiny netvoria homogénny región. Preto je dôležité rozlišovať predovšetkým medzi členskými štátmi EÚ a nečlenskými krajinami EÚ a taktiež upresniť problémy špecifické pre jednotlivé krajiny alebo jednotlivé bankové skupiny.(1)

Orgány dohľadu každého členského štátu CEE sú plne zodpovedné za dohľad nad bankami pôsobiacimi vo svojich krajinách a spolu s centrálnymi bankami taktiež za finančnú stabilitu každej krajiny. Dcérske spoločnosti EÚ bánk pôsobiace v členských štátoch CEE sú taktiež dohliadané na konsolidovanom základe orgánom dohľadu materskej spoločnosti. Spolupráca medzi orgánom dohľadu materskej spoločnosti a dohliadacími orgánmi dcérskych spoločností v kolégiách predstavuje dôležitú súčasť práce dohľadu a mala by umožniť všetkým príslušným orgánom dohľadu získať informácie o celej bankovej skupine.

Súčasné právne usporiadanie EÚ umožňuje vládam každej krajiny EÚ primerane reagovať na individuálnu situáciu vo finančnom sektore každého členského štátu. Vlády sú plne zodpovedné za prijímanie špecifických opatrení na základe špecifických potrieb finančného systému každého členského štátu, vrátane individuálnych opatrení zameraných na dcérske spoločnosti materských spoločností EÚ. Táto zodpovednosť je prepojená s ohodnotením systémovej významnosti každej banky pre finančný systém v danej krajine a národnými systémami ochrany vkladov, keďže dcérske spoločnosti bánk EÚ pôsobiace v členských štátoch CEE disponujú veľkým objemom lokálnych vkladov.

Orgány dohľadu členských štátov CEE by veľmi privítali, keby budúce iniciatívy hodnotiace riziko krajín CEE a jeho možného dopadu na ekonomiky európskych krajín rešpektovali dané úlohy a zodpovednosti orgánov dohľadu a vlád každého členského štátu, ktoré zahŕňajú zváženie všetkých možných opatrení zameraných na zachovanie stability jednotlivých finančných inštitúcií a finančného sektora každého členského štátu, ako celku. Je tiež dôležité zdôrazniť, že orgány dohľadu členských štátov CEE podporujú úzku spoluprácu orgánov dohľadu zameranú na koordinovaný prístup, ktorý rieši aktuálne otázky finančnej krízy.

Česká národní banka Národná banka Slovenska

Bulharská národná banka Rumunská národná banka

Komisja Nadzoru Finansowego Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

——————————-
(1) Jediná podobnosť je, že bankové skupiny, ktoré pôsobia v regióne CEE tradične robia obchody v týchto krajinách veľmi konzervatívnym spôsobom, financujú reálne hospodárstvo. Pasíva ich dcérskych spoločností pozostávajú z veľkého množstva miestnych vkladov, ktoré predstavujú hlavný zdroj ich úverových aktivít. Okrem toho región CEE sa prejavil ako motor rastu a hlavné centrum zisku pre všetky cezhraničné bankové skupiny EÚ otvorené tomuto regiónu a bude v tom naďalej pokračovať.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.