en en

Správa o ekonomickom vývoji za apríl 2009 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien v apríli dosiahla 0,6 % a v porovnaní s marcom sa nezmenila. Podľa rýchleho odhadu Eurostatu poklesla ekonomika eurozóny v prvom štvrťroku 2009 o 4,6 % medziročne. Úroveň výmenného kurzu eura voči doláru sa v priebehu apríla výrazne nezmenila. Rada guvernérov ECB na májovom zasadnutí rozhodla o znížení úrokovej sadzby pre hlavné refinančné operácie Eurosystému o 25 bázických bodov a pre jednodňové refinančné operácie o 50 bázických bodov, pričom úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné operácie zostala nezmenená. Týmto rozhodnutím sa úroková sadzba hlavných refinančných operácií Eurosystému od 8. októbra 2008 znížila celkom o 325 bázických bodov.

Z krajín stredoeurópskeho regiónu sa inflácia v apríli zrýchlila v Poľsku a v Maďarsku, v Českej republike sa spomalila. Podľa rýchleho odhadu Eurostatu v prvom štvrťroku poklesla ekonomika Českej republiky o 3,4% a Maďarska o 4,7 % medziročne. Po tom, ako sa v marci zastavilo prudké oslabovanie kurzov mien v regióne, od začiatku apríla menové kurzy Poľska, Českej republiky a Maďarska apreciovali. Kľúčové úrokové sadzby znížila iba Česká národní banka.

Na Slovensku poklesla medziročná miera inflácie z marcových 1,8 % na 1,4 % v apríli. Spomalila sa medziročná dynamika rastu cien potravín a tempo rastu cien priemyselných tovarov bez energií, ako aj cien služieb stagnovalo. Zrýchlila sa dynamika rastu cien energií. V okruhu výrobných cien sa v marci prehĺbil medziročný pokles cien produktov priemyselnej výroby a poľnohospodárskych výrobkov, spomalil sa rast cien stavebných prác a poklesli ceny stavebných materiálov.

Hrubý domáci produkt (HDP) v prvom štvrťroku 2009 podľa rýchleho odhadu ŠÚ SR reálne klesol o 5,4 % medziročne a celková zamestnanosť klesla o 0,4 % medziročne. Vo vývoji HDP v prvom štvrťroku sa prejavil prudký a prehlbujúci sa pokles produkcie a tržieb v prvých dvoch mesiacoch, pričom mesačné údaje za marec už zaznamenali spomalenie poklesu indexu priemyselnej produkcie, stavebnej produkcie, ako aj tržieb v priemysle, maloobchode aj predaji a údržbe motorových vozidiel. Indikátor ekonomického sentimentu však v apríli naďalej klesal. Jeho vývoj negatívne ovplyvnilo zníženie dôvery v službách, stavebníctve a u spotrebiteľov. Pozitívom je, že sa zastavil prudký pokles indikátora dôvery v maloobchode a priemysle, pričom v priemysle sa prvýkrát od augusta 2008 zlepšili očakávania zahraničného dopytu. Dosiahnutý deficit bežného účtu sa v marci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšil, ale obchodná bilancia dosiahla mierne vyšší prebytok pri pokračujúcich záporných medziročných dynamikách vývozu a dovozu. V marci sa opätovne spomalil medziročný rast nominálnych miezd a pokračoval pomerne výrazný pokles zamestnanosti v sledovaných vybraných odvetviach. Po zohľadnení rastu spotrebiteľských cien reálna mzda iba mierne prevyšovala úroveň rovnakého obdobia predchádzajúceho roka. Miera evidovanej nezamestnanosti sa v marci po vyše 2,5-ročnom období vrátila na dvojcifernú úroveň (10,3 %).

V marci pokračoval mierny rast objemu pohľadávok peňažných finančných inštitúcií voči súkromnému sektoru, ktorý bol výsledkom vyššieho rastu pohľadávok voči domácnostiam a poklesu pohľadávok voči nefinančným spoločnostiam. Prírastok úverov domácností bol určený na nákup nehnuteľnosti a na spotrebu, vrátane kúpy nového auta. Nefinančné spoločnosti obmedzili krátkodobé úvery do 1 roka, na druhej strane objem dlhodobých úverov sa mierne zvýšil.

Ďalší pokles úrokových sadzieb ECB sa sčasti premietol do trhových sadzieb (3-mesačný EURIBOR) a následne do poklesu úročenia úverov nefinančných spoločností a čiastočne aj niektorých druhov úverov domácností. Pri nefinančných spoločnostiach pokračovalo výraznejšie znižovanie úrokových sadzieb z prečerpaní bežných účtov a úročenie nízkoobjemových úverov. Pri domácnostiach pokračoval trend mierneho poklesu úrokových sadzieb z úverov na nehnuteľnosti a tiež spotrebiteľských úverov. Zmena úročenia spotrebiteľských úverov bola ovplyvnená pravdepodobne zmenou štruktúry, keď väčšina úverov bola poskytnutá na konkrétny účel s nižšou úrokovou mierou (pravdepodobne nákup áut). Pokiaľ ide o úročenie vkladov, znižovanie kľúčových a trhových sadzieb sa prejavilo poklesom úrokových sadzieb všetkých druhov vkladov, pri domácnostiach s väčšou intenzitou. Takmer plný prenos zníženia kľúčových sadzieb ECB sa premietol do úročenia dlhodobých vkladov domácností.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.