en en

Správa o ekonomickom vývoji za apríl 2010 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla v apríli 1,5 % (v marci 1,4 %). Hrubý domáci produkt eurozóny v prvom štvrťroku 2010 podľa predbežných údajov medziročne vzrástol o 0,5 % a medzikvartálne o 0,2 %. Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu apríla opäť znehodnotil. Rada guvernérov ECB na májovom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, resp. 1,75 % a 0,25 %.

Ekonomika Českej republiky zaznamenala v apríli v porovnaní s minulým mesiacom zrýchlenie medziročného rastu cenovej hladiny na 0,9 %, v Poľsku sa medziročná dynamika cien zmiernila na 2,7 % a v Maďarsku ostala na úrovni 5,7 %. Podľa rýchleho odhadu Eurostatu v prvom štvrťroku 2010 v Českej republike vzrástol hrubý domáci produkt medziročne o 1,2 %. V Maďarsku sa záporná dynamika HDP medziročne zmiernila na 0,8 %. Výmenné kurzy českej koruny, poľského zlotého a maďarského forintu sa v priebehu apríla znehodnotili. Magyar Nemzeti Bank v apríli opäť znížila základnú úrokovú sadzbu o 0,25 percentuálneho bodu na 5,25 %. Začiatkom mája znížila svoju referenčnú sadzbu o 0,25 percentuálneho bodu (na 0,75 %) aj Česká národní banka. Kľúčové úrokové sadzby v Poľsku zostali na nezmenenej úrovni.

Medziročná miera inflácie na Slovensku sa v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšila na úroveň 0,7 % (v marci 0,3 %). Takýto vývoj bol ovplyvnený zrýchlením medziročného tempa rastu cien potravín a  cien energií, predovšetkým cien pohonných látok. Ceny priemyselných tovarov bez energií zaznamenali mierne zrýchlenie zápornej medziročnej dynamiky. Ceny služieb na medziročnej báze naďalej stagnovali. Ceny priemyselných výrobcov zaznamenali v marci spomalenie zápornej dynamiky, na čom sa podieľali všetky zložky. Rovnako aj medziročný pokles cien stavebných materiálov a cien poľnohospodárskych výrobkov bol v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nižší. Medziročná dynamika cien stavebných prác naopak mierne vzrástla.

Hrubý domáci produkt na Slovensku podľa rýchleho odhadu ŠÚ SR v prvom štvrťroku 2010 vzrástol v stálych cenách medziročne o 4,6 % (sezónne neočistený), pričom medzištvrťročne vzrástol sezónne očistený HDP o 0,8 %. Celková zamestnanosť sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížila o 3,0 %, pričom v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom bola nižšia o 0,6 %. Vývoj HDP bol mierne priaznivejší ako očakávania, pričom pokles zamestnanosti bol výraznejší.

Deficit bežného účtu sa v marci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne zvýšil. Nárast deficitu bežného účtu bol ovplyvnený najmä zhoršením vývoja bilancie bežných transferov, ktorých kladné saldo sa v marci zmenilo na záporné. Naopak pozitívny vplyv na saldo bežného účtu mal nárast prebytku obchodnej bilancie a v menšej miere aj nižší deficit bilancie služieb.

Index priemyselnej produkcie zaznamenal v marci opätovne medziročný nárast ovplyvnený postupným oživovaním úrovne produkcie európskych obchodných partnerov SR a celkovo priaznivým ekonomickým sentimentom. Aprílový konjunkturálny prieskum v priemysle naznačuje očakávania nižšieho rastu produkcie, pričom ukazovateľ súčasného dopytu sa zhoršil. Medziročný pokles stavebnej produkcie sa v marci zmiernil, pričom aprílový konjunkturálny prieskum opäť naznačil možnú stabilizáciu nízkej úrovne produkcie v stavebníctve. Tržby za vybrané odvetvia spolu dosiahli v marci na medziročnej báze mierne zrýchlenie rastu predovšetkým v dôsledku zvýšenia medziročného tempa rastu tržieb v priemysle a vo veľkoobchode. Pozitívny vývoj zaznamenali aj tržby v maloobchode a doprave a skladovaní, ktorých záporná medziročná dynamika sa zmenila na kladnú.

Celkový indikátor ekonomického sentimentu po takmer roku pozitívneho vývoja v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť poklesol. Vývoj indikátora negatívne ovplyvnil pokles dôvery v priemysle, predovšetkým v súvislosti s očakávaním nižšieho rastu priemyselnej produkcie. Poklesla aj dôvera v službách v dôsledku očakávaného poklesu dopytu. Indikátor spotrebiteľskej dôvery a dôvery v maloobchode a v stavebníctve sa zlepšil. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zvýšila dôvera spotrebiteľov pri hodnotení očakávanej finančnej situácie domácností, predpokladaných úspor domácností aj očakávaného vývoja nezamestnanosti.

Medziročná dynamika priemernej nominálnej, ako aj reálnej mzdy v priemere za vybrané odvetvia sa v marci v porovnaní s minulým mesiacom zrýchlila. V marci sa medziročný pokles zamestnanosti v priemere za vybrané odvetvia zmiernil predovšetkým vplyvom nižšieho prepadu zamestnanosti v priemysle, v ubytovaní, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev a doprave a skladovaní. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v marci 12,9 % a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne poklesla.

Vývoj vkladov bol v marci z hľadiska sektorového členenia odlišný, pričom v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom došlo k nárastu vkladov nefinančných spoločností a k miernemu poklesu vkladov domácností. Naďalej pretrvával trend z predchádzajúcich mesiacov, keď sektor nefinančných spoločností akumuloval prostriedky v najlikvidnejších vkladoch a v sektore domácností sa tiež mierne zvýšil objem vkladov na bežných účtoch. Medziročná dynamika vkladov domácností však zostala mierne záporná, pričom vklady nefinančných spoločností zaznamenali po viac ako roku medziročný nárast. Úvery súkromnému sektoru v marci medzimesačne vzrástli predovšetkým v dôsledku výraznejšieho zvýšenia objemu úverov domácnostiam. Úvery nefinančným spoločnostiam a ostatným finančným sprostredkovateľom zaznamenali v marci v porovnaní s minulým mesiacom mierny pokles, pričom sa prehĺbila ich záporná medziročná dynamika. Klientske úrokové sadzby z úverov nefinančným spoločnostiam sa v marci mierne zvýšili. Úročenie úverov domácnostiam sa vyvíjalo rozdielne pri obyvateľstve a živnostníkoch, malo však prevažne mierne klesajúci trend. Klientske úrokové sadzby z vkladov nefinančných spoločností a domácností sa ani v marci výraznejšie nezmenili.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.