en en

Správa o ekonomickom vývoji za apríl 2011 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien vzrástla v apríli na 2,8 %. Hrubý domáci produkt eurozóny podľa rýchleho odhadu Eurostatu v prvom štvrťroku 2011 medziročne vzrástol o 2,5 % (vo 4. štvrťroku 2010 o 2,0 %) a medzikvartálne o 0,8 % (vo 4. štvrťroku 2010 o 0,3 %). V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom rástla najrýchlejšie ekonomika Estónska (2,1 %) a najväčší pokles HDP zaznamenalo Portugalsko (-0,7 %). Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu apríla zhodnotil. Rada guvernérov ECB na májovom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,25 %, resp. 2,00 % a 0,50 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien sa v apríli v Českej republike mierne spomalila na úroveň 1,6 %, v Maďarsku na 4,4 % a v Poľsku sa naopak mierne zrýchlila na 4,1 %. Podľa rýchleho odhadu Eurostatu hrubý domáci produkt v prvom štvrťroku 2011 v Českej republike vzrástol medziročne o 2,5 % (vo 4. štvrťroku 2010 o 2,6 %) a v Maďarsku o 2,2 % (vo 4. štvrťroku 2010 o 2,6 %). Výmenné kurzy českej koruny, poľského zlotého, ako aj maďarského forintu sa oproti euru v apríli zhodnotili. Kľúčové úrokové sadzby v Českej republike a v Maďarsku zostali na nezmenenej úrovni. V apríli došlo k zmene menovo-politických podmienok zo sledovaných krajín iba v Poľsku, keď Narodowy Bank Polski zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu o 0,25 percentuálneho bodu na 4,00 % s účinnosťou od 6. apríla 2011.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla na 3,9 %. Vývoj HICP bol ovplyvnený zrýchlením medziročného tempa rastu cien priemyselných tovarov bez energií a cien služieb, pri zmiernení medziročného tempa rastu cien energií a potravín. Medziročný rast cien priemyselných výrobcov pretrvával na Slovensku aj v marci, jeho tempo sa však mierne spomalilo. Rýchlejšia medziročná dynamika cien výroby potravín v rámci produktov priemyselnej výroby bola kompenzovaná nižším tempom rastu cien energií pre výrobcov. Zvýšila sa aj medziročná dynamika cien poľnohospodárskych výrobkov predovšetkým v dôsledku výrazného medziročného tempa rastu cien rastlinnej výroby. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zrýchlil aj medziročný rast cien živočíšnej výroby.

Hrubý domáci produkt (sezónne neočistený) na Slovensku podľa rýchleho odhadu ŠÚ SR v prvom štvrťroku 2011 vzrástol v stálych cenách medziročne o 3,5 % (vo 4. štvrťroku o 3,5 %), pričom medzištvrťročne vzrástol sezónne očistený HDP o 1,0 %. Celková zamestnanosť v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010 vzrástla o 2 % (vo 4. štvrťroku rast o 0,5 %), pričom v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom bola vyššia o 0,6 %. Rast HDP ako aj oživenie trhu práce bolo v prvom štvrťroku v porovnaní s očakávaniami NBS rýchlejšie.

Dosiahnuté saldo bežného účtu sa v marci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zhoršilo. Dosiahnutý deficit bežného účtu bol negatívne ovplyvnený predovšetkým záporným saldom bilancie bežných transferov v súvislosti s poklesom čerpania prostriedkov z rozpočtu EÚ. Deficit bežného účtu bol tlmený pozitívnym vývojom obchodnej bilancie. Medziročná dynamika indexu priemyselnej produkcie sa v marci opäť spomalila, čo môže súvisieť s konsolidačným úsilím niektorých krajín, ako aj s prudkým zdražením ropy. Medziročne poklesla produkcia najmä v odvetví dodávka elektriny a plynu. Priemyselná výroba, ktorá je hlavným komponentom IPP zaznamenala len mierne spomalenie medziročného rastu. Stavebná produkcia v marci na medziročnej báze stagnovala. Tržby za vybrané odvetvia spolu zaznamenali aj v marci mierne spomalenie medziročného rastu. Negatívny vývoj tržieb v priemysle a v maloobchode bol tlmený pozitívnym vývojom tržieb, predovšetkým v odvetviach stavebníctvo a doprava a skladovanie. Celkový indikátor ekonomického sentimentu v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástol. Pozitívne bol jeho vývoj ovplyvnený zvýšením dôvery v priemysle, stavebníctve, maloobchode, ako aj spotrebiteľskej dôvery. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zhoršil indikátor dôvery v službách.

Medziročná dynamika nominálnej, ako aj reálnej mzdy sa v marci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlila. Vyšší medziročný rast miezd bol zaznamenaný v odvetví priemysel, pričom väčšina sledovaných odvetví zaznamenala v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom naopak spomalenie rastu, resp. prehĺbenie medziročného poklesu miezd. Zamestnanosť pokračovala aj v marci v medziročnom raste, pričom pozitívny vývoj zamestnanosti bol zaznamenaný v priemysle, v informáciách a komunikácii, vo vybraných trhových službách, ako aj v doprave a skladovaní. K nárastu zamestnanosti došlo po dvojročnom poklese aj v odvetví maloobchod a činnosti reštaurácií a pohostinstiev. V porovnaní s prechádzajúcim mesiacom došlo k prehĺbeniu poklesu zamestnanosti len v stavebníctve. Miera evidovanej nezamestnanosti v marci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne poklesla na 13,1 %.

Vývoj vkladov bol z hľadiska sektorového členenia v marci rovnaký. Objem vkladov nefinančných spoločností, ako aj domácností sa oproti predchádzajúcemu mesiacu znížil predovšetkým v dôsledku presunu najlikvidnejších vkladov do termínovaných vkladov s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov. Pokles vkladov nefinančných spoločností súvisel v marci aj s platením daní, pričom časť krátkodobých vkladov domácností bol pravdepodobne použitý na spotrebu. V rámci dlhodobých vkladov domácností sa zastavil pretrvávajúci trend akumulovania a ich objem sa znížil. V oboch sektoroch pretrvávala kladná medziročná dynamika, tempo rastu vkladov nefinančných spoločností však v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť pokleslo. V marci mierne poklesol objem úverov nefinančným spoločnostiam. Aj napriek tomu, si však v dôsledku výrazného čerpania úverov v predchádzajúcich mesiacoch, zachovávajú úvery nefinančným spoločnostiam kladnú medziročnú dynamiku. Pozitívny impulz pre ekonomiku naznačujú predovšetkým investičné úvery čerpané v poslednom období. Úvery domácnostiam sa medzimesačne zvýšili najvýraznejšie v tomto roku. Očakávania zvýšenia kľúčových úrokových sadzieb ECB sa prejavili v náraste trhových úrokových sadzieb. Zvýšili sa klientske úrokové sadzby z úverov nefinančných spoločností, ako aj úrokové sadzby z úverov domácnostiam určených na spotrebu . Úročenie vkladov sa však výraznejšie nezmenilo.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.