en en

Správa o ekonomickom vývoji za august 2009 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien zostala v auguste záporná a dosiahla -0,2 % (v júli -0,7 %). Výmenný kurz eura voči doláru sa v auguste oproti júlu mierne zhodnotil. Rada guvernérov ECB na svojom septembrovom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, resp. 1,75 % a 0,25 %.

Z krajín stredoeurópskeho regiónu sa medziročná inflácia v auguste spomalila iba v Poľsku. V Českej republike ceny stagnovali a v Maďarsku sa cenová hladina mierne zvýšila. Volatilný kurzový vývoj v priebehu mesiaca vyústil do zhodnotenia poľského zlotého a českej koruny a depreciácie maďarského forintu v porovnaní s posledným júlovým obchodným dňom. V auguste znižovali svoje kľúčové úrokové sadzby dve centrálne banky regiónu, a to Česká národní banka a Magyar Nemzeti Bank. Referenčná úroková sadzba v Poľsku zostala na nezmenenej úrovni.

Aktuálne údaje dokumentujúce stagnáciu ekonomík OECD, ale aj výraznejšie zmiernenie ekonomického poklesu USA a eurozóny naznačujú, že miera hospodárskeho poklesu globálnej ekonomiky dosiahla svoje dno, dôvera rastie, ale oživenie by malo byť zatiaľ veľmi krehké.

Na Slovensku poklesla v auguste medziročná miera inflácie o 0,1 percentuálneho bodu na 0,5 %, čím dosiahla svoju historicky najnižšiu úroveň. HICP inflácia poklesla predovšetkým v dôsledku nižšej dynamiky cien priemyselných tovarov bez energií, spracovaných potravín a cien služieb. Najviac sa prehĺbil medziročný pokles cien služieb, a to predovšetkým dopravných, osobných a rekreačných služieb. V oblasti výrobných cien sa v júli mierne prehĺbil medziročný pokles cien produktov priemyselnej výroby. Výraznejšie prehĺbenie medziročného poklesu zaznamenali ceny stavebných materiálov a pokračoval aj prepad cien poľnohospodárskych výrobkov.

Hrubý domáci produkt reálne klesol v druhom štvrťroku 2009 v stálych cenách medziročne o 5,3 % a celková zamestnanosť poklesla o 1,3 %. Z produkčného hľadiska poklesla najmä pridaná hodnota v priemysle a službách. Z dopytového hľadiska výrazne poklesli investície a zahraničný dopyt. Medzikvartálne však ekonomika zaznamenala sezónne očistený rast o 2,2%, čo naznačuje, že lokálne dno bolo pravdepodobne dosiahnuté v 1. štvrťroku 2009.

Aktuálne údaje o deficite bežného účtu v júli potvrdili jeho mierne zníženie oproti júnu najmä v dôsledku dosiahnutého prebytku v obchodnej bilancii. Júlový index priemyselnej produkcie zaznamenal medziročné prehĺbenie poklesu, k čomu prispeli kľúčové odvetvia priemyslu aj napriek ohlasovanému zvyšovaniu výroby. Obdobný vývoj mali aj tržby priemyslu. V augustovom konjunkturálnom prieskume v priemysle však naďalej prevládali očakávania rastúcej produkcie a klesol ukazovateľ zásob, čo by v súvislosti so stabilizovaným externým prostredím mohlo viesť k miernemu nárastu produkcie v ďalších mesiacoch. Klesajúca výstavba budov prispela k prehĺbeniu medziročného prepadu stavebnej produkcie a ani augustové konjunkturálne prieskumy nesignalizujú zmenu vo vývoji. Tržby v maloobchode v júli zaznamenali porovnateľný medziročný pokles ako minulý mesiac. Celkový indikátor ekonomického sentimentu v auguste pokračoval v pozitívnom vývoji, keď vzrástla dôvera v maloobchode a službách. Po niekoľkomesačnom zlepšovaní zaznamenala opäť negatívny vývoj dôvera v priemysle.

Dynamika nominálnych miezd v priemere za vybrané odvetvia sa v júli v porovnaní s júnom nezmenila. Dynamika reálnych miezd sa mierne zrýchlila. Doterajší vývoj vo vybraných odvetviach indikuje spomalenie rastu nominálnych miezd za celú ekonomiku v priemere za 3. štvrťrok 2009 oproti predchádzajúcemu štvrťroku. V júli klesala zamestnanosť rýchlejšie ako v predchádzajúcom mesiaci, najviac vo veľkoobchode a činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v júli 12,1 % a medzimesačne vzrástla o 0,3 percentuálneho bodu.

V júli pokračoval pokles vkladov súkromného sektora, pričom najvýraznejšie sa znížili najkratšie vklady pravdepodobne v nadväznosti na pokles ich úrokových sadzieb. Domácnosti sa snažili optimalizovať výnosy zo svojich vkladov ich umiestnením do vyššie úročených štruktúrovaných vkladov. Súbežne s poklesom vkladov pokračoval rast úverov súkromnému sektoru, aj keď dynamika rastu úverov sa spomalila. Stav úverov nefinančným spoločnostiam pokračoval v klesajúcom trende, zatiaľ čo objem úverov domácnostiam naďalej rástol. Tento vývoj bol ovplyvnený najmä zvýšeným záujmom o úvery na nehnuteľnosti v ostatných dvoch mesiacoch. Mierne sa zvýšili aj úvery na spotrebu.

Úrokové sadzby z úverov nefinančným spoločnostiam pokračovali aj v júli v klesajúcom trende. Reagovali tak na zníženie trhových sadzieb. Najvýraznejšie sa znížili úrokové sadzby z úverov malým a stredným podnikom. Tie sú však výrazne vyššie úročené ako úvery veľkým podnikom. Úrokové miery z úverov domácnostiam sa v júli výraznejšie nezmenili. V rámci jednotlivých druhov úverov domácnostiam pokračoval druhý mesiac po sebe rast úrokovej sadzby zo spotrebiteľských úverov a pokles úrokovej sadzby z ostatných úverov. Úročenie úverov na nehnuteľnosti sa v júli nezmenilo.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.