en en

Správa o ekonomickom vývoji za december 2009 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla v decembri 0,9 % (v novembri 0,6 %). Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu decembra znehodnotil. Rada guvernérov ECB na svojom prvom zasadnutí v roku 2010 rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, resp. 1,75 % a 0,25 %.

Ekonomiky Maďarska a Českej republiky zaznamenali v decembri zrýchlenie medziročného rastu cenovej hladiny. V Poľsku sa už tretí mesiac inflácia nezmenila. Výmenný kurz českej koruny sa v priebehu celého decembra znehodnocoval, zatiaľ čo  poľský zlotý a maďarský forint sa v závere roku opäť zhodnotili. K zmene úrokových sadzieb došlo v Českej republike a v Maďarsku. Česká národní banka rozhodla o znížení dvojtýždňovej repo sadzby o 0,25 percentuálneho bodu a zároveň ponechala diskontnú sadzbu na nezmenenej úrovni. Rovnako Magyar Nemzeti Bank znížila základnú úrokovú sadzbu o 0,25 percentuálneho bodu. Kľúčové úrokové sadzby v Poľsku zostali na nezmenenej úrovni.

Medziročná miera inflácie na Slovensku sa v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenila a ostala na úrovni 0,0 %. Takýto vývoj bol ovplyvnený protichodným vývojom cien energií, predovšetkým cien pohonných hmôt, ktorých medziročná dynamika sa zrýchlila a ostatných zložiek v rámci štruktúry inflácie, ktoré spomalili svoje medziročné tempo rastu. V cenách priemyselných tovarov bez energií sa prejavil pokles cien tovarov krátkodobej a strednodobej spotreby. Záporná dynamika výrobných cien sa zmiernila, nakoľko výraznejší pokles cien energií bol kompenzovaný spomalením medziročného poklesu cien produktov priemyselnej výroby.

Dosiahnuté saldo bežného účtu sa v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšilo, čo súviselo najmä s nižším prebytkom obchodnej bilancie. V novembri bol však zaznamenaný pozitívny trend medziročnej dynamiky vývozu, ktorá prvýkrát od začiatku roku 2009 dosiahla kladnú hodnotu.

Rastúci zahraničný dopyt, podporený celosvetovými stimulmi tlmiacimi vplyv krízy, ovplyvnil zvýšenie indexu priemyselnej produkcie. Jeho nárast však súvisel aj s bázickým efektom nepriaznivého konca roka 2008, pričom medzimesačne produkcia vzrástla len mierne. Indikátory ekonomického vývoja naznačujú pretrvávanie pozitívneho trendu v najbližšom období. Stavebná produkcia zaznamenala v novembri výrazné spomalenie medziročného poklesu, pričom prevládajúce optimistické očakávania stavebnej aktivity v decembrovom konjunkturálnom prieskume a stabilizovaný ukazovateľ dopytu naznačujú, že vývoj v stavebníctve by mohol postupne začať nasledovať trend znovuoživenia v iných odvetviach. Rovnako aj tržby za vybrané odvetvia spolu dosiahli významné zmiernenie zápornej medziročnej dynamiky predovšetkým v dôsledku spomalenia medziročného poklesu tržieb priemyslu. Celkový indikátor ekonomického sentimentu v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástol. Vývoj indikátora pozitívne ovplyvnilo zvýšenie dôvery vo všetkých oblastiach predovšetkým však v odvetví priemyslu a služieb. K nárastu optimizmu v priemysle prispeli predovšetkým rastúce očakávania vývoja priemyselnej produkcie na nasledujúce tri mesiace. Zvýšila sa aj dôvera spotrebiteľov pri hodnotení očakávanej finančnej situácie domácností, nezamestnanosti a predpokladaného hospodárskeho vývoja v SR. Zhoršenie nastalo v odhadovaní očakávaných úspor domácností.

Priemerná nominálna mzda sa v novembri v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nezmenila a reálna mzda medziročne mierne poklesla. V novembri sa aj napriek vysokému medziročnému prepadu pokles zamestnanosti v priemere za vybrané odvetvia zmiernil. Medziročná dynamika zamestnanosti poklesla najviac vo veľkoobchode, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev a v priemysle. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v novembri 12,4 % a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zostala na nezmenenej úrovni.

Vývoj vkladov bol z hľadiska sektorového členenia v novembri veľmi podobný pri nefinančných spoločnostiach, ako aj pri domácnostiach. Pri oboch sektoroch vzrástol medzimesačne objem krátkodobých vkladov pri súbežnom znížení objemu vkladov s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov. Výraznejší pokles vkladov domácností s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov čiastočne ovplyvnil zvýšenie dlhodobých vkladov mimo M3, čo súviselo s ukončením splatnosti vkladov zriadených pred zavedením eura a tiež s vyšším úročením dlhodobejších vkladov v porovnaní s krátkodobými vkladmi. V rámci úverov pokračoval rast úverov domácnostiam, pričom úvery nefinančným spoločnostiam zaznamenali mierne zvýšenie po dvoch mesiacoch poklesu. Klientske úrokové sadzby z úverov nefinančným spoločnostiam sa v novembri nezmenili a z úverov domácnostiam prevažne klesali. Mierny pokles zaznamenali po troch mesiacoch stagnácie úrokové sadzby z úverov na nehnuteľnosti, v rámci ktorých pokleslo úročenie medziúverov, hypotekárnych úverov aj iných úverov na nehnuteľnosti. Úrokové sadzby sa výraznejšie zvýšili pri spotrebiteľských úveroch, čo mohlo byť spôsobené vyšším dopytom domácností po úveroch na spotrebu a vyššími rizikovými prémiami. Úrokové sadzby z vkladov nefinančných spoločností v novembri stagnovali, pričom úročenie vkladov domácností malo mierne rastúci trend.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.