en en

Správa o ekonomickom vývoji za december 2010 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien v decembri vzrástla na 2,2 %. Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu decembra zhodnotil. Rada guvernérov ECB na januárovom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, resp. 1,75 % a 0,25 %.

Dňa 1.1.2011 bolo v Estónsku zavedené euro, čím sa stala národná banka Estónska (Eesti Pank) členom Eurosystému. Počet členov Eurosystému sa tak rozšíril na 17 národných centrálnych bánk členských štátov EÚ, ktoré prijali euro.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien sa v decembri v Českej republike zvýšila na 2,3 %, v Poľsku na 2,9 % a v Maďarsku na 4,6 %. Výmenný kurz českej koruny k euru sa v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znehodnotil. Výmenné kurzy poľského zlotého a maďarského forintu sa oproti euru naopak zhodnotili. Kľúčové úrokové sadzby v Českej republike a v Poľsku zostali aj v decembri na nezmenenej úrovni. Magyar Nemzeti Bank opäť rozhodla o zvýšení základnej úrokovej sadzby o 0,25 percentuálneho bodu na 5,75 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku dosiahla v decembri 1,3 % a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zrýchlila o 0,3 percentuálneho bodu. Vývoj HICP bol ovplyvnený zrýchlením medziročného rastu cien potravín a služieb a spomalením medziročného poklesu cien energií a cien priemyselných tovarov bez energií. Ceny priemyselných výrobcov sa aj v novembri na medziročnej báze znížili, predovšetkým v dôsledku pretrvávajúceho medziročného poklesu cien energií. Spomalila sa aj medziročná dynamika cien produktov priemyselnej výroby a nerastných surovín. Ceny vodného a stočného si zachovali rovnakú medziročnú mieru rastu ako v októbri. Mierny pokles medziročnej dynamiky v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zaznamenali v novembri ceny stavebných prác, ceny stavebných materiálov, ako aj ceny poľnohospodárskych výrobkov.

Dosiahnuté saldo bežného účtu sa v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zlepšilo. Deficit bežného účtu bol pozitívne ovplyvnený prebytkom bilancie bežných transferov, ako aj znížením deficitu bilancie služieb a výnosov. Negatívne na bilanciu bežného účtu vplýval pokles prebytku obchodnej bilancie. Medziročná dynamika indexu priemyselnej produkcie sa v novembri výraznejšie zrýchlila, čo bolo spojené predovšetkým s pretrvávajúcim rastom globálneho dopytu, ale čiastočne pravdepodobne aj s efektom predvianočnej tvorby zásob. Stavebná produkcia zaznamenala v novembri na medziročnej báze mierny rast. Medziročné tempo rastu tržieb sa mierne zrýchlilo, predovšetkým v dôsledku pozitívneho vývoja dynamiky tržieb v odvetviach priemysel, predaj a údržba vozidiel, ako aj veľkoobchod. Celkový indikátor ekonomického sentimentu v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástol a dosiahol najvyššiu hodnotu od septembra 2008. Pozitívne bol jeho vývoj ovplyvnený zvýšením dôvery v priemysle, stavebníctve, maloobchode a službách. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zhoršil indikátor spotrebiteľskej dôvery.

Medziročná dynamika nominálnej, ako aj reálnej mzdy sa aj v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výraznejšie zrýchlila. Vyšší medziročný rast zaznamenali všetky sledované odvetvia, pričom najvýraznejší nárast miezd zaznamenalo odvetvie vybrané služby. Medziročný pokles zamestnanosti v priemere za vybrané odvetvia sa aj v novembri naďalej zmierňoval. Medziročný nárast zamestnanosti naďalej pokračoval v odvetviach priemysel a doprava a skladovanie. Miera evidovanej nezamestnanosti v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla na 12,2 %.

V novembri zvýšili vklady nefinančné spoločnosti aj domácnosti. Naďalej pretrvávala kladná medziročná dynamika v oboch sektoroch. V rámci sektora nefinančných spoločností vzrástli predovšetkým najlikvidnejšie vklady, pričom vklady s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov naopak poklesli. Domácnosti tiež preferovali vklady splatné na požiadanie a v rámci viazaných vkladov nárast vkladov s dohodnutou splatnosťou nad 2 roky bol čiastočne kompenzovaný poklesom vkladov s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov. Úverová expanzia pokračovala aj v novembri. Rast úverov súkromnému sektoru bol tvorený najmä zvýšením úverov nefinančným spoločnostiam, pričom ich medziročná dynamika dosiahla druhý mesiac kladnú hodnotu. Medziročná dynamika úverov domácnostiam naďalej rástla. Na úveroch nefinančných spoločností najväčší podiel tvorili krátkodobé úvery na prevádzku a financovanie zásob. V sektore domácností najvýraznejšie prispeli k rastu úvery na nehnuteľnosti a v menšej miere aj úvery určené na spotrebu. Klientske úrokové sadzby z úverov nefinančným spoločnostiam v novembri mierne vzrástli, pričom úročenie úverov domácností naopak mierne pokleslo. V rámci vývoja klientskych úrokových sadzieb z vkladov došlo v sektore nefinančných spoločností k poklesu úrokovej miery z krátkodobých vkladov a miernemu nárastu úročenia dlhodobých vkladov. Úrokové miery z vkladov domácností mali rastúcu tendenciu.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.