en en

Správa o ekonomickom vývoji za február 2009 - Zhrnutie

V poslednom štvrťroku 2008 ekonomika eurozóny poklesla o 1,5% v porovnaní s tretím štvrťrokom a prvýkrát od vzniku menovej únie zaznamenala pokles aj na medziročnej báze (o 1,3%). Celoročný ekonomický rast eurozóny sa tak spomalil z 2,6% v roku 2007 na 0,8% v roku 2008. Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) vo februári 2009 dosiahla 1,2%, mierne vyššiu úroveň ako v januári (1,1%). Výmenný kurz eura voči doláru vo februári deprecioval. Rada guvernérov ECB na marcovom zasadnutí rozhodla o ďalšom znížení kľúčových úrokových sadzieb na úroveň 1,5% pre hlavné refinančné obchody eurosystému a 2,5%, resp. 0,5% pre jednodňové refinančné, resp. jednodňové sterilizačné obchody. Zníženie kľúčových úrokových sadzieb bolo aj naďalej dopĺňané ďalšími nástrojmi na podporu likvidity.

Ekonomický rast posledného štvrťroka 2008 sa v Poľsku (3,1%) a Českej republike (0,7%) spomalil, v Maďarsku tvorba hrubého domáceho produktu (HDP) poklesla (o 1,3%). Medziročná miera harmonizovanej inflácie vo februári poklesla v Českej republike, v ostatných dvoch krajinách vzrástla. Vo februári pokračoval depreciačný trend všetkých troch mien regiónu. Centrálne banky v Českej republike a Poľsku znížili úrokové sadzby na 1,75%, resp. na 4%. V Maďarsku zostala základná úroková sadzba na nezmenenej úrovni 9,5%.

Vo štvrtom štvrťroku 2008 sa ekonomický rast spomalil aj na Slovensku (o 4,1 percentuálneho bodu na 2,5%) a znížil tak celoročný výsledok rastu HDP na 6,4%. Oslabenie ekonomickej aktivity slovenskej ekonomiky bolo dôsledkom poklesu zahraničného dopytu a spomalenia domáceho dopytu, najmä jeho investičnej zložky. Súčasne so slabším ekonomickým rastom sa v poslednom štvrťroku 2008 spomalil rast produktivity práce, ale aj priemernej mzdy. Podľa štatistického výkazníctva však produktivita práce v stálych cenách rástla rýchlejšie ako mzdy. Zamestnanosť naďalej rástla, ale pomalšie ako v predchádzajúcom štvrťroku.

Aktuálne kvantitatívne aj kvalitatívne mesačné údaje potvrdzujú prehlbovanie ekonomického oslabovania. V januári 2009 sa pokles vývozu zintenzívnil a zhoršilo sa saldo obchodnej bilancie. Znižovanie exportnej aktivity sa odrazilo v prehlbujúcom sa poklese priemyselnej produkcie, najviac v kľúčovom automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Poklesli stavy priemyselných objednávok a opätovne sa zhoršil indikátor dôvery v priemysle. Po doterajšom dlhotrvajúcom raste prvýkrát poklesla aj stavebná produkcia. Tržby vybraných odvetví (od januára 2009 podľa novej klasifikácie SK NACE Rev. 2) zaznamenali pokles, s výnimkou vybraných trhových služieb a pôšt a telekomunikácií. Celkový indikátor ekonomického sentimentu sa vo februári zhoršil na svoju historicky najnižšiu úroveň.

V porovnaní s decembrom 2008 sa dôsledky oslabenej ekonomickej dôvery v januári prejavili pomalším rastom miezd (najmä v stavebníctve, obchode a priemysle), výraznejším poklesom zamestnanosti (najviac vo veľkoobchode, reštauráciách, ubytovaní) a rastom miery evidovanej nezamestnanosti (o 1 percentuálny bod na 9%) v dôsledku vysokého prílevu uchádzačov o zamestnanie. V cenovej oblasti pokračoval pokles cien slovenských produktov priemyselnej výroby aj pre tuzemský trh, aj na export a prehĺbil sa pokles cien poľnohospodárskych výrobkov.

Spotrebiteľské ceny merané HICP sa vo februári na medzimesačnej báze nezmenili a medziročná miera inflácie sa spomalila z januárových 2,7% na 2,4%. Najväčšie spomalenie zaznamenali ceny potravín. Pomalšie rástli aj ceny priemyselných tovarov bez energií, ako aj ceny služieb. Ceny energií a pohonných látok stagnovali. Z analýzy change-over efektu vyplynulo, že v januárovom raste spotrebiteľských cien sa efekt prijatia eura na Slovensku prejavil príspevkom pod 0,2 percentuálneho bodu.

V januári 2009 pokračoval pokles objemu pohľadávok PFI voči súkromnému sektoru, a to najmä voči nefinančných a finančným spoločnostiam. Sektor domácností však zaznamenal, aj napriek miernemu sprísneniu štandardov, mierny nárast objemu úverov oproti predchádzajúcemu mesiacu.

Doterajšie výrazné zníženie kľúčových sadzieb ECB v posledných dvoch mesiacoch 2008 sa v plnom rozsahu premietlo do trhových sadzieb. Pokles zaznamenali najmä klientske sadzby z úverov nefinančným spoločnostiam. Úrokové sadzby z úverov domácnostiam sa však napriek poklesu krátkodobých trhových sadzieb výraznejšie nezmenili. Úročenie úverov na nehnuteľnosti sa takmer nezmenilo.Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.