en en

Správa o ekonomickom vývoji za február 2011 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien podľa údajov Eurostatu vzrástla vo februári na 2,4 %. Hrubý domáci produkt eurozóny podľa údajov Eurostatu v poslednom štvrťroku 2010 medziročne vzrástol o 2,0 % (v 3. štvrťroku o 1,9 %) a medzikvartálne o 0,3 % (v 3. štvrťroku o 0,3 %). Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu februára zhodnotil. Rada guvernérov ECB na marcovom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, resp. 1,75 % a 0,25 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP vo februári v Českej republike ostala na úrovni 1,9 %, v Maďarsku vzrástla na 4,2 % a v Poľsku poklesla na 3,3 %. Podľa údajov Eurostatu hrubý domáci produkt v poslednom štvrťroku 2010 v Českej republike vzrástol medziročne o 2,6 % (v 3. štvrťroku o 2,7 %), v Maďarsku o 2,3 % (v 3. štvrťroku o 2,2 %) a v Poľsku o 3,9 % (v 3. štvrťroku o 4,6 %). Výmenné kurzy českej koruny a poľského zlotého sa oproti euru vo februári znehodnotili. Maďarský forint sa naopak zhodnotil. Kľúčové úrokové sadzby v Poľsku, Českej republike a Maďarsku zostali na nezmenenej úrovni.

Hrubý domáci produkt (sezónne neočistený) na Slovensku podľa revidovaných údajov ŠÚ SR v poslednom štvrťroku 2010 vzrástol v stálych cenách medziročne o 3,5 % (v 3. štvrťroku o 3,8 %), pričom medzištvrťročne vzrástol sezónne očistený HDP o 0,9 %. Celková zamestnanosť v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2009 vzrástla o 0,5 % (v 3. štvrťroku pokles o 0,7 %), pričom v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom bola vyššia o 0,4 %. Rast HDP bol v poslednom štvrťroku v porovnaní s očakávaniami miernejší, pričom vývoj zamestnanosti bol v súlade s očakávaniami.

Z produkčného hľadiska súvisel vývoj HDP v poslednom štvrťroku so zvyšovaním pridanej hodnoty najmä v priemysle, v stavebníctve a verejných službách. Štruktúra ekonomického rastu bola na strane použitia naďalej ovplyvnená najmä rastúcim zahraničným dopytom. Mierny nárast domáceho dopytu súvisel predovšetkým so zvyšovaním fixných investícií. V rámci konečnej spotreby sa v poslednom štvrťroku zastavil prepad spotreby domácností, ktorá zaznamenala mierny medziročný nárast. Spotreba verejnej správy naopak poklesla. Príspevok čistého exportu k rastu HDP bol kladný. Saldo bežného účtu platobnej bilancie zaznamenalo v roku 2010 mierne zhoršenie, podiel deficitu na HDP však v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka poklesol. Došlo aj k zmene štruktúry bežného účtu, keď medziročný pokles prebytku zahraničného obchodu bol kompenzovaný zlepšeným vývojom v bilancii služieb a v bilancii bežných transferov. Medziročný pokles prebytku obchodnej bilancie súvisel s negatívnym vplyvom rastu dovoznej náročnosti a rastúcimi cenami surovín na svetových trhoch. Vplyvom pretrvávajúceho celkového pozitívneho vývoja ekonomiky sa v poslednom štvrťroku 2010 situácia na trhu práce zlepšila a došlo k medziročnému nárastu zamestnanosti. V súvislosti s pretrvávajúcim ekonomickým rastom sa zvyšovala aj dynamika produktivity práce, jej medziročná dynamika sa však v dôsledku rastu zamestnanosti v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom spomalila. Rast produktivity práce predstihol rast reálnych miezd. Jednotkové náklady práce aj vo 4. štvrťroku naďalej v medziročnom porovnaní klesali v dôsledku vyššej medziročnej dynamiky produktivity práce v porovnaní s miernejším rastom kompenzácií na zamestnanca. Rastúca ekonomická aktivita mala vplyv aj na zníženie miery nezamestnanosti. Pozitívny ekonomický vývoj sa prejavil aj v pokračujúcej priaznivej finančnej situácii podnikov, ktorých medziročná dynamika zisku bola naďalej kladná. Na náraste zisku nefinančných korporácií sa podieľal predovšetkým priemysel.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla na 3,5 %. Vývoj HICP bol ovplyvnený zrýchlením medziročnej dynamiky cien energií a potravín, pričom medziročné tempo rastu cien služieb a cien priemyselných tovarov bez energií stagnovalo. Ceny priemyselných výrobcov zaznamenali v januári kladnú medziročnú dynamiku. Zastavenie ich klesajúceho trendu súviselo čiastočne s bázickým efektom výrazného zníženia cien energií na začiatku roka 2010. Medziročný nárast však zaznamenali aj ostatné ceny výrobcov.

Dosiahnuté saldo bežného účtu sa v januári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zlepšilo. Deficit bežného účtu bol pozitívne ovplyvnený predovšetkým kladným saldom obchodnej bilancie a čiastočne aj zlepšením bilancie bežných transferov a bilancie služieb. Mierne zhoršenie salda v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zaznamenala bilancia výnosov. Medziročná dynamika indexu priemyselnej produkcie sa v januári mierne spomalila, väčšina odvetví však naďalej pokračovala v pozitívnom rastovom trende. V odvetví priemyselnej výroby, ktoré má v indexe najvyššiu váhu, sa medziročná dynamika v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlila. Stavebná produkcia v januári na medziročnej báze poklesla. Medziročné tempo rastu tržieb v januári vzrástlo, predovšetkým v dôsledku pozitívneho vývoja dynamiky tržieb v odvetviach priemysel, informácie a komunikácie a stavebníctvo. Rast medziročnej dynamiky tržieb bol tlmený spomalením rastu tržieb v odvetví doprava a skladovanie. Celkový indikátor ekonomického sentimentu vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesol. Negatívne bol jeho vývoj ovplyvnený zhoršením dôvery v priemysle v súvislosti s očakávaným znížením priemyselnej produkcie. Poklesol aj indikátor dôvery v maloobchode, stavebníctve a v službách. V porovnaní s januárom sa zvýšila spotrebiteľská dôvera.

Medziročná dynamika nominálnych miezd v priemere za vybrané odvetvia v januári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla. Zrýchlenie medziročného rastu nominálnych miezd zaznamenali odvetvia predaj a oprava vozidiel, maloobchod, veľkoobchod, ako aj priemysel. Zamestnanosť zaznamenala v januári po dvojročnom klesajúcom trende kladnú medziročnú dynamiku. Nárast zamestnanosti pretrvával v odvetví priemysel, pričom výrazné zvýšenie medziročnej dynamiky zaznamenalo odvetvie informácie a komunikácie. Miera evidovanej nezamestnanosti v januári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla na 13,0 %.

Z hľadiska sektorového členenia bol vývoj vkladov v januári rozdielny. Objem vkladov domácností naďalej rástol, pričom vklady nefinančných spoločností po výrazných nárastoch v predchádzajúcich mesiacoch v porovnaní s decembrom poklesli, predovšetkým v dôsledku zníženia vkladov splatných na požiadanie. V oboch sektoroch však naďalej pretrvávala kladná medziročná dynamika, ktorá v sektore nefinančných spoločností výrazne vzrástla. Domácnosti akumulovali predovšetkým vklady s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov. V obidvoch sektoroch sa prejavil pozitívny vývoj v úverovaní. Výrazný medzimesačný prírastok úverov nefinančných spoločností súvisel so zlepšujúcou sa ekonomickou situáciou podnikov. Medziročná dynamika sa však nezmenila a ostala kladná. Nízky nárast objemu úverov domácnostiam bol pravdepodobne sezónneho charakteru. Medziročná dynamika v oboch sektoroch zostala kladná. Klientske úrokové sadzby z úverov nefinančným spoločnostiam v januári pokračovali v miernom poklese a znížili sa aj úroky z úverov domácnostiam. Úrokové sadzby z vkladov zaznamenali v oboch sektoroch mierny rast.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.