en en

Správa o ekonomickom vývoji za január 2009 - Zhrnutie

Podľa rýchleho odhadu Eurostatu poklesla ekonomika eurozóny v poslednom štvrťroku 2008 v porovnaní s tretím štvrťrokom o 1,5 % a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o 1,2 %. Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa v januári podľa rýchleho odhadu v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížila z 1,6 % na 1,1 % pravdepodobne najmä vplyvom vývoja svetových cien komodít v nadväznosti na oslabený globálny dopyt. Vývoj výmenného kurzu eura oproti doláru bol naďalej volatilný. Americký dolár sa takmer celý mesiac posilňoval, čo podporili nepriaznivé údaje za celú eurozónu, najmä však za Nemecko. Rada guvernérov ECB na februárovom zasadnutí rozhodla o ponechaní kľúčových úrokových sadzieb na nezmenenej úrovni.

Centrálne banky v stredoeurópskom regióne svoje kľúčové úrokové sadzby znížili o 0,5 percentuálneho bodu (Magyar Nemzeti Bank a Česká národní banka), resp. o 0,75 percentuálneho bodu (Narodowy Bank Polski). Znižovanie úrokových sadzieb, ale najmä domáce fundamenty naznačujúce ďalšie spomaľovanie ekonomickej aktivity prispeli k znehodnoteniu všetkých troch mien regiónu, najviac maďarského forintu. Dostupné údaje o inflácii zaznamenali pokles spotrebiteľských cien v Česku.

Aktuálne štatistické údaje za Slovensko potvrdili (zverejnením rýchleho odhadu rastu HDP) pokračujúce oslabovanie ekonomickej aktivity, keď sa HDP vo 4. štvrťroku medziročne spomalil na 2,7 %. Zatiaľ sa to však neprejavilo vo vývoji zamestnanosti, ktorá zaznamenala len pomalší rast v porovnaní s tretím štvrťrokom. Na základe zverejneného vývoja spotrebiteľských cien v národnom indexe možno očakávať ďalšie spomalenie inflácie.

Dá sa predpokladať, že slabnúca ekonomická aktivita slovenskej ekonomiky vyplynula z poklesu zahraničného dopytu. To je zrejmé z medziročných poklesov dynamík vývozu (o 18,4 %) a dovozu (o 17,3 %), ktoré v decembri dosahovali podobnú úroveň ako v novembri.

Vývoj v exportnej aktivite SR je úzko spojený s vývojom priemyselnej produkcie, ktorej medziročný pokles sa v decembri ďalej prehĺbil na 16,8 % z novembrových 7,2 %, čo znamená najvýraznejšie zníženie od roku 1999, keď sa začala používať súčasná metodika indexu priemyselnej produkcie. Najviac poklesla produkcia dopravných prostriedkov a po prvýkrát došlo aj k poklesu doteraz rastúcej produkcie v elektrotechnickom priemysle. Za vybrané odvetvia pokračoval pokles tržieb, ktorý sa prehĺbil aj v hoteloch a reštauráciách. Tržby v predaji a údržbe vozidiel zostali v decembri stabilizované, v januári sa však prepadol počet registrácií nových osobných automobilov. Z ostatných odvetví rástli tržby iba v nehnuteľnostiach (dvojciferný medziročný rast v stálych cenách) a v stavebníctve (oveľa nižším tempom ako v predchádzajúcom mesiaci) a mierne si polepšil i maloobchod a pošty a telekomunikácie.

Dôsledky oslabeného globálneho dopytu sa v decembri prejavili ďalším medzimesačným poklesom cien slovenských produktov priemyselnej výroby (druhý mesiac po sebe) a razantným poklesom cien poľnohospodárskych výrobkov (tretí mesiac po sebe).

Mzdy vybraných odvetví sa v decembri síce zvýšili výraznejšie ako v novembri, celkovo však za 4. štvrťrok 2008 indikujú výrazné spomalenie rastu nominálnych miezd za celú ekonomiku oproti predchádzajúcemu štvrťroku. Zamestnanosť v decembri medziročne rástla, ale pomalšie ako v novembri. Za celý 4. štvrťrok mesačné ukazovatele indikovali spomalenie jej rastu v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, čo potvrdil aj zverejnený rýchly odhad. Súčasne vzrástla miera evidovanej nezamestnanosti v decembri na 8,4 %, a to na najvyššiu úroveň od mája 2007, pričom zásadné hromadné prepúšťanie v nej ešte nebolo zahrnuté.

Do vývoja menových agregátov sa pravdepodobne začína premietať spomaľovanie ekonomickej aktivity a sprísňovanie úverových podmienok. To sa premietlo do výraznejšieho spomalenia dynamiky M3 v decembri na historicky najnižšiu úroveň za celé vykazované obdobie od roku 2003.

V decembri 2008 sa znížil objem pohľadávok PFI voči súkromnému sektoru, a to v dôsledku poklesu objemu úverov nefinančným a finančným spoločnostiam. To súviselo s najväčšou pravdepodobnosťou s obmedzením dopytu, ako aj ponuky úverov. Sektor domácností však zaznamenal aj napriek miernemu sprísneniu štandardov vyšší prírastok úverov na bývanie ako v novembri.

Doterajšie výraznejšie zníženie kľúčových sadzieb ECB sa premietlo nielen do trhových sadzieb, ale aj do klientskych úrokových sadzieb s výnimkou úverov sektora domácností. V decembri poklesli úrokové sadzby z krátkodobých úverov. Úročenie dlhodobých úverov naopak výraznejšie vzrástlo, čo dokumentuje väčšiu averziu k požičiavaniu dlhodobých zdrojov, ako aj sprísňovanie úrokových podmienok. Oveľa pružnejšie reagovali na pokles trhových sadzieb klientske úrokové miery z vkladov, a to aj nefinančných spoločností, aj domácností.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.