en en

Správa o ekonomickom vývoji za január 2010 - Zhrnutie

Podľa rýchleho odhadu eurostatu medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla v januári 1,0 % (v decembri 0,9 %). Hrubý domáci produkt vo štvrtom štvrťroku 2009 podľa predbežných údajov medziročne poklesol o 2,1 % a medzikvartálne vzrástol o 0,1 %. HDP eurosystému tak za celý rok poklesol o 4,0 %. Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu januára znehodnotil. Rada guvernérov ECB na svojom na svojom februárovom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, resp. 1,75 % a 0,25 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien sa v januári podľa predbežných údajov v Českej republike spomalila na 0,4 % a v Maďarsku zrýchlila na 6,2 %. Podľa rýchleho odhadu Eurostatu sa v štvrtom štvrťroku v Českej republike mierne prehĺbil medziročný pokles hrubého domáceho produktu na 4,2 %. V Maďarsku sa naopak záporná dynamika HDP medziročne zmiernila na 5,3 %. Výmenné kurzy českej koruny a poľského zlotého k euru sa v priebehu januára zhodnotili, zatiaľ čo maďarský forint sa v úvode roku mierne oslabil. K zmene úrokových sadzieb došlo v januári len v Maďarsku, keď Magyar Nemzeti Bank znížila základnú úrokovú sadzbu o 0,25 percentuálneho bodu. Kľúčové úrokové sadzby v Poľsku a Českej republike zostali na nezmenenej úrovni.

Medziročná miera inflácie meraná CPI na Slovensku v januári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla na úroveň 0,4% (v decembri 0,5%). Záporná dynamika výrobných cien sa v decembri v dôsledku nižšieho poklesu cien priemyselných výrobcov opäť zmiernila. Výrazné spomalenie medziročného prepadu zaznamenali na konci roka ceny poľnohospodárskych výrobkov.

Hrubý domáci produkt podľa rýchleho odhadu ŠÚ SR vo štvrtom štvrťroku 2009 poklesol v stálych cenách medziročne o 2,7 % (sezónne neočistený), pričom medzištvrťročne vzrástol sezónne očistený HDP o 2,0 %. Celková zamestnanosť sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížila o 4,0 % a medzištvrťročne poklesla o 0,5 %. V roku 2009 oproti roku 2008 podľa rýchleho odhadu klesol HDP v stálych cenách o 4,7 % a celková zamestnanosť o 2,3 %.

Záporné saldo bežného účtu sa v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšilo, čo súviselo najmä so zhoršením salda obchodnej bilancie, ktorá v porovnaní s minulomesačným prebytkom dosiahla mierny deficit. Negatívny dopad na saldo bežného účtu malo aj zhoršenie deficitu bilancie služieb a bežných transferov. Pozitívny trend medziročnej dynamiky vývozu aj dovozu z predchádzajúceho mesiaca však pokračoval aj na konci roka. Index priemyselnej produkcie zaznamenal v decembri medziročný nárast najvýraznejší od apríla 2008, k čomu prispelo najmä zvýšenie dynamiky priemyselnej výroby. Naopak nepriaznivý vývoj zaznamenala stavebná produkcia, ktorej medziročný pokles sa prehĺbil. Tržby za vybrané odvetvia spolu dosiahli v porovnaní s novembrom spomalenie medziročného poklesu predovšetkým v dôsledku pozitívneho vývoja tržieb priemyslu. Celkový indikátor ekonomického sentimentu v januári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť vzrástol. Vývoj indikátora pozitívne ovplyvnilo predovšetkým zvýšenie dôvery v službách a nárast spotrebiteľskej dôvery. Indikátor dôvery v priemysle však po troch mesiacoch rastu opäť poklesol, predovšetkým vplyvom očakávaného zníženia produkcie v nasledujúcich mesiacoch. Pokles optimizmu zaznamenali aj stavebníctvo a maloobchod, preto vývoj indexu priemyselnej produkcie a spomalenie prepadu HDP v štvrtom štvrťroku treba posudzovať s miernym optimizmom.

Priemerná nominálna mzda v decembri v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka mierne vzrástla a reálna mzda medziročne mierne poklesla. Záporná medziročná dynamika zamestnanosti sa v priemere za vybrané odvetvia aj v decembri zmiernila. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v decembri 12,7 % a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne vzrástla.

Vývoj vkladov bol z hľadiska sektorového členenia v decembri veľmi podobný, pričom medzimesačne vzrástol objem vkladov nefinančných spoločností ako aj domácností. Pri oboch sektoroch sa zvýšil predovšetkým objem krátkodobých vkladov pri súbežnom znížení objemu vkladov s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov. V rámci úverov došlo po prvýkrát od apríla k medzimesačnému poklesu úverov súkromnému sektoru, predovšetkým vplyvom výraznejšieho zníženia úverov nefinančným spoločnostiam. Tento vývoj bol ovplyvnený predovšetkým poklesom krátkodobých úverov. Úvery domácnostiam aj ku koncu roka naďalej rástli. Vývoj klientskych úrokových sadzieb bol rozdielny pri vkladoch a pri úveroch. Pri úveroch mierne poklesli úrokové sadzby z úverov nefinančným spoločnostiam ako aj z úverov domácnostiam. Klientske úrokové sadzby z vkladov zostali takmer nezmenené v rámci oboch sektorov.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.