en en

Správa o ekonomickom vývoji za júl 2009 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien v júli dosiahla zápornú úroveň -0,7 % a v porovnaní s júnom poklesla. Podľa rýchleho odhadu Eurostatu sa prehĺbil pokles ekonomiky eurozóny v druhom štvrťroku 2009 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka na 4,6 %. Výmenný kurz eura voči doláru bol koncom júla na rovnakej úrovni ako na konci júna. Rada guvernérov ECB na svojom augustovom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, resp. 1,75 % a 0,25 %.

Z krajín stredoeurópskeho regiónu sa inflácia v júli spomalila iba v Česku, v Maďarsku a v Poľsku sa cenová hladina zvýšila. Podľa rýchleho odhadu Eurostatu v druhom štvrťroku 2009 sa prehĺbil pokles ekonomiky Českej republiky medziročne na 4,9 % a Maďarska na 7,9 %. Oslabovanie kurzov mien v regióne zo začiatku mesiaca sa v druhej júlovej dekáde zastavilo a v dôsledku domácich fundamentov kurzy začali apreciovať. Apreciačný trend sa zastavil v závere júla. V porovnaní s koncom júna sa voči euru najviac zhodnotil poľský zlotý. Kľúčové úrokové sadzby znížila koncom júla Magyar Nemzeti Bank (o 1 percentuálny bod na 8,5 %) a začiatkom augusta aj Česká národní banka (o 0,25 percentuálneho bodu na najnižšiu úroveň v histórii 1,25 %). Po minulomesačnom znížení zostala referenčná úroková sadzba v Poľsku na nezmenenej úrovni.

Na Slovensku poklesla v júli medziročná miera inflácie o 0,1 percentuálneho bodu a opäť dosiahla najnižšiu hodnotu od začiatku sledovania HICP na úrovni 0,6 %. HICP inflácia zaznamenala nižšiu hodnotu, ako boli očakávania NBS predovšetkým v dôsledku výraznejšieho ako predpokladaného poklesu cien sezónnych potravín a nižšieho nárastu cien pohonných látok. Spomalenie medziročnej dynamiky cien zaznamenali takmer všetky základné skupiny HICP inflácie. Jedinou zložkou inflácie, ktorá na medziročnej báze stagnovala, boli ceny energií. V oblasti výrobných cien sa v júni prehĺbil medziročný pokles cien produktov priemyselnej výroby a cien stavebných materiálov. Medziročný pokles cien poľnohospodárskych výrobkov sa spomalil. V rámci sledovaných cenových indexov zaznamenali pokles aj ceny bytov, keď priemerná cena za 1 m2 v 2. štvrťroku 2009 poklesla na medziročnej báze o 13,4 %.

Podľa rýchleho odhadu ŠÚ SR hrubý domáci produkt reálne klesol v druhom. štvrťroku 2009 v stálych cenách medziročne o 5,3 % a celková zamestnanosť klesla medziročne o 1,3 %. V porovnaní s očakávaniami došlo v 2. štvrťroku 2009 k výraznejšiemu poklesu HDP. Medzikvartálne však ekonomika zaznamenala rast, z čoho vyplýva, že lokálne dno bolo pravdepodobne dosiahnuté v 1. štvrťroku 2009.

Dosiahnuté saldo bežného účtu sa v júni v porovnaní s májom zhoršilo najmä v dôsledku zmeny májového prebytku na deficit v obchodnej bilancii. Index priemyselnej produkcie v júni opätovne spomalil svoj medziročný pokles a zmiernenie prepadu zaznamenala aj stavebná produkcia. Niektorí významní výrobcovia v rámci kľúčových odvetví priemyslu pristúpili k zvyšovaniu výroby a rozširovaniu pracovného času z dôvodu zvýšenia dopytu. Júlový konjunkturálny prieskum v priemysle zaznamenal výrazné zlepšenie indikátora očakávanej produkcie, mierne zlepšenie dopytu a pokles zásob. Tržby v maloobchode, veľkoobchode, predaji a údržbe vozidiel v júni zaznamenali mierne spomalenie medziročného poklesu v porovnaní s májom. Naopak, prehĺbil sa pokles tržieb ubytovania, činnosti reštaurácií a pohostinstiev. Celkový indikátor ekonomického sentimentu v júli pokračoval v pozitívnom vývoji, keď vzrástla dôvera v priemysle a zlepšila sa aj spotrebiteľská dôvera. Nepatrný pokles pesimizmu zaznamenalo stavebníctvo. Negatívne sa vyvíjala dôvera v službách a v maloobchode.

Po minulomesačnom spomalení sa medziročná dynamika nominálnych miezd v júni zrýchlila. Najrýchlejšie rástli mzdy vo vybraných trhových službách, maloobchode, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev a priemysle. Dynamika reálnych miezd poklesla, ale miernejšie ako v máji. Doterajší vývoj vo vybraných odvetviach indikuje spomalenie rastu nominálnych miezd za celú ekonomiku v priemere za 2. štvrťrok 2009 oproti predchádzajúcemu štvrťroku. V júni klesala zamestnanosť rýchlejšie ako v predchádzajúcom mesiaci, najviac vo vybraných trhových službách, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev a veľkoobchode. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v júni 11,8 % a medzimesačne vzrástla o 0,4 percentuálneho bodu.

V júni výraznejšie poklesli vklady (sčasti z dôvodu výplaty dividend) a zvýšil sa stav úverov peňažných finančných inštitúcií súkromnému sektoru. Úvery nefinančným spoločnostiam pokračovali v klesajúcom trende, zatiaľ čo objem úverov domácnostiam naďalej rástol. Hlavným determinantom rastu úverov domácnostiam bol zvýšený záujem o úvery na nehnuteľnosti. Objem úverov na spotrebu pokračoval v raste z predchádzajúcich mesiacov.

V júni sa zastavilo znižovanie kľúčových sadzieb zo strany ECB. Úrokové sadzby z úverov nefinančným spoločnostiam sa v júni vyvíjali rozdielne v závislosti od veľkosti poskytnutého úveru. Na jednej strane sa znížilo úročenie úverov veľkým podnikom, na druhej strane pokračoval rast úrokových sadzieb z úverov malým a stredným podnikom. Úrokové miery z úverov domácnostiam sa výraznejšie nezmenili. Pri vkladoch nefinančných spoločností sa najvýraznejšie prejavil vývoj na medzibankovom trhu, keď sa pokles najkratších trhových sadzieb okamžite premietol do zníženia úrokovej sadzby na bežných účtoch a ďalších najkratších klientskych sadzieb. Úrokové sadzby z vkladov domácností naďalej stagnovali.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.