en en

Správa o ekonomickom vývoji za júl 2010 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla v júli 1,7 % (v júni 1,4 %). Hrubý domáci produkt eurozóny v druhom štvrťroku 2010 podľa predbežných údajov Eurostatu medziročne vzrástol o 1,7 % (0,6 % v prvom štvrťroku) a medzikvartálne o 1,0 % (0,2 % prvom štvrťroku). Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu júla zhodnotil. Rada guvernérov ECB na augustovom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, resp. 1,75 % a 0,25 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien sa v júli v Poľsku a v Maďarsku spomalila na 1,9 %, resp. na 3,6 %. V Českej republike sa v júli rast cien naopak zrýchlil na 1,6 %. Podľa rýchleho odhadu Eurostatu v druhom štvrťroku 2010 v Českej republike vzrástol hrubý domáci produkt medziročne o 2,2 % (v prvom štvrťroku 0,9 %) a v Maďarsku o 0,1 % (v prvom štvrťroku -1,2 %). Trend znehodnocovania výmenných kurzov k euru v regióne sa v júli zastavil a česká koruna, poľský zlotý, ako aj maďarský forint sa tak zhodnotili. Kľúčové úrokové sadzby v Českej republike, Poľsku a Maďarsku zostali aj naďalej na nezmenenej úrovni.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla na 1,0 % (v júni 0,7 %). K zvýšeniu medziročného tempa rastu HICP prispel najmä nárast cien potravín. K zrýchleniu medziročného tempa rastu cien potravín došlo v dôsledku rastu cien spracovaných potravín ako aj nespracovaných potravín. Medziročná dynamika cien energií a cien služieb sa v júli naopak spomalila, pričom nižší rast cien energií bol ovplyvnený pomalším rastom cien pohonných látok. Medziročná dynamika cien priemyselných tovarov bez energií stagnovala. V rámci cien priemyselných výrobcov pokračoval v júni trend spomaľovania ich medziročného poklesu. Na tomto vývoji sa podieľali všetky zložky, keď rástli ceny produktov priemyselnej výroby, ceny nerastných surovín, ceny vodného a stočného a spomalil sa pokles cien energií. Mierne spomalenie medziročného rastu zaznamenali ceny stavebných prác. Medziročná dynamika cien poľnohospodárskych výrobkov sa v júni v porovnaní s minulým mesiacom mierne zvýšila.

Hrubý domáci produkt na Slovensku podľa rýchleho odhadu ŠÚ SR v druhom štvrťroku 2010 vzrástol v stálych cenách medziročne o 4,6 % (sezónne neočistený), pričom medzištvrťročne vzrástol sezónne očistený HDP o 1,2 %. Celková zamestnanosť v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka poklesla o 2,3 %, pričom v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom bola nižšia o 0,2 %. Rast HDP bol v porovnaní s očakávaniami rýchlejší, pričom pokles zamestnanosti bol mierne pomalší.

Dosiahnuté saldo bežného účtu sa v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zlepšilo. K poklesu deficitu bežného účtu došlo predovšetkým v dôsledku vyššieho prebytku obchodnej bilancie a čiastočne aj znížením záporného salda bilancie výnosov a bilancie služieb. Negatíne vplyv na celkové saldo bežného účtu mal vývoj bilancie bežných transferov.

Výrazný rast indexu priemyselnej produkcie sa v júni spomalil, na čom sa podieľalo zníženie medziročnej dynamiky priemyselnej výroby a čiastočnej aj bázický efekt. Priemysel je však naďalej pozitívne ovplyvňovaný priaznivým externým prostredím. Medziročný pokles stavebnej produkcie sa v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zmiernil. Medziročná dynamika rastu tržieb za vybrané odvetvia spolu sa v júni spomalila predovšetkým v dôsledku nižšej dynamiky tržieb v priemysle. Negatívny vývoj zaznamenalo aj odvetvie veľkoobchod a informácie a komunikácie. Pozitívne sa na medziročnej dynamike celkových tržieb podieľali odvetvia maloobchod a vybrané trhové služby. Celkový indikátor ekonomického sentimentu sa v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšil. Nárast indikátora bol ovplyvnený pozitívnym vývojom indikátora dôvery v maloobchode, priemysle a službách. Zhoršenie zaznamenal indikátor spotrebiteľskej dôvery a indikátor dôvery v stavebníctve.

Medziročná dynamika priemernej nominálnej, ako aj reálnej mzdy sa v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlila. Záporná medziročná dynamika zamestnanosti v priemere za vybrané odvetvia sa aj v júni zmiernila. Spomalenie poklesu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zaznamenala väčšina sledovaných odvetví. Miera evidovanej nezamestnanosti v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne vzrástla na 12,3 %.

Z hľadiska sektorového členenia objem vkladov nefinančných spoločností v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesol, predovšetkým vplyvom nižšieho objemu vkladov s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov, ako aj vkladov splatných na požiadanie. Objem vkladov domácností vzrástol. Kladná medziročná dynamika bola však zachovaná tak pri vkladoch domácností, ako aj pri vkladoch nefinančných spoločností. Rovnako aj v rámci úverov súkromnému sektoru bol v júni zaznamenaný protichodný vývoj objemov úverov v medzimesačnom porovnaní. Objem úverov nefinančným spoločnostiam poklesol, zatiaľ čo úvery domácnostiam medzimesačne vzrástli, predovšetkým vplyvom zvýšenia úverov na bývanie. Úvery domácnostiam dynamicky rastú od začiatku tohto roka 2010, pričom v júni bol zaznamenaný najvyšší medzimesačný prírastok od konca roku 2008. Na medziročnej báze bol v oboch sektoroch zaznamenaný pozitívny trend. V rámci vývoja klientskych úrokových sadzieb z úverov v júni pokračoval trend znižovania úrokových sadzieb z úverov domácnostiam. Nárast úrokových sadzieb z úverov nefinančným spoločnostiam sa zastavil a ich úročenie pokleslo. Úrokové sadzby z vkladov domácností v júni mierne poklesli, zatiaľ čo úročenie z vkladov nefinančných spoločností sa nezmenilo.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.