en en

Správa o ekonomickom vývoji za jún 2009 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien v júni dosiahla mierne zápornú úroveň -0,1 % a v porovnaní s májom mierne poklesla. Úroveň výmenného kurzu eura voči doláru sa v priebehu júna výrazne nezmenila. Rada guvernérov ECB na svojom júlovom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, resp. 1,75 % a 0,25 %.

Z krajín stredoeurópskeho regiónu sa inflácia v júni spomalila v Česku a v Maďarsku, v Poľsku zostala cenová hladina na nezmenenej úrovni. Oslabovanie kurzov mien v regióne zo začiatku mesiaca sa v druhom júnovom týždni zastavilo a až do konca mesiaca zaznamenávali česká koruna a maďarský forint viac-menej apreciačný trend. Výnimkou bol kurz poľského zlotého, ktorý v porovnaní s týmito menami zaznamenal volatilnejší vývoj. Kľúčové úrokové sadzby znížila iba Narodowy Bank Polski, ktorá znížila svoju referenčnú úrokovú sadzbu o 0,25 percentuálnych bodov.

Na Slovensku poklesla v júni medziročná miera inflácie o 0,4 percentuálneho bodu a opäť dosiahla najnižšiu hodnotu od začiatku sledovania HICP na úrovni 0,7 %. HICP inflácia zaznamenala nižšiu hodnotu, ako boli očakávania NBS predovšetkým v dôsledku prehĺbenia medziročného poklesu cien priemyselných tovarov bez energií a cien potravín, ako aj pomalšej ako očakávanej dynamiky cien pohonných látok. V miernom spomaľovaní medziročného rastu pokračovali v júni aj ceny služieb. Energie boli jediným sektorom, kde došlo vplyvom vývoja cien pohonných hmôt k zrýchleniu medziročnej dynamiky. V oblasti výrobných cien sa v máji prehĺbil medziročný pokles cien produktov priemyselnej výroby, pokračovalo spomaľovanie rastu cien stavebných prác a pokles cien stavebných materiálov. Niekoľkomesačný prepad medziročného poklesu cien poľnohospodárskych výrobkov sa v máji zastavil.

Dosiahnutý deficit bežného účtu sa v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšil, pri poklese minulomesačného prebytku obchodnej bilancie a pokračujúcich záporných medziročných dynamikách vývozu a dovozu. Index priemyselnej produkcie v máji medziročne spomalil svoj pokles, výrazné zmiernenie prepadu zaznamenala aj stavebná produkcia. Objem priemyselnej produkcie je naďalej nízky, avšak v oblasti kvalitatívneho hodnotenia súčasného dopytu a očakávania priemyselnej produkcie po prvýkrát od septembra 2008 prevažovali očakávania zvyšujúcej sa produkcie. Naďalej sa prehlbuje medziročný pokles tržieb veľkoobchodu a maloobchodu. Ostatné vybrané odvetvia zaznamenali mierne spomalenie medziročného poklesu tržieb. Celkový indikátor ekonomického sentimentu pokračoval v júni v pozitívnom vývoji, pri náraste dôvery v priemysle, v službách a spotrebiteľskej dôvery. Negatívne sa vyvíjala dôvera v maloobchode a stavebníctve.

V máji došlo v porovnaní s aprílom k  výraznému spomaleniu medziročnej dynamiky nominálnych miezd v priemere za sledované odvetvia, a to najmä z dôvodu medziročného poklesu nominálnych miezd v priemysle, predaji a oprave motorových vozidiel a doprave a skladovaní. Dynamika reálnych miezd v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom tiež poklesla. Mesačné údaje o mzdách indikujú spomalenie rastu nominálnych miezd za celú ekonomiku. Naďalej pokračoval pomerne výrazný pokles zamestnanosti v sledovaných vybraných odvetviach. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v máji 11,4 % a medzimesačne vzrástla o 0,5 percentuálneho bodu.

V máji pokračoval mierny rast objemu pohľadávok peňažných finančných inštitúcií voči súkromnému sektoru, ktorý bol výsledkom vyššieho rastu pohľadávok voči domácnostiam a poklesu pohľadávok voči nefinančným spoločnostiam. Prírastok úverov domácností bol určený predovšetkým na nákup nehnuteľností, objem úverov na spotrebu pokračoval v raste z predchádzajúcich mesiacov, avšak výrazne pomalším tempom. Rovnako, ako v predchádzajúcom mesiaci, nefinančné spoločnosti obmedzili predovšetkým krátkodobé úvery, v máji sa znížil aj objem dlhodobých úverov.

Májové zníženie úrokových sadzieb ECB sa sčasti premietlo do poklesu trhových sadzieb. Úrokové sadzby z úverov nefinančným spoločnostiam v máji výraznejšie vzrástli a  tendenciu poklesu trhových sadzieb v eurozóne neodzrkadľovali. Tento vývoj pravdepodobne súvisel s vyššími rizikovými prirážkami v dôsledku nepriaznivého ekonomického vývoja. Pri domácnostiach úrokové miery z úverov mierne poklesli. V klesajúcom trende od začiatku roka pokračovali úrokové sadzby zo spotrebiteľských úverov a mierne pokleslo aj úročenie úverov na nehnuteľnosti, keď sa znížila úroková sadzba z hypotekárnych úverov. Pokiaľ ide o úročenie vkladov, v oblasti nefinančných spoločností sa zastavil klesajúci trend z prechádzajúcich mesiacov a úrokové sadzby nepatrne vzrástli. Úrokové sadzby z vkladov domácností v máji zotrvali na úrovni z predchádzajúceho mesiaca.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.