en en

Správa o ekonomickom vývoji za jún 2010 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla v júni 1,4 % (v máji 1,6 %). Oslabovanie výmenného kurzu eura k americkému doláru sa v priebehu júna zastavilo. Rada guvernérov ECB na svojom na júlovom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, resp. 1,75 % a 0,25 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien sa v júni v Poľsku a v Maďarsku mierne zrýchlila na 2,4 %, resp. na 5,0 %. Rast cenovej hladiny v Českej republike sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nezmenil a ostal na úrovni 1,0 %. Trend znehodnocovania výmenných kurzov českej koruny, poľského zlotého ako aj maďarského forintu k euru pokračoval aj v priebehu júna. Kľúčové úrokové sadzby v Českej republike, Poľsku a Maďarsku zostali na nezmenenej úrovni.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku sa v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenila a ostala na úrovni 0,7 %. V júni došlo k zrýchleniu medziročného poklesu cien energií v dôsledku zníženia medziročnej dynamiky cien pohonných látok. Mierne zrýchlenie medziročnej dynamiky zaznamenali ceny priemyselných tovarov bez energií ako aj ceny potravín. Vyššie tempo rastu cien potravín bolo ovplyvnené zrýchlením rastu cien spracovaných potravín ako aj nespracovaných potravín. Ceny služieb ostali na medziročnej báze nezmenené. V rámci cien priemyselných výrobcov pokračoval v máji trend spomaľovania ich medziročného poklesu. Mierne spomalenie medziročného rastu zaznamenali ceny stavebných prác. Medziročná dynamika cien poľnohospodárskych výrobkov sa v máji v porovnaní s minulým mesiacom mierne zvýšila.

Dosiahnuté saldo bežného účtu sa v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zhoršilo. Vyšší deficit bežného účtu bol predovšetkým dôsledkom poklesu prebytku obchodnej bilancie a čiastočne aj zvýšením záporného salda bilancie výnosov. Pozitívny vplyv na celkové saldo bežného účtu mal vývoj bilancie bežných transferov a aj bilancie služieb.

Index priemyselnej produkcie zaznamenal aj v máji medziročný rast ovplynený zvyšujúcim sa globálnym dopytom. Medziročná dynamika priemyselnej produkcie bola opätovne výrazná, k čomu prispelo najmä zvýšenie dynamiky priemyselnej výroby, predovšetkým v odvetviach elektroniky, strojov a zariadení a dopravných prostriedkov. K zlepšeniu však čiastočne prispel aj bázický efekt krátkodobo nižšej produkcie v rovnakom období minulého roka. Medziročný pokles stavebnej produkcie sa v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom prehĺbil. Medziročná dynamika rastu tržieb za vybrané odvetvia spolu sa v máji zrýchlila predovšetkým v dôsledku výrazne kladnej dynamiky tržieb v priemysle. Pozitívny vývoj, t.j. zrýchlenie medziročného rastu, resp. spomalenie medziročného poklesu tržieb zaznamenali všetky odvetvia okrem stavebníctva, kde sa prejavuje nízky domáci dopyt. Celkový indikátor ekonomického sentimentu sa v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšil. Pozitívny vývoj indikátora bol ovplyvnený nárastom dôvery vo všetkých jeho zložkách, t.j. v maloobchode, v službách a spotrebiteľskej dôvery, ako aj v priemysle a v stavebníctve.

Medziročná dynamika priemernej nominálnej, ako aj reálnej mzdy sa v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalila. Záporná medziročná dynamika zamestnanosti v priemere za vybrané odvetvia sa aj v máji zmiernila. Spomalenie poklesu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zaznamenali takmer v všetky odvetvia okrem vybraných trhových služieb a ubytovania. Miera evidovanej nezamestnanosti sa v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížila na 12,2 %.

Z hľadiska sektorového členenia vkladov v máji vzrástol objem vkladov nefinančných spoločností ako aj vkladov domácností, pričom v oboch sektoroch sa najvýraznejšie zvýšil objem vkladov splatných na požiadanie. Medziročná dynamika vkladov domácností dosiahla po piatich mesiacoch poklesu opäť kladnú hodnotu. Taktiež medziročné tempo rastu vkladov nefinančných spoločností sa v priebehu posledných dvoch mesiacov zvýšilo. Výrazný nárast vkladov splatných na požiadanie bol hlavným faktorom ovplyvňujúcim vývoj menového agregátu M3 v máji. Objem úverov súkromnému sektoru v máji medzimesačne vzrástol predovšetkým v dôsledku zvýšenia úverov domácnostiam. Úvery nefinančným spoločnostiam zaznamenali mierny medzimesačný nárast. Na medziročnej báze sa úvery domácnostiam zvýšili. Záporná dynamika úverov nefinančným spoločnostiam sa však mierne spomalila. V rámci vývoja klientskych úrokových sadzieb z úverov v máji pokračoval trend poklesu úrokových sadzieb z úverov domácnostiam, pričom najvýraznejšie sa znížila úroková sadzba z úverov na nákup nehnuteľností. Úrokové miery z úverov nefinančným spoločnostiam aj v máji mierne vzrástli. Klientske úrokové sadzby z vkladov v rámci oboch sektorov v máji stagnovali, resp. mierne poklesli.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.