en en

Správa o ekonomickom vývoji za máj 2010 - Zhrnutie

V prvom štvrťroku 2010 sa oživovanie ekonomiky eurozóny mierne zrýchlilo. Medziročný rast hrubého domáceho produktu predstavoval 0,6 %, v porovnaní s poklesom 2,1 % v poslednom štvrťroku 2009. Medzištvrťročne ekonomika eurozóny vzrástla o 0,2 %, v porovnaní s rastom o 0,1 % v poslednom štvrťroku 2009. Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien v máji 2010 vzrástla na 1,6 % (v apríli 1,5 %). Výmenný kurz eura k americkému doláru sa aj v priebehu mája naďalej znehodnocoval. Rada guvernérov ECB na svojom na júnovom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, resp. 1,75 % a 0,25 %.

Pokračujúce oživovanie ekonomickej aktivity sa v prvom štvrťroku 2010 prejavilo aj v krajinách stredoeurópskeho regiónu. Poľská ekonomika medziročne vzrástla o 2,8 % (rovnako ako v poslednom štvrťroku 2009). Medziročná dynamika hrubého domáceho produktu v Českej republike dosiahla 1,1 % (v porovnaní s poklesom 3,2 % vo štvrtom štvrťroku 2009). Pokles maďarskej ekonomiky sa zmiernil na 0,9 % (vo štvrtom štvrťroku 2009 pokles 4,6 %). Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien sa v máji 2010 v Poľsku spomalila na 2,3 % a v Maďarsku na 4,9 %. Rast cenovej hladiny v Českej republike sa mierne zrýchlil na 1,0 %. Výmenné kurzy českej koruny, poľského zlotého ako aj maďarského forintu k euru sa v priebehu mája medzimesačne znehodnotili. K zmene úrokových sadzieb pristúpila v máji len Česká národní banka, keď znížila dvojtýždňovú repo sadzbu o 0,25 percentuálneho bodu. Kľúčové úrokové sadzby v Poľsku a Maďarsku zostali na nezmenenej úrovni.

Slovenská ekonomika pokračovala aj v prvom štvrťroku 2010 v oživovaní ekonomickej aktivity, v dôsledku čoho bol aj na medziročnej báze zaznamenaný hospodársky rast. Hrubý domáci produkt sa podľa revidovaných údajov ŠÚ SR v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil v stálych cenách o 4,8 %, v porovnaní s poklesom o 2,6 % vo štvrtom štvrťroku 2009 (sezónne neočistený). Medzištvrťročný hospodársky rast po sezónnom očistení predstavoval 0,8 %, v porovnaní s 2,0 % v poslednom štvrťroku 2009.

Z produkčného hľadiska súvisel vývoj HDP v prvom štvrťroku so zvyšovaním pridanej hodnoty najmä v pôdohospodárstve, v priemysle a v obchodných a verejných službách. Štruktúra ekonomického rastu bola na strane použitia ovplyvnená najmä rastúcim zahraničným dopytom a len miernym zvýšením domáceho dopytu. V rámci spotrebného dopytu sa zrýchlil rast konečnej spotreby verejnej správy, zatiaľ čo súkromná spotreba rástla len mierne. Naďalej pretrvával pokles investícií, v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa však zmiernil. Zotavovanie zahraničného dopytu umožnilo zrýchlenie dynamiky vývozu a medziročné zlepšenie salda zahraničného obchodu. Čistý export tak prispel kladne k rastu HDP. Súčasne s pokračujúcim oživovaním ekonomického rastu a prepadom zamestnanosti pokračovalo aj zvyšovanie produktivity práce. V prvom štvrťroku 2010 rast reálnej produktivity práce výrazne predstihol rast reálnej mzdy. Jednotkové náklady práce v prvom štvrťroku 2010 medziročne poklesli v dôsledku výrazne vyššej medziročnej dynamiky rastu produktivity práce v porovnaní s miernejšou dynamikou rastu kompenzácií na zamestnanca. Aj napriek oživeniu ekonomickej aktivity zamestnanosť v prvom štvrťroku poklesla a miera nezamestnanosti sa naďalej zvyšovala. Celkové oživenie slovenskej ekonomiky sa premietlo aj do medziročného nárastu ziskovosti finančných a nefinančných korporácií v prvom štvrťroku, v dôsledku zvýšenia kladného hospodárskeho výsledku tak finančných, ako aj nefinančných korporácií.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku sa v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenila a ostala na úrovni 0,7 %. V máji došlo k spomaleniu medziročného poklesu cien energií v dôsledku zvýšenia medziročnej dynamiky cien pohonných látok. Mierne zrýchlenie medziročnej dynamiky cien potravín bolo ovplyvnené zrýchlením rastu cien spracovaných potravín pri spomalení rastu cien nespracovaných potravín. Ceny priemyselných tovarov bez energií a ceny služieb ostali na medziročnej báze nezmenené. V rámci cien priemyselných výrobcov aj v apríli naďalej pretrvával trend spomaľovania medziročného poklesu cien priemyselných výrobcov. Mierne zrýchlenie medziročného rastu zaznamenali ceny stavebných prác. Medziročná dynamika cien poľnohospodárskych výrobkov sa v porovnaní s minulým mesiacom zvýšila a bola tak mierne kladná.

Dosiahnuté saldo bežného účtu sa v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zlepšilo, keď dosiahlo mierny prebytok. Pozitívny vývoj salda bežného účtu bol ovplyvnený predovšetkým nárastom prebytku obchodnej bilancie z dôvodu výrazného predstihu dynamiky vývozu nad dynamikou dovozu.

Pokračujúce obnovovanie exportnej aktivity sa prejavilo aj s medziročným zvýšením indexu priemyselnej produkcie. Rast priemyselnej produkcie bol v apríli opätovne výrazný, k čomu prispelo najmä zvýšenie dynamiky priemyselnej výroby, predovšetkým v odvetviach výroba dopravných prostriedkov a výroba strojov a zariadení. Medziročný pokles stavebnej produkcie sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť výrazne zmiernil, najmä v dôsledku infraštruktúrnych projektov. Medziročná dynamika rastu tržieb za vybrané odvetvia spolu sa v apríli zrýchlila, predovšetkým v dôsledku pozitívneho vývoja tržieb v priemysle. Celkový indikátor ekonomického sentimentu v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesol. Vývoj indikátora negatívne ovplyvnil predovšetkým pokles dôvery v maloobchode, v službách a spotrebiteľskej dôvery. Indikátor dôvery v stavebníctve sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenil. Pozitívne sa vyvíjal indikátor dôvery v priemysle, predovšetkým v súvislosti s poklesom zásob hotových priemyselných výrobkov.

Medziročná dynamika priemernej nominálnej mzdy v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla a medziročné tempo rastu reálnej mzdy mierne pokleslo. Záporná medziročná dynamika zamestnanosti v priemere za vybrané odvetvia sa aj v apríli zmiernila. Najvýraznejšie spomalenie poklesu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bolo zaznamenané vo veľkoobchode, v priemysle, v informáciách a komunikáciách a vo vybraných trhových službách. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v apríli 12,5 % a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa znížila.

Z hľadiska sektorového členenia vkladov v apríli vzrástli vklady nefinančných spoločností ako aj vklady domácností. Medziročná dynamika vkladov nefinančných spoločností vzrástla, záporná dynamika vkladov domácností sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zmiernila. Úvery súkromnému sektoru sa v apríli medzimesačne znížili, predovšetkým v dôsledku poklesu úverov nefinančným spoločnostiam. Mierne sa zvýšil objem úverov domácnostiam. Na medziročnej báze sa úvery domácnostiam zvýšili, dynamika úverov nefinančným spoločnostiam ostáva však mierne záporná. V rámci vývoja klientskych úrokových sadzieb z úverov došlo v apríli k poklesu klientskych úrokových sadzieb z úverov domácnostiam, pričom najvýraznejšie sa znížila úroková sadzba z úverov na nákup nehnuteľností. Úrokové miery z úverov nefinančným spoločnostiam mierne vzrástli. Klientske úrokové sadzby z vkladov v rámci oboch sektorov v apríli stagnovali. Z dôvodu pretrvávajúcej krízy pokračoval ku koncu 1. štvrťroka 2010 prepad medziročnej dynamiky objemu pohľadávok faktoringových spoločností, lízingových spoločností a spoločností splátkového financovania voči súkromnému sektoru.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.