en en

Správa o ekonomickom vývoji za máj 2011 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien poklesla v máji na 2,7 %. Hrubý domáci produkt eurozóny podľa údajov Eurostatu v 1. štvrťroku 2011 medziročne vzrástol o 2,5 % (vo 4. štvrťroku 2010 o 1,9 %) a medzikvartálne o 0,8 % (vo 4. štvrťroku 2010 o 0,3 %). Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu mája znehodnotil. Rada guvernérov ECB na júnovom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,25 %, resp. 2,00 % a 0,50 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien sa v máji v Českej republike mierne zrýchlila na 2,0 %, v Poľsku na 4,3 % a v  Maďarsku sa naopak mierne spomalila na 3,9 %. Podľa údajov Eurostatu hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2011 v Českej republike vzrástol medziročne o 2,8 % (vo 4. štvrťroku 2010 o 2,7 %), v Poľsku o 4,3 % (vo 4. štvrťroku 2010 o 3,9 %) a v Maďarsku sa spomalil na 2,2 % (vo 4. štvrťroku 2010 o 2,6 %). Výmenné kurzy českej koruny, poľského zlotého, ako aj maďarského forintu sa oproti euru v máji znehodnotili. Kľúčové úrokové sadzby v Českej republike a v Maďarsku zostali na nezmenenej úrovni. V máji došlo k zmene menovopolitických podmienok zo sledovaných krajín iba v Poľsku, keď Narodowy Bank Polski opäť zvýšil kľúčovú úrokovú sadzbu o 0,25 percentuálneho bodu na 4,25 % s účinnosťou od 12. mája 2011.

Hrubý domáci produkt (sezónne neočistený) na Slovensku podľa údajov ŠÚ SR v 1. štvrťroku 2011 vzrástol v stálych cenách medziročne o 3,5 % (vo 4. štvrťroku o 3,5 %), pričom medzištvrťročne vzrástol sezónne očistený HDP o 1,0 %. Celková zamestnanosť v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010 vzrástla o 2,2 % (vo 4. štvrťroku rast o 0,5 %), pričom v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom bola vyššia o 1,5 %. Rast HDP, ako aj oživenie trhu práce bolo v 1. štvrťroku v porovnaní s očakávaniami NBS rýchlejšie.

Z produkčného hľadiska súvisel vývoj HDP v 1. štvrťroku so zvyšovaním pridanej hodnoty najmä v priemysle, pričom v stavebníctve a verejných službách pridaná hodnota naopak klesala. Štruktúra ekonomického rastu bola na strane použitia pozitívne ovplyvnená naďalej najmä rastúcim zahraničným dopytom. Klesajúci domáci dopyt bol ovplyvnený vývojom súkromnej, ako aj verejnej spotreby. Pokles spotrebného dopytu bol mierne kompenzovaný zvýšením tvorby hrubého fixného kapitálu, v porovnaní s posledným štvrťrokom minulého roka však investície rástli miernejším tempom. Príspevok čistého exportu k rastu HDP bol kladný, pričom čistý export bol v  1. štvrťroku hlavným zdrojom rastu HDP. Saldo bežného účtu platobnej bilancie zaznamenalo v období január až marec 2011 mierne zlepšenie. Medziročná zmena minuloročného deficitu na prebytok súvisela v rámci štruktúry bežného účtu so zlepšením všetkých položiek s výnimkou bilancie výnosov. Rast zahraničného dopytu sa prejavil v raste vývozu a následne aj vo vyššom prebytku obchodnej bilancie a nižšom deficite bilancie služieb. Vplyvom pretrvávajúceho priaznivého vývoja ekonomiky sa v 1. štvrťroku 2011 situácia na trhu práce stabilizovala, pričom pokračoval medziročný nárast zamestnanosti. Ekonomický rast pozitívne ovplyvňoval aj vývoj produktivity práce, ktorej medziročná dynamika bola naďalej kladná, v dôsledku rastu zamestnanosti sa však v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom spomalila. Napriek tomu rast produktivity práce predstihol rast reálnych miezd. Rastúca ekonomická aktivita mala vplyv aj na vývoj miery nezamestnanosti, ktorá v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka poklesla. Pozitívny ekonomický vývoj sa prejavil aj v pokračujúcej priaznivej finančnej situácii podnikov, ktorých zisk v medziročnom porovnaní naďalej rástol. Kladná dynamika zisku nefinančných korporácií však poklesla, čo ovplyvnilo aj spomalenie rastu investičných aktivít podnikov. Na náraste zisku nefinančných korporácií sa podieľal predovšetkým priemysel a čiastočne aj obchod.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku v máji v porovnaní s aprílom vzrástla na 4,2 %. Vývoj HICP bol ovplyvnený zrýchlením medziročného tempa rastu cien priemyselných tovarov bez energií, cien potravín a miernym zrýchlením medziročnej dynamiky cien služieb. Medziročný rast cien priemyselných výrobcov sa aj v apríli spomalil, k čomu prispel predovšetkým pokles medziročnej dynamiky cien energií pre výrobcov. Tento vývoj je naďalej v protiklade so zrýchľujúcim sa tempom rastu cien energií pre výrobcov v rámci krajín EÚ. Rastúce ceny výroby potravín zvýšili medziročnú dynamiku cien produktov priemyselnej výroby. Medziročné tempo rastu cien poľnohospodárskych výrobkov sa v porovnaní s marcom spomalilo predovšetkým v dôsledku spomalenia rastu cien rastlinnej výroby, pričom medziročná dynamika cien živočíšnej výroby sa v apríli naopak zrýchlila.

Dosiahnuté saldo bežného účtu sa v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zhoršilo. Nárast deficitu bežného účtu bol ovplyvnený predovšetkým poklesom prebytku obchodnej bilancie a čiastočne aj zvýšením deficitu bilancie služieb. Naopak pozitívny vplyv na vývoj salda bežného účtu mal pokles deficitu bilancie výnosov a bilancie bežných transferov. Medziročná dynamika indexu priemyselnej produkcie v apríli vzrástla, predovšetkým v dôsledku rastu v odvetví priemyselná výroba a čiastočne aj v odvetví ťažba a dobývanie. Stavebná produkcia v apríli na medziročnej báze poklesla. Tržby za vybrané odvetvia spolu zaznamenali aj v apríli spomalenie medziročného rastu. Horší vývoj tržieb v priemysle a stavebníctve bol tlmený pozitívnym vývojom tržieb v maloobchode. Celkový indikátor ekonomického sentimentu v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástol. Pozitívne bol jeho vývoj ovplyvnený zvýšením dôvery v stavebníctve, maloobchode, v službách, ako aj spotrebiteľskej dôvery. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zhoršil indikátor dôvery v priemysle, predovšetkým v súvislosti s negatívnym hodnotením úrovne zásob hotových výrobkov.

Medziročná dynamika nominálnej mzdy sa v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalila, pričom reálna mzda v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka poklesla. Nižší medziročný rast miezd bol ovplyvnený vývojom miezd vo všetkých sledovaných odvetviach okrem odvetví informácie a komunikácie a dopravy a skladovania. Zamestnanosť pokračovala aj v apríli v medziročnom raste, pričom pozitívny vývoj zamestnanosti pretrvával v priemysle, v informáciách a komunikáciách a vo vybraných trhových službách. V apríli pokračovalo prehlbovanie poklesu zamestnanosti v stavebníctve. Miera evidovanej nezamestnanosti v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne poklesla na 12,9 %.

Objem vkladov nefinančných spoločností, ako aj domácností, sa v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil. V rámci vkladov nefinančných spoločností bol nárast termínovaných vkladov s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov tlmený poklesom najlikvidnejších vkladov. Nárast objemu vkladov domácností bol naopak tvorený predovšetkým zvýšením vkladov splatných na požiadanie. V oboch sektoroch pretrvávala aj v apríli kladná medziročná dynamika, tempo rastu vkladov nefinančných spoločností však v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť pokleslo. V oboch sektoroch vzrástol aj objem úverov. V rámci úverov nefinančným spoločnostiam sa zvýšili úvery všetkých splatností, najmä však krátkodobé úvery, k obnove ktorých došlo v dôsledku priaznivého ekonomického vývoja. Výrazne sa zvýšila aj medziročná dynamika v tomto sektore. Rástli aj úvery domácnostiam, pričom záujem sa sústredil predovšetkým na úvery na nehnuteľnosti. Zvýšenie kľúčových úrokových sadzieb ECB v apríli sa v dôsledku očakávaní čiastočne prejavilo už v marcovom náraste trhových úrokových sadzieb. Úročenie úverov nefinančných spoločností v apríli mierne vzrástlo, najmä pri prečerpaní bežných účtov. Úrokové miery z úverov domácnostiam sa nezmenili. V rámci vkladov sa zvýšili predovšetkým úrokové sadzby z vkladov nefinančných spoločností, a to vo všetkých splatnostiach. V sektore domácností vzrástlo predovšetkým úročenie dlhodobejších viazaných vkladov.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.