en en

Správa o ekonomickom vývoji za marec 2009 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien v marci dosiahla 0,6% (vo februári 1,2%), pričom Slovensko zaznamenalo tretiu najvyššiu mieru inflácie (1,8%) z krajín eurozóny. V marci aprecioval výmenný kurz eura voči doláru. Rada guvernérov ECB na aprílovom zasadnutí rozhodla o ďalšom znížení kľúčových úrokových sadzieb o 25 bázických bodov. Týmto rozhodnutím sa kľúčové úrokové sadzby ECB od 8. októbra 2008 znížili celkom o 300 bázických bodov.

Z krajín stredoeurópskeho regiónu v priebehu marca znížilo svoje kľúčové úrokové sadzby iba Poľsko. Magyar Nemzeti Bank a Česká národní banka ponechali kľúčové úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. V marci sa zastavilo prudké oslabovanie kurzov mien v regióne. Miera inflácie v marci vzrástla na 4% (3,6% vo februári) v Poľsku a na 1,7% (1,3% vo februári) v ČR. V Maďarsku sa znížila na 2,8% (2,9% vo februári).

Na Slovensku poklesla medziročná miera inflácie z februárových 2,4% na 1,8% v marci. Znížili sa najmä ceny tovarov dlhodobej spotreby (autá a elektronika) a súčasne sa spomalilo tempo rastu cien potravín a energií. Pozvoľné spomaľovanie rastu cien potravín na spotrebiteľskom trhu tak čiastočne reagovalo na prehlbujúci sa pokles cien poľnohospodárskych výrobkov. Prehĺbil sa aj pokles cien produktov priemyselnej výroby určených tak na domáci trh, ako aj na export. V rámci sledovaných cenových indexov zaznamenali pokles aj ceny bytov, keď priemerná cena za 1 m2 v 1. štvrťroku 2009 poklesla na úroveň, akú dosahovala v 3. štvrťroku 2007.

Zaznamenané uvoľnenie inflačných tlakov a spomalenie, resp. pokles cien bol nevyhnutným dôsledkom oslabenej hospodárskej aktivity, ktorú dokumentuje pokles tržieb, oslabenie zahranično-obchodných aktivít, pokles zamestnanosti, rast nezamestnanosti, ako aj prepad indikátorov dôvery. Vo februári bola medziročná dynamika vývozu a dovozu opäť záporná. V porovnaní s januárom však objem vývozu vzrástol pri takmer nezmenenej úrovni dovozu, čo vyústilo do prebytku obchodnej bilancie a nižšieho deficitu bežného účtu. Index priemyselnej produkcie medziročne poklesol, miera poklesu zostala približne na januárovej úrovni. Naďalej klesali stavy priemyselných objednávok, pričom kvalitatívne hodnotenia súčasného dopytu a očakávania priemyselnej produkcie boli na minimálnych hodnotách. Poklesla aj stavebná produkcia, aj keď nižším tempom ako v januári. Významne sa prehĺbil medziročný pokles tržieb veľkoobchodu a maloobchodu. Pokles tržieb zaznamenali aj ostatné vybrané odvetvia, s výnimkou pôšt a telekomunikácií. Celkový indikátor ekonomického sentimentu, ktorý z mesiaca na mesiac prekonáva svoje negatívne minimá, v marci opäť poklesol. Domácnosti indikovali v porovnaní s februárovými očakávaniami vyššie budúce úspory, pravdepodobne v nadväznosti na pesimistické hodnotenie nezamestnanosti, finančnej situácie a ekonomiky SR.

Vo februári došlo v porovnaní s januárom k spomaleniu medziročného rastu nominálnych miezd v priemere za sledované odvetvia, a to hlavne v doprave a skladovaní, poštových službách a priemysle. Rast reálnych miezd sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalil. Mesačné údaje o mzdách indikujú mierne spomalenie rastu nominálnych miezd za celú ekonomiku. Mesačné údaje o zamestnanosti naznačujú výrazný pokles zamestnanosti. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla vo februári 9,7% a medzimesačne vzrástla o 0,7 percentuálneho bodu.

Vo februári bol zaznamenaný rast objemu pohľadávok PFI voči súkromnému sektoru. K tomuto vývoju prispel najmä rast pohľadávok voči domácnostiam (v januári bol zaznamenaný pokles) a mierne rástli aj pohľadávky voči nefinančným spoločnostiam, aj keď pomalšie ako v januári.

Zníženie kľúčových sadzieb ECB vo februári sa okamžite premietlo aj do trhových sadzieb. Znížili sa klientske sadzby z úverov nefinančným spoločnostiam a oneskorene aj klientske sadzby z úverov domácnostiam. Z hľadiska účelu použitia úveru poklesli úrokové miery z prevádzkových a ostatných úverov pre nefinančné spoločnosti. Na druhej strane sa zvýšilo úročenie úverov určených na obstaranie kapitálových statkov a investícií nefinančných spoločností (investičné úvery a úvery na nehnuteľnosti). Tento vývoj sa prejavil aj v objeme poskytnutých úverov, keď sa medzimesačne výraznejšie zvýšil objem poskytnutých úverov na prevádzkové činnosti. V sektore domácností sa znížili najmä úrokové sadzby zo spotrebiteľských úverov a z úverov na nehnuteľnosti. Z hľadiska objemu rástli najmä úvery na bývanie a mierny nárast bol zaznamenaný aj v spotrebiteľských a ostatných úveroch.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.