en en

Správa o ekonomickom vývoji za marec 2010 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla v marci 1,4 % (vo februári 0,9 %). Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu marca znehodnotil. Rada guvernérov ECB na aprílovom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, resp. 1,75 % a 0,25 %.

Ekonomika Maďarska zaznamenala v marci zrýchlenie medziročného rastu cenovej hladiny, v Poľsku sa medziročná dynamika cien zmiernila a v Českej republike sa nezmenila. Výmenné kurzy českej koruny, poľského zlotého a maďarského forintu sa v priebehu marca zhodnotili. Maďarská národná banka v marci opäť znížila základnú úrokovú sadzbu o 0,25 percentuálneho bodu. Kľúčové úrokové sadzby v Poľsku a Českej republike zostali na nezmenenej úrovni.

Medziročná miera inflácie na Slovensku sa v marci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšila na úroveň 0,3 %. Takýto vývoj bol výsledkom zrýchlenia medziročného tempa rastu cien potravín a spomalenia medziročného poklesu cien energií a priemyselných tovarov bez energií. Ceny energií boli ovplyvnené rýchlejšou dynamikou cien pohonných hmôt. Ceny služieb na medziročnej báze stagnovali. Ceny priemyselných výrobcov zaznamenali vo februári prehĺbenie zápornej dynamiky, pričom výraznejšie zníženie cien energií bolo čiastočne kompenzované spomalením medziročného poklesu cien produktov priemyselnej výroby a nerastných surovín. Záporná dynamika cien poľnohospodárskych výrobkov sa zmiernila.

Dosiahnuté saldo bežného účtu sa vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zlepšilo. Medzimesačný pokles deficitu bežného účtu bol ovplyvnený zmenou januárového deficitu bilancie bežných transferov na prebytok vo februári. Pozitívny dopad zmeny salda bilancie bežných transferov na vývoj deficitu bežného účtu bol čiastočne kompenzovaný medzimesačne horším vývojom ostatných položiek bežného účtu. Predstih rastúcej medziročnej dynamiky vývozu oproti dynamike dovozu sa zmiernil predovšetkým v dôsledku výrazného nárastu dynamiky dovozu.

Index priemyselnej produkcie vo februári pokračoval v raste, čo bolo ovplyvnené postupným oživovaním úrovne produkcie v druhej polovici roku 2009. Tento pozitívny trend je podporený vývojom externého prostredia, čo potvrdzujú medzinárodné ukazovatele sentimentu. Marcový konjunkturálny prieskum v priemysle bol opäť optimistický, pričom bol zaznamenaný rastúci dopyt a očakávania zvyšovania produkcie. Medziročný pokles stavebnej produkcie sa vo februári prehĺbil, pričom marcový konjunkturálny prieskum opäť naznačil možnú stabilizáciu nízkej úrovne produkcie v stavebníctve. Tržby za vybrané odvetvia spolu dosiahli vo februári mierne zrýchlenie medziročnej dynamiky predovšetkým v dôsledku zvýšenia medziročného tempa rastu tržieb v priemysle.

Celkový indikátor ekonomického sentimentu v marci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástol. Vývoj indikátora pozitívne ovplyvnilo okrem rastúcej dôvery v priemysle aj zvýšenie dôvery v službách, spotrebiteľskej dôvery a dôvery v maloobchode. Pozitívny vývoj indikátora dôvery v službách a rovnako aj v maloobchode ovplyvnili predovšetkým optimistickejšie hodnotenia trendu podnikateľskej situácie. K poklesu dôvery v oblasti stavebníctva prispelo predovšetkým zhoršené hodnotenie súčasnej úrovne dopytu. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zvýšila dôvera spotrebiteľov pri hodnotení očakávanej finančnej situácie domácností, predpokladaných úspor domácností aj očakávaného vývoja nezamestnanosti.

Dynamika priemernej nominálnej ako aj reálnej mzdy vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla. Zamestnanosť sa v priemere za vybrané odvetvia na medziročnej báze znížila, pričom v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom bol pokles miernejší. Medziročná dynamika zamestnanosti poklesla najviac vo veľkoobchode, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, v informáciách a telekomunikáciách a v priemysle. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla vo februári 13,0 % a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa mierne zvýšila.

Vývoj vkladov bol vo februári z hľadiska sektorového členenia podobný, pričom stav vkladov nefinančných spoločností ako aj domácností medzimesačne vzrástol, medziročná dynamika však bola mierne záporná. Predovšetkým v sektore domácností pokračoval trend presunu vkladov do dlhodobejších produktov a podielových fondov. Medziročná dynamika úverov súkromnému sektoru sa vo februári spomaľovala. Úvery nefinančným spoločnostiam vo februári v porovnaní s minulým mesiacom mierne poklesli, pričom sa prehĺbila záporná medziročná dynamika. Stav úverov domácnostiam medzimesačne vzrástol pri zmiernení kladného medziročného tempa rastu. Klientske úrokové sadzby z úverov nefinančným spoločnostiam sa vo februári výraznejšie nezmenili. Relatívne nízke úročenie úverových produktov bolo sprevádzané miernym rastom objemu novoposkytnutých úverov a tiež rastom stavu prečerpaní bežných účtov. Úročenie úverov domácnostiam malo prevažne mierne rastúci trend. Klientske úrokové sadzby z vkladov nefinančných spoločností a domácností sa ani vo februári výraznejšie nezmenili.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.