en en

Správa o ekonomickom vývoji za marec 2011 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien vzrástla v marci na 2,7 %. Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu marca zhodnotil. Rada guvernérov ECB na aprílovom zasadnutí rozhodla s účinnosťou od 13. 4. 2011 o zvýšení kľúčových úrokových sadzieb o 25 bázických bodov. Úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie Eurosystému bola stanovená na 1,25 % a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové strerilizačné operácie na úroveň 2,00 %, resp. 0,50 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien sa v marci v Českej republike nezmenila a ostala na úrovni 1,9 %, v Maďarsku vzrástla na 4,6 % a v Poľsku na 4,0 %. Výmenné kurzy českej koruny a poľského zlotého sa oproti euru v marci znehodnotili. Naopak zhodnocovanie maďarského forintu k euru pokračovalo aj v priebehu marca. Kľúčové úrokové sadzby v Českej republike, Poľsku a Maďarsku zostali na nezmenenej úrovni.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku v marci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla na 3,8 %. Vývoj HICP bol ovplyvnený zrýchlením medziročného rastu cien predovšetkým potravín, služieb a energií. Medziročný rast cien priemyselných výrobcov pretrvával na Slovensku aj vo februári, čo súviselo hlavne s bázickým efektom výrazného zníženia cien energií pre výrobcov začiatkom roka 2010. Výraznejšie sa zvýšila medziročná dynamika cien poľnohospodárskych výrobkov v dôsledku rýchlejšieho medziročného rastu cien rastlinnej výroby, predovšetkým obilnín.

Dosiahnuté saldo bežného účtu sa vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zlepšilo. Prebytok bežného účtu bol ovplyvnený predovšetkým nárastom prebytku bilancie bežných transferov v súvislosti so zvýšeným čerpaním zdrojov z fondov EÚ. Medziročná dynamika indexu priemyselnej produkcie sa vo februári výrazne spomalila najmä v dôsledku medzimesačného poklesu v odvetví priemyselnej výroby, ktorý bol najvýraznejšie ovplyvnený znížením výroby dopravných prostriedkov. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom došlo k nárastu produkcie v energetike. Stavebná produkcia vo februári na medziročnej báze poklesla. Tržby zaznamenali vo februári spomalenie medziročného rastu predovšetkým v dôsledku negatívneho vývoja dynamiky tržieb v odvetviach priemysel, stavebníctvo a predaj vozidiel. Celkový indikátor ekonomického sentimentu v marci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesol. Negatívne bol jeho vývoj ovplyvnený znížením dôvery v priemysle, stavebníctve a medzi spotrebiteľmi.

Medziročná dynamika nominálnej, ako aj reálnej mzdy sa vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlila. Vyšší medziročný rast zaznamenali odvetvia stavebníctvo, doprava a skladovanie, pričom najvýraznejší nárast miezd zaznamenalo odvetvie informácie a komunikácia. Medziročný rast zamestnanosti pokračoval aj vo februári. Nárast zamestnanosti pretrvával v odvetví informácie a komunikácia, zvýšenie medziročnej dynamiky zaznamenali aj vybrané trhové služby a doprava a skladovanie. Miera evidovanej nezamestnanosti vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla na 13,2 %.

Z hľadiska sektorového členenia bol vývoj vkladov vo februári rozdielny. Objem vkladov nefinančných spoločností oproti predchádzajúcemu mesiacu poklesol, predovšetkým v dôsledku zníženia vkladov s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov. Objem vkladov domácností rástol, pričom pomerne rýchly rast zaznamenali najmä dlhodobé viazané vklady. V oboch sektoroch pretrváva kladná medziročná dynamika. V oboch sektoroch pokračoval vo februári pozitívny vývoj v úverovaní, ktorý bol pri nefinančných spoločnostiach podporený najmä záujmom o dlhodobé úvery, čo naznačuje zvýšený záujem o investície zo strany podnikov. V sektore domácností pretrváva najväčší záujem o úvery na nehnuteľnosti, ako aj o úvery určené na spotrebu. Medziročná dynamika v oboch sektoroch zostala kladná. Klientske úrokové sadzby z úverov nefinančným spoločnostiam vo februári pokračovali v miernom poklese. Úročenie úverov domácností sa naopak výraznejšie zvýšilo, predovšetkým úročenie úverov na nehnuteľnosti. Úrokové sadzby z vkladov nefinančných spoločností poklesli, keď sa znížilo úročenie vkladov splatných na požiadanie. V oboch sektoroch zaznamenali mierny rast úrokové sadzby z dlhodobejších vkladov.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.