en en

Správa o ekonomickom vývoji za november 2010 - Zhrnutie

Hrubý domáci produkt eurozóny v 3. štvrťroku 2010 podľa údajov Eurostatu medziročne vzrástol o 1,9 % (2,0 % v 2. štvrťroku) a medzikvartálne o 0,4 % (1,0 % v 2. štvrťroku). Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu novembra znehodnotil. Rada guvernérov ECB na decembrovom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, resp. 1,75 % a 0,25 %.

Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2010 podľa údajov Eurostatu v Poľsku vzrástol o 4,0 % (v 2. štvrťroku 3,8 %), v Českej republike vzrástol medziročne o 3,0 % (v 2. štvrťroku 2,5 %) a v Maďarsku o 2,1 % (v 2. štvrťroku 0,5 %). Výmenné kurzy českej koruny, poľského zlotého, ako aj maďarského forintu k euru sa v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znehodnotili. Kľúčové úrokové sadzby v Českej republike a v Poľsku zostali aj v novembri na nezmenenej úrovni. Magyar Nemzeti Bank rozhodla o zvýšení základnej úrokovej sadzby o 0,25 percentuálneho bodu na 5,50 %.

Hrubý domáci produkt (sezónne neočistený) na Slovensku podľa rýchleho odhadu ŠÚ SR v 3. štvrťroku 2010 vzrástol v stálych cenách medziročne o 3,8 % (v 2. štvrťroku o 4,2 %), pričom medzištvrťročne vzrástol sezónne očistený HDP o 1,0 %. Celková zamestnanosť (podľa metodiky ESA 95) v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka poklesla o 0,7 % (v 2. štvrťroku pokles o 2,3 %), pričom v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom bola vyššia o 0,4 % (sezónne očistená). Rast HDP bol v porovnaní s očakávaniami miernejší, pričom vývoj zamestnanosti bol v súlade s očakávaniami.

Z produkčného hľadiska súvisel vývoj HDP v 3. štvrťroku so zvyšovaním pridanej hodnoty najmä v priemysle, v stavebníctve a službách. Štruktúra ekonomického rastu bola na strane použitia ovplyvnená naďalej najmä rastúcim zahraničným dopytom. Mierny nárast domáceho dopytu súvisel predovšetkým so zvyšovaním zásob, pričom spotreba verejnej správy vzrástla len mierne. Konečná spotreba domácností sa opäť znížila, v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa však jej pokles zmiernil. Medziročná dynamika tvorby hrubého fixného kapitálu sa v porovnaní s 2. štvrťrokom zrýchlila. Príspevok čistého exportu k rastu HDP bol negatívny, nakoľko napriek naďalej rastúcemu zahraničnému dopytu, rast vývozov tovarov a služieb bol nižší ako rast dovozov. Nižší prebytok obchodnej bilancie tak negatívne pôsobil na celkové saldo bežného účtu, ktorého deficit sa v 3. štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zhoršil. V dôsledku pretrvávajúceho celkového pozitívneho vývoja ekonomiky a poklesu zamestnanosti pokračovalo zvyšovanie produktivity práce. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa pokles zamestnanosti však znížil a rast produktivity mierne spomalil. Jednotkové náklady práce aj v 3. štvrťroku naďalej v medziročnom porovnaní klesali v dôsledku vyššej medziročnej dynamiky produktivity práce v porovnaní s miernejším rastom kompenzácií na zamestnanca. V súvislosti s rastúcou ekonomickou aktivitou došlo aj k zníženiu miery nezamestnanosti. Pozitívny ekonomický vývoj sa prejavil aj v pokračujúcom medziročnom náraste ziskovosti finančných a nefinančných korporácií v 3. štvrťroku, predovšetkým v dôsledku zvýšenia kladného hospodárskeho výsledku nefinančných korporácií. Na náraste zisku nefinančných korporácií sa podieľal predovšetkým priemysel, ako aj obchod a doprava a skladovanie.

Rýchlejší medziročný pokles cien priemyselných výrobcov na Slovensku v októbri bol ovplyvnený predovšetkým medziročným prehĺbením poklesu cien energií. Medziročná dynamika cien sa však spomalila aj u produktov priemyselnej výroby, nerastných surovín, ako aj vodného a stočného. Naopak mierny nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zaznamenali ceny stavebných prác, ako aj ceny stavebných materiálov. Ceny poľnohospodárskych výrobkov si aj v októbri udržali výraznú medziročnú dynamiku.

Dosiahnuté saldo bežného účtu sa v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne zlepšilo. Medzimesačný pokles deficitu bežného účtu bol najvýraznejšie ovplyvnený nárastom prebytku obchodnej bilancie. Naopak k prehĺbeniu deficitu došlo v bilancii bežných transferov. Bilancia výnosov a bilancia služieb sa v porovaní s predchádzajúcim mesiacom takmer nezmenili. Medziročná dynamika indexu priemyselnej produkcie sa v októbri mierne zrýchlila, čo bolo spojené predovšetkým s pokračujúcim nárastom globálneho dopytu. Stavebná produkcia zaznamenala v októbri na medziročnej báze po prvýkrát po dlhšom období nárast. Medziročné tempo rastu tržieb sa mierne spomalilo, predovšetkým v dôsledku negatívneho vývoja dynamiky tržieb v odvetviach priemysel, maloobchod, ako aj v odvetví informácie a komunikácie. Celkový indikátor ekonomického sentimentu v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástol. Pozitívne bol jeho vývoj ovplyvnený zvýšením spotrebiteľskej dôvery, ako aj dôvery v službách, v stavebníctve a v maloobchode. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zhoršil indikátor dôvery v priemysle.

Medziročná dynamika nominálnej, ako aj reálnej mzdy sa aj v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výraznejšie spomalila. Nižší medziročný rast zaznamenali hlavne odvetvia priemysel a vybrané služby. Medziročný pokles zamestnanosti v priemere za vybrané odvetvia sa aj v októbri zmierňoval. Medziročný nárast zamestnanosti pokračoval v odvetviach priemysel a doprava a skladovanie, pričom pozitívny vývoj zaznamenali aj všetky ostatné sledované odvetvia. Miera evidovanej nezamestnanosti v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla na 12,3 %.

Z hľadiska sektorového členenia bol vývoj vkladov v októbri rovnaký, keď vzrástol objem vkladov nefinančných spoločností, ako aj vkladov domácností. Naďalej pretrvávala kladná medziročná dynamika v oboch sektoroch. V rámci sektora nefinančných spoločností došlo k presunu najlikvidnejších vkladov do viazaných vkladov, pričom vzrástli najmä vklady s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov. Domácnosti preferovali dlhšie viazané vklady, keď nárast vkladov s dohodnutou splatnosťou nad 2 roky bol čiastočne kompenzovaný poklesom vkladov s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov.

Rast úverov súkromnému sektoru bol tvorený najmä zvýšením úverov nefinančným spoločnostiam. Z hľadiska dĺžky splatnosti úveru bola väčšina úverov krátkodobých. Medziročná dynamika úverov nefinančným spoločnostiam dosiahla po dlhšom období kladnú hodnotu. Zo sektorového hľadiska pokračovala aj v októbri pomerne výrazná úverová expanzia domácnostiam, na čom sa podieľal najmä rast úverov na nehnuteľnosti a len čiastočne spotrebiteľské úvery. Medziročná dynamika úverov domácnostiam naďalej rástla. Klientske úrokové sadzby z úverov v oboch sektoroch v októbri mierne poleskli. V rámci vývoja klientskych úrokových sadzieb z vkladov došlo naopak k miernemu nárastu úročenia vkladov nefinančných spoločností, ako aj vkladov domácností.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.