en en

Správa o ekonomickom vývoji za október 2009 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien zostala v októbri záporná a dosiahla -0,1 % (v septembri -0,3 %). Podľa rýchleho odhadu Eurostatu sa pokles ekonomiky eurozóny v treťom štvrťroku 2009 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zmiernil na 4,1 %. Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v októbri medzimesačne posilnil. Rada guvernérov ECB na svojom októbrovom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, resp. 1,75 % a 0,25 %.

V septembri zaznamenali ekonomiky Poľska a Maďarska spomalenie medziročného rastu, pričom v Českej republike došlo k prehĺbeniu medziročného poklesu cenovej hladiny. Podľa rýchleho odhadu Eurostatu v treťom štvrťroku 2009 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ekonomika Českej republiky medziročne poklesla o 4,1 % a Maďarska o 8 %. Vývoj výmenných kurzov poľského zlotého a maďarského forintu oproti euru bol v priebehu októbra pomerne volatilný, ku koncu mesiaca sa však obe meny mierne oslabili. Kurz českej koruny sa takmer celý mesiac znehodnocoval. Kľúčové úrokové sadzby v Poľsku a v Českej republike zostali na nezmenených úrovniach. Magyar Nemzeti Bank znížila základnú úrokovú sadzbu, pričom v priebehu štyroch mesiacov išlo o štvrté znižovanie sadzieb.

Medziročná miera inflácie na Slovensku sa v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalila o 0,1 percentuálneho bodu a po prvýkrát v histórii na medziročnej báze poklesla o 0,1 %. Takýto vývoj bol spôsobený predovšetkým výraznejším spomalením medziročnej dynamiky cien energií, potravín a cien služieb, pričom v cenách energií sa naďalej prejavoval bázický efekt v cenách tepla. Záporná medziročná dynamika cien priemyselných tovarov bez energií sa mierne spomalila. V rámci cien priemyselných výrobcov došlo na medziročnej báze v septembri k ďalšiemu prehĺbeniu poklesu predovšetkým v dôsledku opätovného zníženia cien energií a nerastných surovín. Medziročné znižovanie cien produktov priemyselnej výroby sa mierne spomalilo.

Hrubý domáci produkt podľa rýchleho odhadu ŠÚ SR v treťom štvrťroku 2009 poklesol v stálych cenách medziročne o 4,9 % a celková zamestnanosť sa medziročne znížila o 3,7 %. Vývoj HDP bol v súlade s očakávaniami, pokles zamestnanosti bol v porovnaní s predpokladmi mierne vyšší.

Kladné saldo bežného účtu sa v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne zvýšilo. V rámci štruktúry došlo predovšetkým k nárastu prebytku obchodnej bilancie v dôsledku výrazného medzimesačného nárastu vývozu, ktorý predstihol nárast dovozu. Vo vývoji indexu priemyselnej produkcie pokračoval aj v septembri naďalej pozitívny trend. Medzimesačný nárast produkcie bol dostatočne silný na to, aby eliminoval očakávané zhoršenie medziročnej dynamiky z dôvodu vysokej produkcie v septembri 2008. Pozitívne na priemysel naďalej vplýval rastúci zahraničný dopyt. Októbrový konjunkturálny prieskum v priemysle potvrdil pretrvávanie očakávaní rastúcej produkcie a zvyšovanie ukazovateľa súčasného dopytu na Slovensku aj v zahraničí. Stavebná produkcia v septembri po štyroch mesiacoch opäť výrazne medziročne poklesla predovšetkým vplyvom bázického efektu. Októbrové konjunkturálne prieskumy hovoria o nízkom, aj keď pravdepodobne už stabilizovanom dopyte a očakávaniach už len mierne klesajúcej produkcie. Tržby za vybrané odvetvia celkom zaznamenali v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne prehĺbenie zápornej medziročnej dynamiky v dôsledku zrýchlenia medziročného poklesu tržieb v priemysle. Indikátor ekonomického sentimentu v októbri medzimesačne vzrástol. Vývoj indikátora pozitívne ovplyvnilo predovšetkým zvýšenie dôvery v službách a priemysle, ako aj v maloobchode a stavebníctve. Zhoršenie nastalo len v spotrebiteľskej dôvere, keď po šiestich mesiacoch pozitívneho vývoja zaznamenal indikátor spotrebiteľskej dôvery pokles.

V septembri sa medziročná dynamika nominálnych miezd v priemere za vybrané odvetvia v porovnaní s augustom takmer nezmenila. Spomalenie rastu miezd v priemysle a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, resp. pokles nominálnej mzdy v stavebníctve bol vykompenzovaný rýchlejšou dynamikou v ostatných odvetviach. Zamestnanosť v priemere za vybrané odvetvia v septembri medziročne výrazne poklesla, pričom v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa jej dynamika nezmenila. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v septembri 12,5 % a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla.

Vývoj vkladov bol v sektore nefinančných spoločností a v sektore domácností v septembri odlišný. Vklady nefinančných spoločností sa zvýšili, pričom vklady domácností zaznamenali opačný trend. Úvery súkromnému sektoru aj v septembri naďalej rástli, v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom však pomalšie. Tento vývoj bol ovplyvnený najmä pretrvávajúcim rastom úverov domácnostiam, pričom najviac vzrástli úvery na nehnuteľnosti. Mierne sa zvýšil aj stav spotrebiteľských a ostatných úverov. Znižoval sa objem novoposkytnutých úverov na nehnuteľnosti aj na spotrebu. V rámci úverov nefinančným spoločnostiam došlo k miernemu poklesu.

Napriek relatívne stabilným sadzbám na medzibankovom trhu eurozóny došlo k miernemu nárastu klientskych sadzieb z vkladov aj z úverov v oboch sektoroch. V rámci úverov nefinančným spoločnostiam sa napriek nízkej úrovni úročenia zvyšuje rozdiel medzi klientskymi sadzbami a sadzbami medzibankového trhu, čo môže byť ovplyvnené vyšším vnímaním rizika. Vývoj úrokových mier z úverov domácnostiam bol rozdielny podľa jednotlivých druhoch úverov. Znížilo sa úročenie spotrebiteľských úverov, ako aj úverov na nehnuteľnosti. Úrokové miery z ostatných úverov a z úverov živnostníkom vzrástli. Úrokové sadzby z vkladov sa v septembri výraznejšie nezmenili. K miernemu nárastu úrokových sadzieb z vkladov nefinančných spoločností aj domácností došlo len v rámci dlhodobých vkladov.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.