en en

Správa o ekonomickom vývoji za október 2010 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla v októbri 1,9 % (v septembri 1,8 %). Hrubý domáci produkt eurozóny v treťom štvrťroku 2010 podľa predbežných údajov Eurostatu medziročne vzrástol o 1,9 % (1,9 % v druhom štvrťroku) a medzikvartálne o 0,4 % (1,0 % druhom štvrťroku). Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu októbra zhodnotil. Rada guvernérov ECB na svojom novembrovom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, resp. 1,75 % a 0,25 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien sa v októbri v Českej republike nezmenila a dosiahla úroveň 1,8 %. Rast cenovej hladiny v Maďarsku a v Poľsku sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zrýchlil na 4,3 %, resp. 2,6 %. Podľa rýchleho odhadu Eurostatu v treťom štvrťroku 2010 v Českej republike vzrástol hrubý domáci produkt medziročne o 3,0 % (v druhom štvrťroku 2,5 %) a v Maďarsku o 2,1 % (v druhom štvrťroku 0,5 %). Výmenné kurzy českej koruny, poľského zlotého, ako aj maďarského forintu k euru sa aj napriek volatilnému vývoju v októbri v porovnaní s minulým mesiacom mierne zhodnotili. Kľúčové úrokové sadzby v Českej republike, Poľsku a Maďarsku zostali aj v októbri na nezmenenej úrovni.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne poklesla na úroveň 1,0 %. Pomalšie medziročné tempo rastu HICP bolo ovplyvnené spomalením dynamiky jednotlivých komponentov základnej štruktúry inflácie, pričom mierne spomalenie medziročného poklesu zaznamenali ceny energií. Na medziročnej báze sa spomalil rast cien potravín, ako aj cien služieb. Mierne sa prehĺbil medziročný pokles cien priemyselných tovarov bez energií. V dôsledku medziročného rastu dynamiky cien pohonných látok došlo k spomaleniu medziročnej zápornej dynamiky cien energií. Rýchlejší medziročný pokles cien priemyselných výrobcov v októbri bol ovplyvnený predovšetkým výraznejším medziročným znížením cien energií. Mierne sa spomalila aj medziročná dynamika cien nerastných surovín a cien vodného a stočného. Ceny produktov priemyselnej výroby medziročne mierne vzrástli. Ceny poľnohospodárskych výrobkov si aj v októbri udržali výraznú medziročnú dynamiku. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli aj ceny stavebných prác, pričom ceny stavebných materiálov poklesli.

Hrubý domáci produkt (sezónne neočistený) na Slovensku podľa rýchleho odhadu ŠÚ SR v treťom štvrťroku 2010 vzrástol v stálych cenách medziročne o 3,7 % (v druhom štvrťroku o 4,2 %), pričom medzištvrťročne vzrástol sezónne očistený HDP o 0,9 %. Celková zamestnanosť v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka poklesla o 0,7 % (v druhom štvrťroku o 2,3 %), pričom v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom bola vyššia o 0,3 %. Rast HDP bol v porovnaní s očakávaniami miernejší, pričom vývoj zamestnanosti bol v súlade s očakávaniami.

Dosiahnuté saldo bežného účtu sa v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zlepšilo. Medzimesačný pokles deficitu bežného účtu bol najvýraznejšie ovplyvnený zmenou augustového deficitu obchodnej bilancie na septembrový prebytok. Zlepšenie salda bežného účtu ovplyvnil aj nižší deficit bilancie bežných transferov a bilancie výnosov. Naopak mierne sa prehĺbil deficit bilancie služieb.

Medziročná dynamika indexu priemyselnej produkcie sa v septembri vplyvom bázického efektu mierne spomalila. K spomaľovaniu produkcie došlo vo väčšine odvetví, pričom prorastovo pôsobilo najmä odvetvie výroba dopravných prostriedkov. Medziročný pokles stavebnej produkcie sa po troch mesiacoch zmierňovania zápornej dynamiky v septembri opäť prehĺbil. Tržby zaznamenali v septembri mierne spomalenie medziročného rastu, predovšetkým v dôsledku negatívneho vývoja dynamiky tržieb veľkoobchodu a stavebníctva. Celkový indikátor ekonomického sentimentu v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástol. Pozitívne bol vývoj indikátora ovplyvnený zvýšením dôvery v priemysle, službách, stavebníctve a  maloobchode. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zhoršil indikátor spotrebiteľskej dôvery.

Medziročná dynamika nominálnej, ako aj reálnej mzdy sa v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalila. Nižší medziročný rast zaznamenala väčšina odvetví okrem dopravy a skladovania, činnosti reštaurácií a pohostinstiev, priemyslu a predaja vozidiel. Medziročný pokles zamestnanosti v priemere za vybrané odvetvia sa aj v septembri naďalej zmierňoval. Po dlhodobom poklese vzrástla medziročne v septembri zamestnanosť v priemysle a doprave a skladovaní, pričom miernejší prepad zamestnanosti zaznamenali aj všetky ostatné sledované odvetvia. Miera evidovanej nezamestnanosti v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne vzrástla na 12,4 %.

Z hľadiska sektorového členenia bol vývoj vkladov v septembri rovnaký, keď došlo k poklesu objemu vkladov nefinančných spoločností, ako aj vkladov domácností. Naďalej však pretrvávala kladná medziročná dynamika. V obidvoch sektoroch v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesli najmä vklady s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov. Sektor nefinančných spoločností zaznamenal výrazné zníženie aj vkladov splatných na požiadanie, pričom v sektore domácnosti objem týchto vkladov vzrástol. Zo sektorového hľadiska pokračovala v septembri pomerne výrazná úverová expanzia domácnostiam, na čom sa podieľal najmä rast úverov na nehnuteľnosti a len čiastočne spotrebiteľské úvery. Naďalej rástla aj medziročná dynamika úverov domácnostiam. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zvýšil aj objem úverov nefinančným spoločnostiam. Klientske úrokové sadzby z úverov nefinančným spoločnostiam v septembri výraznejšie poklesli. Znížili sa najmä úroky z investičných úverov. Úrokové sadzby z úverov domácnostiam stagnovali. V rámci vývoja klientskych úrokových sadzieb z vkladov došlo k miernemu nárastu úročenia vkladov nefinančných spoločností, úročenie vkladov domácností naopak mierne pokleslo.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.