en en

Správa o ekonomickom vývoji za september 2009 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien zostala v septembri záporná a dosiahla -0,3 % (v auguste -0,2 %). Výmenný kurz eura k americkému doláru v septembri posilňoval, pričom v neprospech amerického dolára pôsobili aj správy o makroekonomickom vývoji v USA. Rada guvernérov ECB na svojom októbrovom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, resp. 1,75 % a 0,25 %.

V septembri zaznamenali ekonomiky Poľska, Maďarska aj Českej republiky spomalenie medziročného rastu cenovej hladiny. Vývoj kurzov v celom stredoeurópskom regióne ovplyvňovali prevažne externé faktory a správanie krátkodobých zahraničných investorov, v dôsledku čoho sa na konci septembra česká koruna rovnako ako maďarský forint zhodnotili a poľský zlotý sa voči euru oslabil. K zmene úrokových sadzieb došlo iba v Maďarsku, kde Magyar Nemzeti Bank znížila základnú úrokovú sadzbu. Kľúčové úrokové sadzby v Poľsku a v Českej republike zostali na nezmenených úrovniach.

Na Slovensku sa medziročná miera inflácie v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalila až o 0,5 percentuálneho bodu a na medziročnej báze tak stagnovala, pričom opäť dosiahla najnižšiu hodnotu od začiatku sledovania HICP. Takýto vývoj bol spôsobený predovšetkým výraznejším spomalením medziročnej dynamiky cien energií (bázický efekt v cenách tepla) a cien služieb. Spomalenie medziročnej dynamiky cien zaznamenali aj ostatné základné skupiny HICP inflácie, okrem cien spracovaných potravín. V rámci nich došlo len k miernemu nárastu cien cigariet v dôsledku nárastu spotrebných daní od februára. V oblasti výrobných cien v auguste pretrvával medziročný pokles cien priemyselných výrobcov vyvolaný opätovným znížením cien energií a nerastných surovín. Mierne rástli len ceny vodného a stočného. Ceny poľnohospodárskych výrobkov zaznamenali zmiernenie medziročného poklesu.

Dosiahnuté saldo bežného účtu sa v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výraznejšie zlepšilo. Zmena júlového deficitu na mierny prebytok bežného účtu bola najmä dôsledkom nárastu prebytku obchodnej bilancie. Medziročný pokles indexu priemyselnej produkcie sa v auguste výrazne zmiernil predovšetkým vplyvom priaznivejšieho externého prostredia, ale aj výrazného bázického efektu z augusta 2008 (bez ktorého by produkcia medziročne klesla približne o 15 %). Medziročná dynamika bola najpriaznivejšia od októbra 2008, čo naznačuje zvyšovanie ekonomickej aktivity. Rovnako aj tržby za vybrané odvetvia spolu dosiahli spomalenie medziročného poklesu predovšetkým v dôsledku spomalenia medziročného poklesu tržieb priemyslu. V septembrovom konjunkturálnom prieskume v priemysle naďalej prevládali očakávania vyššej produkcie, aj keď na nižšej úrovni. Ukazovateľ súčasných objednávok však stagnoval. Tieto výsledky nenaznačujú rýchle oživenie aktivity, ale skôr postupnú obnovu. V stavebnej produkcii sa v auguste zmiernil medziročný prepad. Konjunkturálne prieskumy v septembri však naďalej nesignalizujú zlepšenie situácie, preto je možné, že nárast stavebnej produkcie nie je trvalý. Celkový indikátor ekonomického sentimentu v septembri pokračoval v pozitívnom vývoji, predovšetkým vplyvom zvýšenia dôvery v službách a spotrebiteľskej dôvery. Po minulomesačnom zlepšení zaznamenala opäť negatívny vývoj dôvera v stavebníctve a v poklese naďalej pokračoval indikátor dôvery v priemysle.

Nominálne aj reálne mzdy zaznamenali v auguste v porovnaní s minulým mesiacom spomalenie medziročnej dynamiky. Zamestnanosť sa v priemere za vybrané odvetvia výrazne znížila, pričom na medzimesačnej báze bol jej pokles miernejší ako v predchádzajúcom mesiaci. V porovnaní s júlom medziročná dynamika zamestnanosti poklesla najviac vo veľkoobchode, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev a v priemysle. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v auguste 12,1 % a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zostala na nezmenenej úrovni.

V rámci vkladov dochádzalo k presunu z najlikvidnejších foriem vkladov s klesajúcimi výnosmi (vklady splatné na požiadanie) do menej likvidných, ale vyššie úročených vkladov. Úvery súkromnému sektoru naďalej rástli, na čom sa podieľal tak sektor domácností, ako aj sektor nefinančných spoločností. Úvery nefinančným spoločnostiam zaznamenali po piatich mesiacoch pozitívny príspevok. V auguste sa po dlhšom čase výrazne zvýšil objem novo poskytnutých úverov. Úvery domácnostiam sa naďalej zvyšovali, pričom úvery na nehnuteľnosti ostávajú hlavným determinantom. Rast úverov domácnostiam je ťahaný najmä sektorom obyvateľstva. Sektor živnostníkov zaznamenal výrazný prepad nových úverov na podnikateľskú činnosť, čo by mohlo súvisieť so zníženou ekonomickou aktivitou.

V auguste sa zastavil klesajúci trend úrokových sadzieb z úverov nefinančným spoločnostiam pravdepodobne v dôsledku prehodnocovania rizika z pohľadu bánk a sprísňovania úverových štandardov. Mierny nárast úročenia zaznamenali len úvery podnikom, naopak znížilo sa úročenie investičných úverov a úverov na nehnuteľnosti. Úrokové miery z úverov domácnostiam v auguste mierne vzrástli. Zvýšené úročenie zaznamenali najmä relatívne rizikovejšie druhy úverov, predovšetkým spotrebiteľské a ostatné úvery. V mierenom raste z predchádzajúceho mesiaca pokračovalo aj úročenie hypotekárnych úverov. Na druhej strane nepatrne poklesla úroková sadzba z úverov na nehnuteľnosti. Úrokové sadzby z vkladov nefinančných spoločností ani domácností sa takmer vôbec nemenili.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.