en en

Správa o ekonomickom vývoji za september 2010 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla v septembri 1,8 % (v auguste 1,6 %). Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu septembra zhodnotil. Rada guvernérov ECB na svojom na októbrovom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, resp. 1,75 % a 0,25 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien sa v septembri v Maďarsku výraznejšie nezmenila a dosiahla úroveň 3,7 %. Rast cenovej hladiny v Českej republike a v Poľsku sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zrýchlil na 1,8 %, resp. 2,5 %. Zhodnocovanie výmenných kurzov českej koruny, poľského zlotého ako aj maďarského forintu k euru pokračovalo aj v priebehu septembra. Kľúčové úrokové sadzby v Českej republike, Poľsku a Maďarsku zostali na nezmenenej úrovni.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku sa v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenila a ostala na úrovni 1,1 %. V septembri došlo k spomaleniu medziročného poklesu cien energií v dôsledku zníženia medziročnej dynamiky cien pohonných látok. Na druhej strane mierne rýchlejšiu medziročnú dynamiku zaznamenali ceny potravín, služieb a ceny priemyselných tovarov bez energií. Ceny produktov priemyselnej výroby, ako aj ceny nerastných surovín rástli, dynamika cien vodného a stočného sa znížila a mierne sa spomalil medziročný pokles cien energií. Medziročná dynamika cien poľnohospodárskych výrobkov sa v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výraznejšie zvýšila, ceny stavebných prác zostali na medziročnej báze nezmenené.

Dosiahnuté saldo bežného účtu sa v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zhoršilo. Vyšší deficit bežného účtu bol zapríčinený vyšším deficitom obchodnej bilancie a  bilancie výnosov. Pozitívny vplyv na celkové saldo bežného účtu mal zlepšený vývoj bilancie služieb a aj bilancie bežných transferov.

Medziročná dynamika indexu priemyselnej produkcie sa v auguste mierne spomalila vplyvom bázického efektu. Napriek spomaľovaniu si však produkcia väčšiny odvetví udržuje rastový trend. Medziročný pokles stavebnej produkcie sa v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zmiernil. Tržby zaznamenali v auguste zrýchlenie medziročného rastu predovšetkým v dôsledku pozitívneho vývoja dynamiky tržieb veľkoobchodu, stavebníctva a predaja motorových vozidiel. Celkový indikátor ekonomického sentimentu v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesol. Negatívny vývoj indikátora bol ovplyvnený poklesom dôvery v priemysle, službách a u spotrebiteľov. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zvýšil indikátor dôvery v stavebníctve a mierne aj v maloobchode.

Medziročná dynamika nominálnej, ako aj reálnej mzdy, sa v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlila. Zrýchlenie rastu zaznamenali takmer všetky odvetvia okrem dopravy a skladovania, veľkoobchodu a činnosti reštaurácií a pohostinstiev. Medziročný pokles zamestnanosti sa v priemere za vybrané odvetvia aj v auguste naďalej zmierňoval. Spomalenie poklesu zaznamenali takmer všetky odvetvia okrem vybraných trhových služieb. Miera evidovanej nezamestnanosti sa v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne znížila na 12,2 %.

Z hľadiska sektorového členenia vkladov v auguste naďalej pretrvávala kladná medziročná dynamika vkladov nefinančných spoločností, ako aj vkladov domácností. V obidvoch sektoroch vzrástli najmä vklady splatné na požiadanie, pričom v sektore nefinančných spoločností sa zvýšili aj vklady s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov. Nárast vkladov splatných na požiadanie bol hlavným faktorom, ktorý ovplyvnil vývoj menového agretátu M3 v auguste. Objem úverov nefinančným spoločnostiam sa v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšil, čo súvisí predovšetkým so zvyšujúcou sa ekonomickou aktivitou a zlepšovaním finančnej situácie nefinančných spoločností. Úvery ostatným finančným sprostredkovateľom výrazne poklesli. Úvery domácnostiam zaznamenali v auguste mierny medziročný nárast. Najvýraznejší vplyv na vývoj úverov domácnostiam majú úvery na nehnuteľnosti. Klientske úrokové sadzby z úverov nefinančným spoločnostiam v auguste stagnovali. Úrokové sadzby z úverov domácnostiam sa výraznejšie nemenili, zvýšila sa najmä úroková sadzba spotrebiteľských úverov. V rámci úverov živnostníkom sa výraznejšie zvýšili úrokové sadzby z prevádzkových úverov. Klientske úrokové sadzby z vkladov v rámci oboch sektorov sa v auguste výraznejšie nemenili.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.