en en

Správa o finančnej stabilite, máj 2020, (zhrnutie)

Riziká pre finančnú stabilitu

Negatívny vývoj v externom prostredí

 • Dopady pandémie COVID-19
 • Kontrakcia globálnej ekonomiky
 • Negatívny vývoj na finančných trhoch
 • Slovenská ekonomika v recesii a rast nezamestnanosti

Riziko zlyhávania úverov

 • Zhoršenie finančnej pozície domácností a  podnikov
 • Najviac ohrozené sú malé a stredné podniky, živnostníci a domácnosti v citlivých odvetviach
 • Odklady splátok výrazne zmiernili riziko zlyhaní; riziko ostáva prítomné a môže sa prejaviť po ukončení moratória na splátky úverov
 • Bankový sektor je vďaka silnej kapitálovej pozícii schopný zvládnuť aj negatívny stresový scenár

Možné zhoršenie financovania ekonomiky

 • Banky majú dostatok kapitálu aj likvidity na poskytovanie úverov
 • Dostupnosť financovania sa znížila v dôsledku zhoršenia ekonomického vývoja
 • Tok úverov z bánk bude závisieť od dostupnosti vládnych garančných schém

Aktuálne riziká v ostatných sektoroch

 • Nárast nákladov na poistné plnenia v  niektorých odvetviach, pokles novej produkcie a nepriaznivý vplyv neistoty z finančných trhov
 • Pokles hodnoty majetku podielnikov v  dôchodkových a podielových fondoch
 • Riziko rastu žiadostí o vyplatenie podielov sa zatiaľ prejavilo iba mierne

Odolnosť finančného sektora

Odolnosť bankového sektora

 • Vysoká odolnosť bankového sektora – kapitálová primeranosť takmer dvojnásobná oproti poslednej kríze
 • Posilnenie kapitálu vďaka ponechaniu zisku z  roku 2019
 • Citlivosť ziskovosti bánk na negatívne trendy – pokles v prvom štvrťroku 2020 o 61 %

Odolnosť ostatných sektorov

 • Poisťovne očakávajú pokles zisku o jednu štvrtinu, v stresovom testovaní sektor potvrdil svoju odolnosť
 • Dôchodkové a podielové fondy zaznamenali straty, dopad na správcovské spoločnosti je zatiaľ mierny


Opatrenia na zachovanie finančnej stability

Prvotná reakcia na koronakrízu

 • Masívne uvoľnenie kapitálových požiadaviek a podpora financovania bánk zo strany ECB a NBS
 • Zníženie proticyklického kapitálového vankúša (tzv. CCyB)
 • Ponechanie zisku z roku 2019
 • Odklady splátok úverov domácností a podnikov

Ďalšie nevyhnutné kroky

 • Zrušenie bankového odvodu
 • Konzervatívna dividendová politika aj za rok 2020
 • Prehodnocovanie CCyB podľa situácie
 • Efektívny a dostatočný vládny rámec garančných schém pre úvery podnikom
 • Domácnosti by sa mali pripraviť na obnovenie splácania úverov tvorbou finančných rezerv

Správa o finančnej stabilite, máj 2020

Správa o finančnej stabilite, máj 2020 – prezentácia

Záznam tlačovej konferencie

Fotogaléria

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.