en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel za rok 2011

Bankovky

V roku 2011 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 6 260 kusov falzifikátov eurových bankoviek v celkovej hodnote 1 005 205 EUR, čo predstavuje v porovnaní s  minulým rokom viac ako štvornásobný nárast.

V hotovostnom peňažnom obehu bolo zadržaných 1 362 kusov, pričom pri rôznych policajných akciách bolo odhalených 4 898 kusov falzifikátov ešte pred ich uvedením do obehu, čím neohrozili peňažný obeh. Najvýznamnejšou policajnou akciou, z pohľadu zadržaných falzifikátov, bol prípad z konca minulého roka, pri ktorom bolo zadržaných 3 745 kusov 100 EUR a 1 001 kusov 500 EUR falzifikátov.

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 € Spolu
v kusoch 29 31 425 495 4 103 91 1 086 6 260
v % 0,5 0,5 6,8 7,9 65,5 1,5 17,3 100

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím, kedy prevažovali falzifikáty nominálnych hodnôt 20 EUR a 50 EUR, prípad z konca roka ovplyvnil štruktúru zadržaných falzifikátov do takej miery, že v hodnotenom období bol zaznamenaný výrazný nárast falzifikátov vyšších nominálnych hodnôt, t. j. 100 EUR a 500 EUR. Tie tvorili viac ako 80 % z celkového počtu zadržaných falzifikátov. V porovnaní s počtom eurových bankoviek v obehu (ku koncu roka 2011 celkom 108,1 mil. ks) je však podiel falzifikátov naďalej veľmi nízky.

Kvalita vyhotovenia falzifikátov zadržaných v peňažnom obehu je prevažne dobrá, zatiaľ čo falzifikáty zadržané mimo obeh sú podpriemerné, bez napodobnenia akýchkoľvek ochranných prvkov, prípadne s ich veľmi jednoduchou imitáciou. Pokiaľ sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť, je možné falzifikáty odhaliť bez použitia akejkoľvek techniky.

Mince

V roku 2011 bolo na území Slovenska zadržaných 1 628 kusov falzifikátov eurových mincí, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, v ktorom bolo zachytených 1 409 kusov falzifikátov, nárast o 15,5 %. Najčastejšie zadržanými falzifikátmi boli mince v nominálnej hodnote 2 eurá. Je však možné konštatovať, že v porovnaní s počtom eurových mincí v obehu (ku koncu roka 2011 celkom 419,9 mil. ks) je podiel falzifikátov veľmi nízky.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt

0,50 € 1 € 2 € Spolu
v kusoch 348 239 1 041 1 628
v % 21,4 14,7 63,9 100,0

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Rozšírená správa o výskyte falzifikátov..

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.