en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v 2023

Bankovky

V roku 2023 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1 697 kusov falzifikátov eurových bankoviek. Z celkového množstva bolo v hotovostnom peňažnom obehu zadržaných 940 kusov (55,4 %). Počet falzifikátov eurových bankoviek sa medziročne zvýšil, ale celkovo môžeme konštatovať, že je stabilný a v porovnaní s inými krajinami eurozóny relatívne nízky.Veľký rozdiel v celkovej štatistike medzi rokom 2020 a ostatnými rokmi uvedenými v tabuľke, je spôsobený jedným mimoriadnym prípadom z augusta 2020, keď orgány činné v trestnom konaní zadržali pred uvedením do obehu spolu 15 002 falzifikátov eurobankoviek.

Vývoj zadržaných falzifikátov eurových bankoviek po rokoch
Rok20192020202120222023
Kusy1 97016 2941 1627711 697

V roku 2023 tvorili najväčší podiel falzifikáty nominálnej hodnoty 50 EUR a 100 EUR.

Prehľad zadržaných falzifikátov eurových bankoviek podľa nominálnych hodnôt
5 €10 €20 €50 €100 €200 €500 €Spolu
Kusy25205328474451761381 697
%1,512,119,327,926,64,58,1100,0

Kvalita  zadržaných falzifikátov je prevažne dobrá. Napriek uvedenej skutočnosti je možné falzifikáty odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom pohľadom naklonením.

Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test aj s názornými ukážkami je opísaný v propagačných materiáloch Eurosystému, takisto na internetovej stránke ECB www.ecb.int a internetových stránkach jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

Mince

V roku 2023 bolo na území Slovenska zadržaných 3 414 kusov falzifikátov eurových mincí, čo je o 32,3 % viac ako v roku 2022. Najväčší podiel tvorili falzifikáty mincí v nominálnej hodnote 2 eurá (93,4 %). Všetky falzifikáty eurových mincí boli v roku 2023 zadržané v peňažnom obehu.

Vývoj množstva falzifikátov euromincí zadržaných na Slovensku
Rok20192020202120222023
Kusy1 3931 2291 5922 5803 414

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt
50  centov1 €2 €Spolu
Kusy651603 1893 414
%1,94,793,4100,0

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových euromincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS.


ECB


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.