en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v druhom polroku 2020

Bankovky

V druhom polroku 2020 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 15 688 kusov falzifikátov eurových bankoviek. Z celkového množstva bolo v hotovostnom peňažnom obehu zadržaných len 653 kusov. To predstavuje v porovnaní s prvým polrokom 2020, v ktorom bolo v obehu zachytených 492 kusov falzifikátov, nárast o jednu tretinu. V auguste 2020 sme zaznamenali jeden mimoriadny prípad, kedy orgány činné v trestnom konaní zadržali pred uvedením do obehu spolu 15 002 falzifikátov eurobankoviek (10 000 ks 50 € falzifikátov, 4 998 ks 100 € a 4 ks falzifikátov ostatných nominálov).

Vývoj zadržaných falzifikátov podľa polročných období

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Obdobie

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

kusy

1 910

1 556

1 878

1 046

1 852

1 346

1 507

1 457

774

699

661

1 309

606

15 688

V druhom polroku 2020 tvorili najväčší podiel falzifikáty nominálnej hodnoty 50 EUR
a 100 EUR.

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt


5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

kusy

14

75

104

10 346

5 094

35

20

15 688

%

0,1

0,5

0,7

65,9

32,5

0,2

0,1

100,0

Kvalita zadržaných falzifikátov je prevažne dobrá. Napriek uvedenej skutočnosti je možné falzifikáty odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom pohľadom naklonením.

Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test aj s názornými ukážkami je opísaný v propagačných materiáloch Eurosystému, takisto na internetovej stránke ECB www.ecb.int a internetových stránkach jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

Mince

V druhom polroku 2020 bolo na území Slovenska zadržaných 652 kusov falzifikátov eurových mincí. Najväčší podiel tvorili falzifikáty mincí v nominálnej hodnote 2 eurá (87,7 %). Všetky boli zadržané v obehu.

Vývoj množstva falzifikátov euromincí zadržaných na Slovensku


2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Obdobie

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

kusy

1 511

1 213

971

854

9 622

638

574

507

570

679

567

826

577

652

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt


50 centov

1 €

2 €

Spolu

kusy

41

39

572

652

%

6,3

6,0

87,7

100,0

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových euromincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS.

Tlačová správa ECB: Falšovanie eurových bankoviek v roku 2020 na historicky nízkej úrovni

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.