en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v prvom polroku 2010

Bankovky

V prvom polroku 2010 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 652 kusov falzifikátov eurových bankoviek v celkovej hodnote 45 800 EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, kedy bolo zadržaných celkom 1 160 kusov falzifikátov, sa počet zadržaných falzifikátov znížil o približne 40 %. Takmer všetky falzifikáty boli odhalené v  hotovostnom peňažnom obehu.

Slovensko patrí medzi krajiny s nižším výskytom falzifikátov, keďže frekvencia výskytu falzifikátov na 1 milión eurobankoviek v obehu predstavuje približne 8 kusov.

Prehľad zadržaných falzifikátov eurových bankoviek podľa nominálnych hodnôt

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

Počet kusov

12

13

133

259

191

37

7

652

%

1,8

2

20,4

39,7

29,3

5,7

1,1

100,0

Najčastejšie zadržané falzifikáty boli bankovky v nominálnej hodnote 50 EUR (39,7 %), ktoré spolu s bankovkami v hodnote 20 EUR a 100 EUR tvorili takmer 90 % z celkového počtu zadržaných falzifikátov. Z kvalitatívneho hľadiska je úroveň vyhotovených falzifikátov prevažne na stredne vysokej úrovni. Zároveň však v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vzrástol podiel falzifikátov nižšej úrovne vyhotovenia, ktorých výskyt má najmä lokálny charakter.

Okrem uvedených falzifikátov bol zaznamenaný nárast pozmenených bankoviek, ktoré boli zložené zlepením z rôznych pravých bankoviek. V zmysle zákona NR SR
č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov sa falšované a pozmenené bankovky odoberajú bez poskytnutia náhrady. Z uvedeného dôvodu je preto pri prijímaní peňazí nevyhnutné kontrolovať nielen ochranné prvky, ale aj kompaktnosť bankovky.

Falzifikáty je možné odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť. Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom (skúmanie kvality bankovkového papiera a obrazcov vytlačených hĺbkotlačou), pohľadom (vodoznak, sútlačová značka, ochranný prúžok, mikroperforácia v holografickom prúžku alebo v medailóne) a naklonením (kontrola írisujúceho povlaku a holografického prúžku pri nominálnej hodnote 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, kontrola opticky variabilnej farby a holografického medailónu pri nominálnej hodnote 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR a 500 EUR). Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test aj s názornými ukážkami je opísaný v propagačných materiáloch Eurosystému, na internetovej stránke ECB www.ecb.int a jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

V prípade pochybností o pravosti bankovky je najjednoduchšie podozrivú bankovku porovnať s bankovkou, o ktorej zaručene vieme, že je pravá. Ak pochybnosti naďalej pretrvávajú, môžete sa obrátiť na Národnú banku Slovenska spolu so žiadosťou o overenie pravosti bankovky, v ktorej uvediete údaje o pôvode bankovky.

Mince

V prvom polroku 2010 bolo na území Slovenska zadržaných 642 kusov falzifikátov eurových mincí, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, v ktorom bolo zachytených 193 kusov falzifikátov, až 3,3-násobný nárast. V porovnaní jednotlivých krajín eurozóny je však tento vývoj štandardný, pričom Slovensko patrí medzi krajiny eurozóny s nižším výskytom falzifikátov, keďže frekvencia výskytu falzifikátov na 1 milión euromincí v obehu predstavuje približne 2 kusy. Najčastejšie zadržanými falzifikátmi boli mince v nominálnej hodnote 2 EUR, ktorých podiel predstavoval 70,9 % z celkového počtu falzifikátov.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt

0,50 €

1 €

2 €

Spolu

Počet kusov

78

109

455

642

%

12,1

17,0

70,9

100,0

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Keďže pravé euromince nominálnych hodnôt 1 EUR a 2 EUR majú magnetický stred, môžeme ich skúšku uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 EUR je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových euromincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS:
http://www.ecb.int/euro/coins/html/index.en.html
https://nbs.sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/obehove

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.