en en

Stanovisko Bankovej rady NBS k Aktualizácii strednodobej predikcie P4Q-2017

Banková rada NBS prerokovala aktualizáciu strednodobej predikcie z decembra 2017, ktorá reflektovala odlišnú štruktúru vývoja ekonomiky SR zverejnenú za 3. štvrťrok minulého roka, pozitívny vývoj na trhu práce a vyššie ceny ropy. Zmeny v porovnaní s P4Q-2017 sú len minimálne.

Zverejnené mesačné údaje z konca roka 2017 potvrdzujú predpoklady prijaté v decembrovej strednodobej predikcii a rast HDP v minulom roku by mal dosiahnuť 3,4 %. Silnejšia investičná aktivita v 3. štvrťroku 2017 na jednej strane a nižší export na strane druhej ovplyvnili predikciu štruktúry vývoja HDP v tomto roku. Zahraničný dopyt a nábeh produkcie v automobilovom priemysle boli zachované na pôvodných úrovniach v celom horizonte predikcie a rast ekonomiky by tak mal dosahovať nezmenených 4,3 % v tomto roku, 4,7 % v roku 2019 a 3,8 % v roku 2020.

V oblasti trhu práce bola prognóza ovplyvnená priaznivejšími predstihovými indikátormi, ktoré posunuli rast zamestnanosti v tomto roku na mierne vyššiu úroveň. V ďalších rokoch by mal vývoj zamestnanosti pokračovať v nezmenených tendenciách a jej dynamiky by sa mali vplyvom pnutí postupne zmierňovať. Aktuálny priaznivý vývoj miery nezamestnanosti by mal pokračovať aj v ďalšom období, v dôsledku čoho bola revidovaná mierne nadol až k priemernej úrovni 6,1 % v roku 2020. V dôsledku rastúceho dopytu po pracovnej sile, mierne vyššej inflácii a vplyvom rastu produktivity práce by mali mzdy pokračovať v  rastúcej trajektórii.

Aktuálny cenový vývoj v decembri 2017 bol v súlade s očakávaniami. Inflácia v minulom roku dosiahla predpokladanú úroveň 1,4 %. V tomto roku by sa mala zvýšiť na 2,4 %, čo je v súlade s decembrovou predikciou, a to vplyvom zvýšených cien spracovaných potravín a cien energií. Z dôvodu vyšších cien ropy bola dynamika spotrebiteľských cien prehodnotená nahor v roku 2019 na 2,1 %. Rast dopytových tlakov a dovezenej inflácie v prostredí minimálneho vplyvu nákladových faktorov z vývoja cien komodít by mal infláciu posunúť na úroveň 2,3 % v roku 2020.

V odhadoch fiškálneho deficitu nedošlo v horizonte prognózy k výrazným zmenám. Predpoklad deficitu verejnej správy bol zrevidovaný v roku 2017 smerom nadol o 0,1 percentuálneho bodu z dôvodu lepších daňových a odvodových príjmov.

Riziká v reálnej ekonomike aj v cenovom vývoji sa v porovnaní s decembrovou prognózou posunuli mierne smerom nahor.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.